SLM 5005 Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller

SLM 5005 Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller

Kurskode: 
SLM 5005
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnhild Kvålshaugen
Kursnavn på engelsk: 
Framework for Circular Business Models
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Overgang til en sirkulær økonomi er et viktig virkemiddel i omstillingen av Norge til et bærekraftig samfunn. Sentral i sirkulærøkonomien er avfalls- og gjenvinningsbransjen og deres oppstrømskunder (avfallsbesitterne). Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer bl.a. endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og logistikk. En reell overgang til en sirkulær økonomi krever derfor selskaper som snur om på etablerte måter å gjøre ting på, både når det gjelder forretningsmodeller, teknologi og kompetanseutvikling. Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer som vi beskriver som økosystemer. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, bør avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Verdikjedetankegangen er derfor helt sentral for forståelsen av sirkulærøkonomien. ​Modulen gjennomføres i et samarbeid mellom BI, Norsk Gjenvinning (NG)  Group og Skanska hvor formålet er å gi medarbeidere i avfalls- og gjenvinningsbransjen grunnleggende forståelse av hva sirkulærøkonomi er og hvordan de gjennom sitt daglige arbeid kan bidra til at gjenvinningsbransjen utvikler nye sirkulære løsninger for bygg og anlegg.

 

I dette kurset får deltakerne kompetanse om hvilke rammebetingelser og reguleringer som fremmer og hemmer overgang fra lineær til sirkulær økonomi.

Kunnskapsmål

Kandidaten ....

 • har kunnskap om nasjonale regulering og rammebetingelser som fremmer og hemmer overgang til sirkulær økonomi i bygg og anlegg
 • har kunnskap om hvilke insentiver og reguleringer EU bidrar med for å styrke overgang til sirkulærøkonomi i bygg-, anlegg- og avfallsvirksomheter
Ferdighetsmål

Kandidaten ...

 • kan gjøre grunnleggende tolkninger av nasjonale og internasjonale regelverk relatert til ombruk og gjenvinning av materialer
 • kan utnytte regelverk og reguleringer for å få til ombruk og materialgjenvinning
Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har en grunnleggende forståelse av hvordan rammebetingelser og reguleringer påvirker omstilling til en sirkulær økonomi
 • har evne til å se hvilke reguleringer som bør endres for å muliggjøre grønn omstilling i bygg og anlegg
Kursets innhold

Første modul: Regelverk og rammebetingelser for sirkulær økonomi – nåsituasjon

 • Nasjonale retningslinjer – myndighetene og finansinstitusjonene
 • Internasjonale retningslinjer – herunder EU Green Deal og EU taksonomien

Arbeid med identifisering av hva som fremmer og hemmer overgang til sirkulær økonomi knyttet til regelverk i felles case mellom modul 1 og 2.

 

Andre modul: Konsekvenser av regelverkene

 • Hvordan tolkes reguleringene?
 • Dilemmaer og spenninger i reguleringene
 • Diskusjon av konkrete case og erfaringer

Utarbeide refleksjonsnotat om hvordan nasjonale og internasjonale regulering vil påvirke egen virksomhets overgang til sirkulære løsninger mellom modul 2 og 3.

 

Tredje modul: Tilpasning og påvirkning av rammebetingelser

 • Verdikjedebetraktninger – ombruk og skaleringer
 • Hvordan påvirke myndighetene til å gjøre nødvendige endringer – diskusjon av konkrete case fra NG og Skanska
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online, og består av nettsamlinger, klassediskusjoner, casearbeid, podcaster og andre digitale læringselementer.

Litteraturlisten til BIK 3118 Avfall som ressurs finner du her.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

  Dataverktøy
  Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
  Tilleggsinformasjon

  Kurset er en del av SLM-kursserien, Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi, som består av består av SLM-kursene SLM 5004 Sirkulære forretningsmodeller, SLM 5005 Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller, og SLM 5006 Innovasjon – mot sirkulære forretningsmodeller. Kursene er basert på kurset BIK 3118 Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen i denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

  Eksamenstype: 
  Ingen
  Total vekting: 
  0
  Forventet arbeidsinnsats
  AktivitetVarighetKommentar
  Undervisning
  9 Time(r)
  Forberedelse til undervisning
  21 Time(r)
  Studentenes eget arbeid med læringsressurser
  28 Time(r)
  Sum arbeidsinnsats: 
  58

  Text for 0 credits