BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BMP 2410
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Pamela Nowell
Kursnavn på engelsk: 
Health Care Management Skills - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse vektlegger arbeid med ledelse og administrasjon i forskjellige deler av norsk helsetjeneste. Helsetjenesten er arbeidsintensiv og kompleks, med mange høyt utdannede ansatte. Sektoren har sterk profesjonsorientering, stadig mer avansert teknologi, og mange krevende pasienter og brukere. Dette studiet i helseledelse har særlig fokus på mellomlederens utfordringer, og skal gi grunnlag for å skape en felles møteplass mellom helsefag, profesjonsgrupper, teknologi og pasienter/brukere. Målet for god ledelse er å skape en bedre helsetjeneste preget av god kvalitet og brukerorientering.

Ferdigheter i helseledelse legger grunnlaget for å gå inn i lederstillinger i helse og omsorg. Studentene tilegner seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i helseledelse og helseadministrasjon. Kurset er offentlig godkjent og utgjør et Bachelor program i Helseledelse på 30 studiepoeng.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i ledelse og administrasjon. De skal være fortrolig med aktuelle begreper, problemstillinger, teorier og praktiske verktøy i ledelsesfaget med anvendelse i en aktuell helseorganisasjon. Med helseorganisasjon forstår vi her somatiske og psykiatriske sykehus, kommunal helsetjeneste, helsetjeneste utøvd i regi av frivillige organisasjoner, private helseorganisasjoner og forskjellige sosialtjenester (eks.: rus, barnevern, rehabilitering). Perspektivet skal være fremtidsrettet og løsningsorientert ved at tradisjonelle regelorienterte og byråkratiske holdninger og atferdsmønstre blir utfordret.
 

Ferdighetsmål

Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse til å jobbe målrettet som ledere og forholde seg på en god måte til medarbeidere; faglærte og ufaglærte. Det legges vekt på at studentene utvikler sitt lederskap med fokus på at medarbeideren er organisasjonens viktigste ressurs. Etter avsluttet utdanning forventes det bl.a. at studentene skal kunne arbeide effektivt som teamledere, legge til rette for gode beslutningsprosesser, utøve godt skjønn i vanskelige personalsaker og kunne delta i endrings- og utviklingsprosjekter på en hensiktsmessig måte. Studentene skal også kunne legge forholdene praktisk til rette for målrettet og systematisk kompetanseutvikling i personalgruppen.
 

Generell kompetanse

Til grunn for studiet legges et positivt menneskesyn forankret i etiske verdier hvor pasientens og brukernes beste er det sentrale fokuset. Studentene skal oppøves i en kritisk og reflekterende holdning om helsesektorens systemer og rutiner, med bevisstgjøring på kontinuerlig forbedring, kvalitet og brukerorientering. Som fremtidige ledere bør studentene utvikle holdninger og ferdigheter for hvordan tilrettelegge for at medarbeiderne skal kunne lykkes i jobben sin. Ledere og mellomledere i helsetjenesten skal utvikle praktiske ferdigheter og et begrepsapparat i tilknytning til relevant økonomisk teori og relevante økonomiske metoder.  Styring handler både om å ta korrekte beslutninger og om å styre mot vedtatte mål, begge deler nødvendige og nyttige i jobbutførelsen. Eksempler på relevant tematikk vil være ”ord og uttrykk”, ressurstyring, målstyring og sirkulærøkonomi.

Kursets innhold

Emneoversikten gjelder for hele programmet. Se forøvrig punktene om gjennomføring og tilleggsinformasjon med oversikt over samlingene.

Organisasjon og ledelse
Helseledelse, profesjon og teknologi
Personalledelse
Økonomistyring

Strategisk endring

Samskaping med innbyggere/pasienter og tjenesteinnovasjon

Strategiske implemeteringsprosesser

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse BMP 2410, 30 studiepoeng gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2411 og i 2. semester BMP 2412.

Programmet inkluderer undervisning i metode samt veiledning til prosjektoppgaven. Den pedagogiske tilretteleggingen skjer ved forelesninger og nettbasert støtte, cases og gruppearbeid. Studentene utarbeider innsendingsoppgaver mellom samlingene og får tilbakemelding fra veileder.

Samlingene gjennomføres med vekt på anvendelse av det faglige stoffet i møte med konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon, som sykehus, kommunale helsetjenester, frivillige organisasjoner, og privatdrevne helsetjenester.  

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

 

 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Opptak til "Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse" forutsetter en offentlig godkjent helsefaglig utdanning på videregående skoles nivå eller høyskolenivå, eller tilsvarende. Annen utdanningsbakgrunn kan vurderes. Arbeidserfaring innen helsesektoren er en fordel.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Programmet avsluttes med en fem timers individuell skriftlig hjemmeeksamen i Organisasjon og ledelse og Helseledelse etter første semester. Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig hjemmeeksamen i Personalledelse og Økonomistyring. Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Alle eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse, 30 studiepoeng.
Eksamenskode: 
BMP 24101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Andre semester avsluttes med en fem timers individuell skriftlig hjemmeeksamen i Personalledelse og Økonomistyring
Eksamenskode: 
BMP 24102
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Studentene skal i tillegg innlevere en prosjektoppgave etter 2. semester, der studentene selv kan velge tema innenfor fagkretsen i denne kursbeskrivelsen. Omfang max. 25 sider eks. vedlegg. Prosjektbesvarelsen skal utarbeides individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Eksamenskode: 
BMP 24103
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.