SØK xx23 Mikroøkonomi - økonomisk teori

SØK xx23 Mikroøkonomi - økonomisk teori

Kurskode: 
SØK xx23
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Emnenavn på engelsk: 
Microeconomics - Economic Theory
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

 

  Kunnskapsmål

  Etter fullført kurs skal studentene:

  • Ha lært de grunnleggende konsepter og metoder for moderne mikroøkonomi.
  • Opparbeide kunnskap om prinsippene for mikroøkonomisk analyse og kunne bruke den i ulike markeder.
  • Tilegne seg kunnskap om hvordan bedrifter og enkeltpersoner står overfor økonomiske valg i en markedsøkonomi.
  • Anvende det mikroøkonomiske settet med modeller på ulike anvendte problemstillinger hentet fra norsk økonomi.
   Ferdighetsmål

   Etter fullført emne skal studentene kunne:

   • Beskrive hvordan nyttemaksimering kan brukes til å avlede etterspørselen etter varer og tjenester, redde beslutninger og arbeidstilbud.
   • Beskrive hvordan virksomhetens ønsker om maksimal inntjening eller profitt kan brukes til å avlede tilbud av varer og tjenester i en markedsøkonomi.
   • Forklare forskjellen mellom ulike typer markeder som perfekt konkurranse, monopol og oligopol.
   • Anvende spillteori i analyse av oligopolistisk konkurranse.
   • Forklare hvordan priser og produksjonsvolum bestemmes under slike markedsforhold.
   • Forklare hva som menes med effektivitet i betydningen økonomisk, og ta avgjørelser om en markedsøkonomi er effektiv eller ikke i denne forstand.
   • Kritisk vurdere hvordan teori kan anvendes på praktiske problemer.
   • Kritisk vurdere begrensningene for hvilke konklusjoner som kan trekkes utelukkende på grunnlag av økonomisk teori.
   Generell kompetanse

   Kandidaten:

   • Er i stand til å reflektere over rettferdighet, etikk, bærekraft og sosialt ansvar
   • Vil forstå at mikroøkonomi er studiet av hvordan mennesker og firmaer tar økonomiske beslutninger
   • Vil utvikle en kritisk holdning til vitenskapelig analyse
   Kursets innhold
   • Maksimering av nytte
   • Profittmaksimering
   • Industridynamikk
   • Spill teori
   • Markeder og effektivitet
   • Kapitalmarkedet
   • Arbeidsmarkedet
   • Skatter og offentlig politikk
   • Økonomisk organisering: insentiver og kontrakter
   Undervisnings- og læringsaktiviteter

   Kjerneaktiviteten vil være vanlige forelesninger, men med betydelige tilleggselementer av:

   • Nettmateriale
   • Nettmateriell, BI-produsert, skreddersydd for konteksten Norge og BI
   • Studentassistent-ledet veiledning av problemsett
   Dataverktøy
   Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
   Eksamenstype: 
   Ordinær eksamen
   Total vekting: 
   0
   Sum arbeidsinnsats: 
   0

   Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.