DIG 3503 Kommunikasjon i sanntid

DIG 3503 Kommunikasjon i sanntid

Kurskode: 
DIG 3503
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Cathrine von Ibenfeldt
Kursnavn på engelsk: 
Connected Communication
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Virksomheter tar både kortsiktige og langsiktige strategiske beslutninger som krever iverksettelse av tiltak for effektiv måloppnåelse. De fleste virksomheter bruker teknologi som muliggjør en rask igangsettelse av kommunikasjonstiltak både fysisk og digitalt. Ansatte trenger både kunnskap og ferdigheter i det å planlegge for å utføre strategiske beslutninger taktisk i sanntid, samt evaluere og analysere effekten og optimalisere tiltak.

Kommunikasjon i Sanntid er et ferdighetskurs, der studentene aktivt må tilegne seg teori og praksisrelatert kunnskap gjennom å opprette og utvikle et digitalt prosjekt. Studentene utarbeider en digital forretningside i form av et nettsted med tilhørende strategi, de skaper relevant innhold, markedsfører nettsiden til foreslått målgruppe gjennom egnede kanaler, måler resultater underveis og gjør optimaliseringer for å nå strategiske mål. Gjennom hele kurset skal studentene beskrive hva de har gjort, reflektere og kritisk sammenstille arbeidet med teori i form av videopresentasjoner og skriftlige arbeider.

I Kommunikasjon og sanntid benyttes grunnteorier og modeller fra både markedskommunikasjon og digital markedsføring. Kurset har et særlig fokus på digitale kommunikasjonstiltak for å oppnå strategiske mål. Alle planlagte tiltak skal forankres i en strategi og teori med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene analyserer og evaluerer taktiske valg og tiltak basert på utvalgt strategi og teori. (Læringsutbytte = LUB)

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs har studenten oppnådd følgende kunnskapsbaserte læringsmål:

LUB 1    Studenten kan beskrive teoretiske rammeverk innen digital kommunikasjon og markedsføring

LUB 2    Studenten kan kritisk diskutere etiske problemstillinger rundt digital kommunikasjon og markedsføring

Ferdighetsmål

Etter fullført kurs har studenten oppnådd følgende ferdighetsbaserte læringsmål:

LUB 3    Studenten kan utvikle et digitalt prosjekt som har potensial til å nå interesserte online brukere

LUB 4    Studenten kan utarbeide en digital markedsføringsplan for det digitale prosjektet

LUB 5    Studenten kan syntetisere primære og sekundære data for å generere innsikt

LUB 6    Studenten kan skape ulike kommunikasjonselementer og digitalt innhold gjennom egnede programmer (Nettside med utgangspunkt i Wordpress, egne sider på SoMe-plattformer, innholdsproduksjon som tekst, bilde og video på nevnte plattformer og presentasjoner til interessentgrupper med mer)

LUB 7    Studenten har erfaringsbasert kunnskap om den digitale verktøykassen innen digital markedsføring (som SEM, sosiale medier, email, nettsamfunn, influensere og samarbeid med andre aktører, mobil markedsføring, innholdsmarkedsføring med mer)

LUB 8    Studenten har erfaringsbasert kunnskap om digital analyse av digitale og tradisjonelle data gjennom bruk av egnede programmer (som Google Analytics, Meta Business Insight, ulike sentiment programmer med mer)

LUB 9    Studenten kan utarbeide omfattende rapporter knyttet til nøkkelindikatorer fra digital markedsplan

LUB 10  Studenten har erfaringsbasert kunnskap om å planlegge, gjennomføre og analysere effekter av digitale kampanjer

LUB 11  Studenten har erfaringsbasert kunnskap på systematisk evaluering av iverksatte digitale tiltak for å optimalisere effekter 

LUB 12  Studenten har erfaringsbasert ferdigheter i å ivareta personvern knyttet til digitalt prosjekter

Generell kompetanse

Etter fullført kurs har studenten oppnådd følgende læringsmål knyttet til generell kompetanse:

LUB 13  Studenten har utviklet ferdigheter i prosjektarbeid

LUB 14 Studenten har erfaringsbasert ferdigheter i å håndtere ufullstendig og/eller tvetydig informasjon i et digitalt sanntids-prosjekt over tid

LUB 15  Studenten har tilegnet seg erfaringsmessig kunnskap om ulike digitale programvarer

Kursets innhold

Kurset gjennomføres over et semester og inkluderer mange ulike temaer knyttet til digital kommunikasjon og markedsføring. Blant annet:

 • Påvirkningsteorier
 • Kommunikasjonsteorier
 • Utvikling og gjennomføring av digitale bedriftsstrategier
 • Bruk av innsikt som beslutningsgrunnlag
 • Utforming av digitale personas ut fra utvalgte målgrupper
 • Budskapsutvikling og planlegging av digitalt innhold
 • Utforme, igangsette og evaluere målsettinger knyttet til bedrifters digitale strategi
 • Igangsette planlagte digitale kommunikasjonstiltak i ulike medier, som eide-, fortjente- og betalte medier
 • Utvikle og analysere ulike tiltak i markedsmiksen. som eventer og samarbeid
 • Utforming av digitale kampanjer, inkl. kommunikasjonsmål og mediemål
 • Analysere effekter av digital markedskommunikasjon
 • Optimalisering av gjennomførte tiltak (for eksempel gjennom SEO og PPC)
 • Aktivt bruk av digitale verktøy, blant annet nettsider/Wordpress, Google Analytics, Tag Manager, Google Search Console, SemRush med flere.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av to læringsarenaer. Den ene læringsarenaen er digital e-læringskurs med fem tilhørende moduler. Modulene er tilgjengelig via studentenes læringsportal. Den andre læringsarenaen er i klasserommet, der det gjennomføres ulike aktiviteter knyttet til eksamensprosjektet. Ulike typer av ressurser tilgjengeliggjøres via læringsportal. Eksempel på ressurser er: diskusjonsoppgaver, ulike tester samt faglig diskusjon på kursets diskusjonsrom.

Studentene må påregne egentid og øvelse på relevante dataverktøy og utvalgte sertifiseringer. 

Studentene skal utvikle en digital forretningside i form av et nettsted, produsere innhold til nettstedet, samt iverksette, måle og analysere effekter av kommunikasjonstiltak. Nettstedet er knyttet til å gjennomføre forskjellige former for digital kommunikasjon og markedsføring. I kurset benyttes blant annet sentrale verktøy som Google Analytics og Meta Business Suite mm.   

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Det forventes at studentene oppretter et nettsted, og anskaffer seg et domene og plass i egnet webhotell. Det er kostnader knyttet til opprettelse på ca 1.000 kroner, avhengig av ønsket domene.

Studentene er ansvarlige for kostnader og administrering av nettsted.

Det er også verdt å merke seg at det kan forekomme kostnader med henhold til studentenes valgte tiltak gjennom digitale kanaler, som for eksempel ved bruk av betalt plassering som taktikk.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskap om markedskommunikasjon.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Hjemmeeksamen. Kontrolleksamen fra kursets 5 digitale moduler og pensum - med en blanding av kort- og langsvar samt flervalgsspørsmål.
Eksamenskode: 
DIG 35031
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Mappevurdering andre filtyper enn PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Mappen leveres i gruppe. Informasjon om innholdet i mappen gis ved kursstart.
Eksamenskode: 
DIG 35032
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
46 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
200 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv arbeidsbok
 • Interaktive web-sider
60 Time(r)
Fem digitale moduler og en ekstern sertifisering
Eksamen
40 Time(r)
Forberedelse til de ulike eksamenselementene i kurset
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
14 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.