FORK 1008 Forkurs i grunnleggende bokføring og finansregnskap

FORK 1008 Forkurs i grunnleggende bokføring og finansregnskap

Kurskode: 
FORK 1008
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
John Christian Langli
Kursnavn på engelsk: 
Forkurs i grunnleggende bokføring og finansregnskap
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master - Preparatory course
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Foretaks rettslige forpliktelser til å avgi økonomisk informasjon til allmenheten og skatte- og avgiftsmyndighetene er meget omfattende. Årsregnskapene skal gjøres offentlig tilgjengelige, mens for eksempel skattemeldingen med vedlegg, A-meldingen og mva.-meldingen kun skal sendes myndighetene. Informasjonen i regnskapsrapportene og de ulike meldingene hentes fra foretakenes regnskapssystemer. Prinsippene som brukes for at transaksjoner og andre økonomiske hendelser skal bli korrekt beskrevet i regnskapssystemet, slik at informasjonen senere kan presenteres i rapporter og meldinger som foretaket utarbeider, er temaet i dette kurset.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha god forståelse for det dobbelte bokholderis prinsippet.
 • Ha god kunnskap om hvordan økonomiske effekter av transaksjoner blir registrert, akkumulert og presentert i foretakenes resultatregnskap og balanse.
 • Ha grunnleggende forståelse for prinsippene som finansregnskapet bygger på (dvs. regnskaps-, opptjenings-, sammenstillings-, forsiktighets- og historisk kost-prinsippet).
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Bokføre de vanligste transaksjonstypene som foretak tar del i, som for eksempel kjøp/salg av varer og tjenester kontant og på kreditt, lønn til ansatte, opptak/nedbetaling av lån og etablering av aksjeselskaper.
 • Periodisere regnskapet, og sette opp resultatregnskapet og balansen når forholdene er enkle og oversiktlige.
 • Forklare hvorfor korrekt bokføring er viktig med tanke på foretakenes rapportering av informasjon i blant annet årsregnskapet, skattemeldingen, A-meldingen og mva.-meldingen.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene ha basiskunnskaper innen bokføring og finansregnskap som gjør at de er godt forberedt for masterprogrammet i forretningsjus og økonomi.

Kursets innhold
 • Finansregnskapet formål og innhold
 • Balanselikningen
 • Det dobbelte bokholderis prinsipp og hva som bokføres til debet og til kredit
 • Bokføring av transaksjoner som f.eks. etablering av aksjeselskap, kjøp og salg av varer og tjenester kontant og på kreditt og med og uten mva., kjøp av varige driftsmidler, låneopptak, renter og avdrag og lønn til ansatte (med arbeidsgiveravgift, skattetrekk og feriepenger).
 • Bokføring av periodiseringsposter som avskrivninger, forskuddsbetalte utgifter, opptjente, men ikke fakturert inntekter, konstaterte tap på fordringer og forventede tap på fordringer.
 • Avslutning av regnskapet med avsetning til utbytte og skatt.
 • Oppstilling av resultat- og balanseregnskapet med utgangspunkt i en endelig saldobalanse.
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Åtte timer forelesninger med oppgavegjennomgang og fire timer asynkrone ressurser (forelesninger og  oppgavegjennomgang). 

Excel bør brukes til løsning av oppgaver.

Studenter bør ha tilgang til en innføringsbok i bokføring og regnskap. Fra bilag til bruk av John Christian Langli er oppført som obligatorisk litteratur, men studenter som har tilgang til andre innføringsbøker i bokføring og regnskap kan bruke disse. 
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

All courses in the Masters programme will assume that students have fulfilled the admission requirements for the programme. In addition, courses in second, third and/or fourth semester can have specific prerequisites and will assume that students have followed normal study progression. For double degree and exchange students, please note that equivalent courses are accepted.

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
6 Time(r)
Digitale læringsressurser
6 Time(r)
Asynkrone ressurser: Forelesninger og gjennomgang av oppgaver.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
Omfanget på eget arbeid avhenger av hvor gode forkunnskaper studentene har og hvor raskt studentene får frisket opp igjen sine bokførings- og regnskapskunnskaper.
Sum arbeidsinnsats: 
12

Text for 0 credits