MAN 5160 Markedsstrategi

MAN 5160 Markedsstrategi

Kurskode: 
MAN 5160
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Tarje Børsum Gaustad
Kursnavn på engelsk: 
Market Strategy
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Dette programmet gir deg kompetanse innen markedsstrategi og lærer deg å lede strategiprosessen - fra analyse og innsikt frem til ferdig markedsstrategi.

En god markedsstrategi handler om å utvikle en overordnet og helhetlig plan for tre sentrale ledelsesområder: Kundestrategi, produktstrategi og merkevarestrategi. Sammen bidrar disse tre til å sikre en trygg og inntektsgivende kundeportefølje, produkter som er attraktive, konkurransedyktige og lønnsomme, og merkevarer med tydelige kundeløfter som er posisjonert for fremtidig vekst.

Utvikling av markedsstrategi er en prosess med fem faser. Prosessen er iterativ slik at for eksempel analyser er noe man gjør i flere runder i arbeidet med utviklingen av strategien. De fem fasene er:

 1. Situasjonsanalyse. Dette handler om å få en grundig og faktabasert oversikt over markeder, kunder og effektiviteten i virksomhetens markedsaktiviteter. Det vi skal frem til er en overordnet og presis formulering av hvilke markedsmessige utfordringer strategien skal løse. I kurset vil man lære hvordan man rent praktisk gjennomfører de analysene som kreves for å få god markedsinnsikt.
 2. Målformulering. Dette handler om å sette gode og riktige mål for hva virksomheten skal oppnå de neste årene. Det vi skal frem til er et sett av mål og delmål som virksomheten skal oppnå. I kurset vil man lære hvordan ulike mål henger sammen og hvordan det totale økonomiske bildet påvirkes av måloppnåelse.
 3. Strategiformulering. I denne delen av prosessen jobber vi med å utvikle en plan for hvilke tiltak eller strategiske grep som må til for å oppnå målene. En stor utfordring i denne fasen er å skille ut de ideene som virkelig er smarte fra den store mengden av tiltak som vil ha kun marginal effekt. Denne delen av prosessen krever gode hoder som sammen tenker ut hva som er «riktig» å gjøre i forhold til å nå målene. I kurset vil man lære hvordan teori kan brukes til å identifisere gode markedsstrategisk tiltak.
 4. Ressursallokering. For å nå strategiske mål må virksomheten ta risiko og investere i tiltak som skal gi effekt, både kortsiktig og langsiktig. Markedsstrategien må redegjøre for de finansielle konsekvensene i form av investeringsbehov, forventet lønnsomhetsutvikling og risiko. I kurset lærer man hvordan man kan bruke enkle regneark til å etablere en nødvendig oversikt.
 5. Måling og revisjon. Den siste fasen av prosessen handler om å fordele ansvar og myndighet for hvordan ledelsen skal jobbe for å nå målene. I dette ligger et viktig arbeid med å definere nøkkeltall og tallfeste mål og delmål og en tidslinje for utviklingen. I kurset lærer man teori om hva som kjennetegner markedsorienterte virksomheter og hva dette betyr for den praktiske organiseringen av implementering av en overordnet markedsstrategi.
Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studenten ha:

 • inngående kunnskaper om kundenes kjøpsatferd i en digital verden, segmentering, og de viktigste virkemidlene innenfor markedsføring og merkevarebygging.
 • inngående kunnskap om hvordan endring i markedene og forbrukerbehov påvirker virksomhetenes muligheter og trusler for vekst og lønnsomhet.
 • inngående kunnskap om teoriene og modeller om organisering for å skape en kundesentrisk og markedsorientert virksomhet.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene være i stand til å:

 • bidra til at bedriften identifiserer de vesentlige strategiske utfordringene som må løses for å oppnå vekst og lønnsomhet
 • utvikle en markedsstrategi gjennom en strukturert og faktabasert arbeidsprosess.
 • bruke konkrete verktøy for analyse av kunde, marked, konkurrenter og teknologi med ulike typer av data fra både interne og eksterne datakilder.
 • foreta strategiske valg for å attrahere, beholde og utvikle flere lønnsomme kunder og segmenter.
 • foreta strategiske valg for å differensiering og posisjonering av produkter og tjenester i markedet.
 • foreta strategiske valg for å utvikle en sterk merkevare.
 • foreta strategiske valg for å utvikle en markedsorientert og kundesentrisk organisasjon.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studenten:

 • være i stand å opparbeide seg evnen til kritisk refleksjon rundt eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet markedsføring
 • ha innsikt i etiske og samfunnsmessige dilemma knyttet til innhenting av forbrukerdata og arbeidet med markedstrategier
 • kunne planlegge og gjennomføre innsiktsarbeid og strategiprosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
Kursets innhold

Strategi og planlegging:

 • Arbeidsprosessen med utvikling av en markedsstrategi
 • Målformulering
 • Identifikasjon og formulering av strategiske grep og overordnede tiltak
 • En overordnet plan for praktisk implementering
 • Organisering av markedsarbeidet (kundesentrisk og markedsorientert)
 • Strategi og bærekraft
   

Analyser:

 • Metoder for markedsinnsikt
 • Årsak-virkning
 • Multivariate analyseteknikker (korrelasjon, faktoranalyse, t-test, ANOVA og regresjonsanalyser)
 • Konseptuelt innføring i avanserte analyseteknikker (Klyngeanalyse og Conjoint)
 • Anvendelsesområder
  • Kjøpsprosessen (kundereisen)
  • Kundetilfredshet og lojalitet
  • Kundeporteføljen
  • Segmenter
  • Produktporteføljen
  • Marked og konkurrenter
  • Effektivitet i markedsarbeidet
  • Merkestyrke og assosiativt nettverk

Kundestrategi:

 • Kundesentrisitet
 • Customer lifetime value (CLV)
 • Kundetilfredshet
 • Segmentering av kunder
 • CRM
 • Lojalitetsprogrammer og kundeservice

Produktstrategi:

 • Vekst, lønnsomhet og markedsandel
 • Distribusjon
 • Pris og tilbudskampanjer
 • Innovasjon og produktutvikling

Merkestrategi:

 • Merkestyrke
 • Vekststrategier
 • Merkekommunikasjon
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette programmet gjennomføres med fem samlinger på campus og digitale moduler. De digitale modulene vil kombinere ulike læringsaktiviteter, som skal gjennomføres både individuelt (f.eks. lesing, refleksjonsaktiviteter) og i grupper (f.eks. åpne diskusjoner). Kombinasjonen av samlinger på campus og digitale moduler tilsvarer 150 forelesningstimer fordelt over to semestre.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven består av å utvikle en markedsorientert forretningsstrategi for en konkret virksomhet. Besvarelsen har to deler. Den første delen er et ledelsesdokument tilsvarende det man i praksis vil gjøre. Den andre delen er en faglig begrunnelse for den strategien som er valgt. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. prosjektoppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf. Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Studentene vil bruke Excel og Jamovi (eller tilsvarende statistikkpakke).

Del vil være deltakelse i  et simuleringsspill som. Simuleringsspillet gjennomføres som en del av undervisningen i en samling.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det er en fordel med grunnleggende kunnskap om økonomi og statistisk analyse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51601
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51602
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
105 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Webinar
12 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Interaktive web-sider
33 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.