GRA 6219 Revisjon, teori og metode

GRA 6219 Revisjon, teori og metode

Kurskode: 
GRA 6219
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Flemming T. Ruud
Kursnavn på engelsk: 
Auditing, theory and methodology
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et pliktkurs som gir studentene nødvendig forståelse av de teoretiske og metodiske vurderinger og verktøy en ekstern revisor trenger for å kunne gjennomføre revisjon av finansielle regnskap i en tid hvor regnskapsdata og -informasjon i stor grad digitaliseres og påvirkes av internasjonal utvikling.

Kunnskapsmål

Kurset dekker de viktigste begrepene som ligger til grunn for finansiell revisjon inklusive metodiske forhold i tillegg til at det baserer seg på de internasjonale revisjonsstandardene (ISA). Studentene lærer hvordan revisor planlegger revisjon av finansregnskap i henhold til lov og de internasjonale revisjonsstandardene basert på teori og metodikk inklusive konsepter som vesentlighet og risikodrevet revisjon, forståelse og testing av intern kontroll, valg av revisjonshandlinger og utarbeidelse av revisjonsprogrammer, innsamling og vurdering av bevis samt rapportering i revisjonsberetningen.

Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne planlegge og gjennomføre revisjon av finansregnskaper i henhold til internasjonale revisjonsstandarder inklusive utarbeidelse av revisjonsplan, vurdere og anvende vesentlighetsbegrepet, utarbeide risikobaserte revisjonsprogrammer, gjennomføre revisjonshandlinger og innhente og vurdere revisjonsbevis. Studentene skal være i stand til å vurdere resultatene av revisjonen og identifisere input til revisjonsberetningen.

Generell kompetanse

Etter avsluttet kurs skal studentene forstå hvordan revisorer utfører en finansiell revisjon og forstå hvilke utfordringer revisor har i form av å identifisere mulige feil i regnskapet og rapportere dette til styret og generalforsamlingen.

Kursets innhold
 • Forstå formålet med revisjon av finansregnskapet og attestasjonstjenester i et internasjonalt perspektiv
 • Forstå den økonomiske etterspørselen etter revisjon inklusive markedsmekanismer
 • Revisjonens rolle i et virksomhetsstyringsperspektiv
 • Kjenne til hvordan revisor vurderer et potensielt oppdrag og formulerer engasjementsbrev
 • Forstå bedrift og bransje samt legale aspekter med konsekvens for revisjonen
 • Revisjonsprosessen
 • Planlegging av revisjonen og hvordan man reviderer forretningsprosesser
 • Vurdere vesentlighet og risikovurderinger inklusive forretningsrisiko og revisjonsrisikomodellen
 • Vurdere intern kontroll og kontrollrisiko
 • Vurdere risiko for misligheter med konsekvens for revisjonen og rapportering
 • Revisjonsbevis og analytisk revisjon
 • Revisjon av viktige transaksjonssykluser - spesielt salgsprosessen
 • Testmetoder og innsamling og vurdering av bevis, bruk av statistiske metoder
 • Vurdering av latente forpliktelser og hendelser etter balansedatoen, fortsatt drift vurderinger
 • Revisjon av styrets beretning, ledelsesrapportering, skrive revisjonsberetning
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset har 36 timer i plenum og studentene forventes å ha lest litteratur innen forelesningene og fordype seg etterpå

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen.

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
GRA 62191
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer