MAN 5039 Påvirkning og makt i lederrollen

MAN 5039 Påvirkning og makt i lederrollen

Kurskode: 
MAN 5039
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Linda Lai
Øyvind Lund Martinsen
Kursnavn på engelsk: 
Persuasion and Power in a Leadership Perspective
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes som leder er evnen til nå mål gjennom andre mennesker. Dette innebærer at en leders suksess i stor grad avhenger av evnen til å ta gode beslutninger og virkeliggjøre beslutningene gjennom effektiv og hensiktsmessig påvirkning av andre ledere og medarbeidere i organisasjonen.

Forskning gir oss mye kunnskap om hvordan moderne ledere best kan motivere medarbeidere til innsats og inspirere til engasjement for å nå organisasjonens mål. Moderne motivasjonsteori gir nyansert innsikt i hva som driver ledere og medarbeidere, hvordan menneskers motivasjon kan variere og hvordan motivasjon kan variere fra individ til individ. Denne kunnskapen er verdifull i lederens verktøykasse for målrettet påvirkning og innflytelse.

Ny forskning gir oss også nyttig kunnskap om hvordan ledere kan løse problemer knyttet til emosjonelle påkjenninger og sin egen håndtering av lederrollen, samt forbedre sin kommunikasjon og konfliktløsing overfor andre ledere og medarbeidere. Dette er viktige elementer for å være en konstruktiv påvirkningsagent, motivator og tilrettelegger for utvikling og endring.

For å oppnå påvirkningskraft, bør en leder derfor for egen del utvikle og benytte gode kilder til makt og påvirkning og være bevisst hvilke maktkilder andre besitter og hvilke teknikker både medspillere og motstandere kan bruke for å påvirke beslutninger og prosesser. Moderne forskning gir oss verdifull innsikt i hva som er de viktigste psykologiske mekanismene ved påvirkning og innflytelse og hvilke teknikker og triggere som er mest effektive for å få gjennomslagskraft og bevege andre i den retningen man ønsker. Med påvirkning mener vi her sosial påvirkning for å overbevise eller overtale andre til å bidra til ønsket atferd og måloppnåelse, basert på kommunikasjon, samarbeid og valgfrihet fremfor tvang, utestengning eller negative hersketeknikker. Ulike kilder til sosial makt danner grunnlaget for mulighetene til å kunne påvirke og ha innflytelse i mange sammenhenger.

Beslutningsprosesser er en av de viktigste påvirkningsarenaene for ledere. En effektiv leder er avhengig av å kunne ta gode beslutninger og påvirke selve beslutningsprosessen frem mot best mulig resultat i samspill med aktører som ofte har egne interesser og ønsker om påvirkning. Forskning gjennom mange år gir oss god innsikt i hva som er avgjørende for evnen til å ta gode beslutninger både alene og i samspill med andre, samt hvilke feilkilder som ofte leder til mangelfulle beslutninger. I 2002 ble Nobelprisen i økonomi tildelt en av de fremste forskerne på dette området, Dr. Daniel Kahneman.

Kreativitet er også sentralt i ledelse. Kreativitet er både en forutsetning for innovasjon og en sentral evne når det gjelder å løse dagliglivets mange uforutsette utfordringer. Kunnskaper om kreativitet og hva som hemmer og fremmer kreativitet i organisasjoner er derfor viktig for ledere som vil lykkes. Kurset gir også en innføring i sentral metodikk for trening i kreativitet.

En stadig viktigere arena for påvirkning er digitale kommunikasjonsplattformer. Covid-pandemien har på kort tid skapt en sterk økning i bruk av digitale verktøy for både en-til-en kommunikasjon, kommunikasjon i team/grupper og gjennomføring av ulike typer møter. Endringene vi ser vil med stor sannsynlighet prege arbeidslivet fremover. I tillegg er verktøy basert på kunstig intelligens på sterk fremmars. Økt bruk av digitale kommunikasjonsverktøy og kunstig intelligens har også konsekvenser for lederes muligheter til effektiv og konstruktiv påvirkning. Deltagerne vil få innsikt i det aller siste av forskning på området, og dermed et bedre grunnlag for å bruke ulike digitale kommunikasjonsplattformer på en måte som bidrar til effektiv påvirkning.

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser er det programmets mål at deltagerne skal utvikle god innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for lederes påvirkningskraft og evne til å motivere og inspirere. Deltagerne skal også få kunnskap om teknikker og ferdigheter som er viktige for å øve effektiv og konstruktiv påvirkning og motivasjon på arbeidsplassen. Denne innsikten og kunnskapen vil kunne bidra til at deltagerne selv utvikler seg til bedre påvirkere og motivatorer og samtidig får bedre forutsetninger for å håndtere andre ledere og medarbeideres forsøk på å påvirke og influere.

Kunnskapsmål

Generelt:
Studentene skal utvikle kompetanse på masternivå innen områdene ledelse, påvirkning og innflytelse, basert på forskningsbasert kunnskap .

Kunnskapsmål:

  • Studentene skal utvikle avansert og spesialisert kunnskap om sentrale teorier om makt, påvirkning og innflytelse i et ledelsesperspektiv.
  • Studentene skal utvikle inngående kunnskap om teorier om motivasjon, beslutninger og kreativitet som har spesiell relevans for lederes makt og påvirkning i organisasjoner.
  • Studentene skal utvikle inngående kjennskap til vitenskapelig metode innenfor forskning om ledelse, makt og påvirkning.
Ferdighetsmål
  • Studentene skal kunne analysere og bruke forskning innen ledelse, makt og påvirkning i forbindelse med praktiske lederutfordringer.
  • Studentene skal kunne vurdere og bruke relevante vitenskapelige metoder i forbindelse med en selvstendig undersøkelse, og slik at forskningsetiske hensyn ivaretas.
  • Studentene skal kunne vurdere og bruke ulike informasjonskilder på en kritisk og nyansert måte i forbindelse med relevante faglige resonnementer.
Generell kompetanse
  • Studentene skal utvikle en kritisk, analytisk holdning til teori innen ledelse, makt og påvirkning og kunne vurdere ulike modeller og metoders hensiktsmessighet og begrensninger.
  • Studentene skal kunne analysere nye faglige, metodiske og etiske problemstillinger knyttet til ledelse, makt og påvirkning i organisasjoner på en kritisk, nyansert og teoribasert måte.
  • Studentene skal kunne kommunisere og formidle relevante faglige og metodiske problemstillinger og vurderinger.
Kursets innhold

1. samling: Moderne organisasjons- og ledelsespsykologi
2. samling: Påvirkningspsykologi (makt, påvirkning og innflytelse)
3. samling: Personlighets- og motivasjonspsykologi
4. samling: Beslutnings- og kreativitetspsykologi (beslutninger, rasjonalitet og kreativitet)
5. samling: Digital påvirkning

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette kurset gjennomføres som en kombinasjon av felles samlinger på campus og digitale moduler. De digitale modulene vil kombinere ulike synkrone og asynkrone læringsaktiviteter, som skal gjennomføres både individuelt og i grupper (f.eks. øvelser og diskusjoner basert på litteratur, videoer eller case-oppgaver). Kombinasjonen av samlinger på campus og digitale moduler tilsvarer 150 forelesningstimer fordelt over to semestre.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's Learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
SPSS
Tilleggsinformasjon

Samling 1 - MODERNE ORGANISASJONS- OG LEDELSESPSYKOLOGI

Delmål
Den første samlingen vil gi en innføring i moderne forskning innen organisasjonspsykologi og ledelsespsykologi, med vekt på betydningen for påvirkning, beslutninger og motivasjon. Deltagerne får også kunnskap om viktige kilder til makt i organisasjoner samt de psykologiske og atferdsmessige effektene av å oppleve makt. I tillegg vil deltagerne få en innføring i teorier og teknikker for personlig utvikling gjennom kognitive prinsipper.

Emneoversikt
· Introduksjon til programmet og oversikt over de ulike temaene.
· Moderne ledelsesteori
· Begrepene ledelse, makt, påvirkning, innflytelse og motivasjon.
· Makt: kilder til makt og effekter av makt i organisasjoner
· Personlig problemløsning: teknikker for bedre mestring, kommunikasjon og påvirkning.

Samling 2 - PÅVIRKNINGSPSYKOLOGI

Delmål
Samlingen skal gi deltagerne innsikt i sammenhengen mellom makt g ulike typer påvirkningsatferd. Deltagerne vil få kunnskap om faktorer som er avgjørende for effektiv påvirkning på kort og lang sikt. Motstand mot påvirkning og teknikker for å forsvare seg mot påvirkningsforsøk bli belyst. Samlingen vil gi deltagerne mulighet til å trekke på egne praktiske erfaringer, både som påvirkningsagent og mål for andres påvirkning.

Emneoversikt
· Effektiv påvirkningsatferd
· Faktorer som er avgjørende for påvirkingskraft
· Retoriske prinsipper og teknikker
· Motstand mot påvirkning
. Etiske perspektiver på påvirkning

Samling 3 - PERSONLIGHETS- OG MOTIVASJONSPSYKOLOGI

Delmål
Samlingen skal gi deltagerne økt forståelse av ulike forhold som motiverer til handling, både på individ- og gruppenivå. Personlighet vil bli belyst som utgangspunkt for hvordan man tolker påvirkningsforsøk fra omgivelse, og hvordan man utvikler egne preferanser og handlingsmønstre. Selvledelse vil i den sammenheng bli belyst som en metode som integrerer flere motivasjonsteorier og som kan brukes i praksis.

Emneoversikt
· Motivasjon og motivasjonsteori
· Motivasjon som påvirkningsfaktor
· Personlighet, motivasjon og jobbeffektivitet
· Egenutvikling gjennom selvledelse

Samling 4 - BESLUTNINGS- OG KREATIVITETSPSYKOLOGI

Delmål
Samlingen skal formidle forståelse for grunntrekkene i hvordan beslutningstaking, problemløsning og kreativitet skjer i organisasjoner. Sentralt i den sammenheng er teorier som belyser rasjonalitet og ulike former for rasjonalitet, samt forskning som viser at vi ofte blir påvirket av ulike typer feilkilder og feller som kan svekke evnen til rasjonelle og effektive beslutninger. Det vil videre legges vekt på å belyse både teori og praktiske metoder for å utvikle mer effektiv og kreativ ledelse og beslutningstaking.

Emneoversikt
· Beslutninger og rasjonalitet - ulike former for rasjonalitet
· Sentrale feilkilder i vurderinger og beslutninger
· Kreativ problemløsning
· Faktorer som hemmer og fremmer kreativitet

Samling 5 – DIGITAL PÅVIRKNING 

Delmål
Programmets siste samling bygger på de foregående samlingene og skal gi deltagerne innsikt i de utfordringene og mulighetene ledere har for påvirkning når kommunikasjonen skjer på digitale plattformer som for eksempel sosiale medier og videomøter. Litteraturen vil settes sammen basert på det siste av forskning på området.  

Emneoversikt
- Digital kommunikasjon – utfordringer og muligheter i et påvirkningsperspektiv
- Lederen som digital påvirkningsagent
- Etiske utfordringer

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50391
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50392
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150
Gruppearbeid / oppgaver
347
Prosjektarbeid (teller 60% av karakteren)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
231
Litteraturforberedelser til samlinger og hjemmeeksamen.
Eksamen
72
Hjemmeeksamen (teller 40% av karakteren)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.