BØK 3657 Finansregnskap og bokføring

BØK 3657 Finansregnskap og bokføring

Kurskode: 
BØK 3657
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Janicke Rasmussen
Roy Kristen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Financial Accounting and Bookkeeping
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk statsautorisert regnskapsfører. Studiet oppfyller kravene i regnskapsførerloven av 16 desember 2022 nr 80 § 3-1 og UHR Anbefalt plan BØA - spesialisering regnskapsfører (BØA-RF) av 22. juni 2023.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om de mest sentrale utfordringer med innregning, måling og presentasjon av årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk og gi basis for å reflektere over sentrale deler av det teoretiske fundamentet for finansregnskapet. Kurset skal videre gi basis og fordypning i bokføringsregelverket og praktiseringen av dette og ulike problemstillinger knyttet til bokføring av merverdiavgift.

Finansregnskap

 • Inngående kunnskap om grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk.
 • Inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene.
 • Inngående kunnskap om regnskapsregler for små foretak, herunder noter.
 • Kjenne til øvrig regelverk for noter og årsberetning, herunder bærekraftsrapportering.
 • Kjenne til de mest sentrale forskjellene mellom regnskap og skatt.
 • Kunne forklare behovet for konsernregnskap og prinsippene for eliminering av konserninterne poster.
 • Kunnskap om og evne til å reflektere over brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering.
 • Kunnskap om resultat- og balanseorientering.
 • Kjenne til IFRS og forenklet IFRS om kunne anvende utvalgte IFRS-standarder, blant annet for driftsmidler.
 • Kjenne til forskjellen mellom bedriftsøkonomisk teori og finansregnskap.

Bokføring

 • Inngående kunnskap om grunnleggende bokføringsprinsipper og sentrale deler av god bokføringsskikk
 • Kunnskap om bokføring og kvalitetssikring av transaksjoner og andre hendelser i regnskapet, herunder analyse av de regnskapsmessige konsekvensene av ulik MVA-behandling
 • Kunnskap om utarbeidelse og kvalitetssikring av ekstern regnskapsrapportering ved bruk av avstemminger mv.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Utarbeide et årsregnskap, inklusiv skatteposter og resultatdisponering, for aksjeselskap.
 • Utarbeide et enkelt konsernregnskap, inklusiv skatt og minoriteter.
 • Kunne bokføre og kvalitetssikre transaksjoner og andre hendelser i regnskapet, herunder konsekvensene av ulik MVA-behandling, og kunne utarbeide og kvalitetssikre ekstern regnskapsrapportering ved bruk av avstemminger og andre analyseteknikker.
 • Kunne analysere kontantstrømmer, basert på kunnskap om forskjellen mellom bedriftsøkonomisk teori og finansregnskap.
Generell kompetanse

Studentene skal kjenne teorifundamentet og sentrale regler innenfor bokføring og regnskap og utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt regnskapsrapportering.

Kursets innhold
 • Finansregnskap
  • Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk.
  • Innregning og måling av de viktigste regnskapspostene.
  • regnskapsregler for små foretak, herunder noter.
  • Øvrig regelverk for noter og årsberetning, herunder bærekraftsrapportering.
  • Sentrale forskjellene mellom regnskap og skatt.
  • Konsernregnskap og prinsippene for eliminering av konserninterne poster.
  • Resultat- og balanseorientering.
  • IFRS og forenklet IFRS om kunne anvende utvalgte IFRS-standarder, blant annet for driftsmidler.
  • Forskjellen mellom bedriftsøkonomisk teori og finansregnskap og kunne analysere kontantstrømmer.
  • Kunnskap om og evne til å reflektere over brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering.
 • Bokføring
  • Grunnleggende bokføringsprinsipper og sentrale deler av god bokføringsskikk.
  • Kunnskap om bokføring og kvalitetssikring av transaksjoner og andre hendelser i regnskapet, herunder analyse av de regnskapsmessige konsekvensene av ulik MVA-behandling.
  • Kunnskap om utarbeidelse og kvalitetssikring av ekstern regnskapsrapportering ved bruk av avstemminger mv.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger. Det legges ut leseplaner og oppgaveforslag slik at studentene skal få god kontinuitet og fremdrift i faget.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset krever forkunnskaper fra følgende kurs eller tilsvarende:

 • BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse
 • BØK 3423 Finans
 • BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
 • BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet: 
6 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK 36571
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
120 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.