MAN 5189 Ytringsklima og ledelse

MAN 5189 Ytringsklima og ledelse

Kurskode: 
MAN 5189
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Øyvind Kvalnes
Kursnavn på engelsk: 
Speech Climate and Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Et godt ytringsklima er en forutsetning for effektivt lederskap og samarbeid i organisasjoner. Det er ytringsklimaet som setter rammer for hvordan ledere og medarbeidere utveksler ideer, deler kunnskap og gir hverandre både skapende motstand og anerkjennelse. Dette kurset retter seg mot ledere og andre som er ansvarlige for innovasjon, teambygging og gjennomføring av prosjekter. De får inngående og systematisk kunnskap om hvordan ytringsklima setter rammene for å etablere samarbeid, inngå partnerskap og drive forhandlinger, rådgivning og salg. Kurset utforsker hvordan ideer, planer og strategier kan utsettes for konstruktiv friksjon før de virkeliggjøres, og hva som skal til for å skape positiv energi og motivasjon på jobb.

Kunnskapsmål

I dette kurset skal studenten tilegne seg avansert kunnskap om:

 • hva som hemmer og fremmer et godt ytringsklima
 • psykologisk trygghet
 • tillit i organisasjoner
 • motivasjon og mestring
 • vertikalt og horisontalt lederskap
 • mottrekk til beslutningsfeller
 • aktør- og brikkeperspektiver på adferd
 • ytringsetikk
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å:

 • skape og vedlikeholde psykologisk trygghet
 • bygge aktørklima for ytringer
 • evaluere kvaliteten på ytringsklimaet i organisasjoner
 • utøve aktiv lytting
 • yte og ta imot skapende motstand
 • håndtere menneskelig feilbarlighet
 • bruke fortelling som kilde til læring og utvikling
Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal studentene ha oppnådd inngående forståelse for hvordan et godt ytringsklima er en forutsetning for:

 • effektivt lederskap
 • innovasjon og nytenkning
 • positiv energi i jobbrelasjoner
 • samarbeid på tvers av generasjons- og profesjonsgrenser
 • felles gjennomføringsevne
Kursets innhold

Kurset består av tre fysiske samlinger a to dager, samt digital undervisning i mellomperiodene. De tre samlingene følger denne progresjonen:

 1. Hva er ytringsklima? Innføring med teori og eksempler. Psykologisk trygghet. Kunnskapsdeling mellom studentene. Dialogteater for å illustrere hvordan ytringsklimaet kan forbedres og forsterkes.
 2. Grunntemaer innen ytringsklima. Aktiv lytting og lagarbeid. Undersøkelse av hva som hemmer og fremmer trygghet til å snakke ut og komme med motforestillinger. Strategier for å skape ytringsklima hvor ansatte bidrar med konstruktivt med kritikk.
 3. Ytringsetikk, tillit og lederskap. Avsluttende samling for å trekke tråder mellom teorien i kurset og egen praksis. Forumteater for å utforske teoretiske elementer fra kurset.

I mellomperiodene engasjeres studentene i læringsaktiviteter gjennom den digitale plattformen, i form av podkaster, refleksjonsoppgaver og andre digitale elementer.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette kurset gjennomføres som en kombinasjon av undervisning på campus og onlineundervisning. For den digitale delen av kurset benyttes Insendi som digital læringsplattform, samt webinarverktøy som Zoom.

Kurset gjennomføres med 3 fysiske samlinger a 2 dager, og digital undervisning i mellomperiodene, til sammen 75 timer. Undervisningen organiseres som en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. På to av samlingene brukes dialogteater for å illustrere faglige og praktiske aspekter ved ytringsklima. Kursansvarlig etablerer podkasten Ytringsklima for å diskutere kursemnene med aktuelle gjester. Det vil være både forskere med innsikt i ytringsklima, og praktikere med erfaring i å etablere og vedlikeholde ytringsklima i organisasjoner.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management kurs. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

I kurs hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i kurset skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 9 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra de kurs/program som er tatt.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51891
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51892
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Arbeid med pensum
Digitale læringsressurser
30 Time(r)
Individuelt arbeid med digitalt innhold
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Arbeid i digitale læringsgrupper
Innlevering(er)
125 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.