JUR 3405 Rett, bedrift og samfunn

JUR 3405 Rett, bedrift og samfunn

Kurskode: 
JUR 3405
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Espen Ekberg
Tore Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Law, Business and Society
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette bachelorkurset tar sikte på å gi studenten en innføring i grunnleggende rettslige forutsetninger for økonomisk virksomhet og samfunnsmessig organisering, og hvordan disse forutsetningene har vokst fram over tid. Kurset gir juridisk grunnkunnskap, herunder blant annet grunntrekk ved rettsstaten og rettsregler, retten i samfunnet og internasjonale perspektiver. Kurset vektlegger videre å gi studentene en overordnet forståelse av kapitalismen og den moderne markedsøkonomiens historiske utvikling, hvilken rolle bedrifter og andre virksomheter spiller i økonomien, hvordan disse bedriftene og virksomhetene har utviklet seg historisk og hvilke ulike typer virksomheter som operer i økonomien i dag. Studentene skal også kjenne til hovedtrekkene i utviklingen av den globale økonomien herunder sentrale drivkrefter og rettslige forutsetninger og konsekvenser.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha oversikt over epoker og hovedtrekk i verdens økonomiske utvikling.
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner et kapitalistisk markedssamfunn, og kapitalismens historiske framvekst.
 • Ha kunnskap om sentrale kjennetegn ved bedriften som organisasjoner og bedriftens historiske utvikling.
 • Ha kunnskap om økonomisk globalisering, herunder kjennskap til sentrale drivkrefter for økonomisk globalisering og hvordan den globale økonomien har utviklet seg historisk.
 • Ha kunnskap om ulike eier- og virksomhetsformer med særlig vekt på enkelte grunnleggende trekk ved aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og hvordan disse er regulert.
 • Ha kjennskap til hovedtrekk i bærekraftsreguleringens historie frem til dagens rettsregulering.
 • Kunnskap om konsekvenser av moderne økonomisk vekst for fordeling av velstand
 • Kunnskap om sammenhengen mellom økonomisk vekst og dagens bærekraftsutfordringer.
 • Grunnleggende kunnskap om rettstatens prinsipper og historiske utvikling
 • Kjennskap til de sentrale institusjonene som håndhever rettstaten og utvikler lover
 • Ha grunnleggende kunnskap om det juridiske systemet i Norge, herunder forholdet mellom offentlig rett og privatrett og tvisteløsningssystemet.
 • Kjenne til den norske lovgivningsprosessen
 • Grunnleggende kunnskap om rettens internasjonalisering
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Diskutere rettens funksjon i samfunnet generelt og spesielt økonomien.
 • Beskrive og analysere gangen i en lovprosess
 • Redegjøre for å diskutere kritiske perspektiver på moderne kapitalisme
 • Reflektere over hvem bedriften er til for og hvilke ulike interessenter en bedrift har.
 • Reflektere over sammenhengen mellom kapitalisme og rettstat
 • Reflektere over hva som menes med et «fritt marked»
 • Anvende historisk kunnskap om økonomisk globalisering for å reflektere over utfordringer og framtidsutsikter for dagens globale økonomi
 • Diskutere konsekvenser av økonomisk vekst og kritisk diskutere ulike løsninger
Generell kompetanse
 • Økt bevissthet om rettens grunnleggende betydning i samfunnet generelt og spesielt for økonomisk virksomhet.
 • Økt bevissthet om betydningen av historisk kunnskap for å forstå og analysere samtiden
 • Evne til å reflektere kritisk over det kapitalistiske markedssamfunnet og bedrifters rolle i samfunnet
Kursets innhold

Del 1:  Økonomi, bedrifter og markeder i et historisk perspektiv

 • Økonomisk vekst og økonomisk ulikhet i et historisk perspektiv
 • Kapitalismen og markedssamfunnets framvekst og utvikling.  
 • Hva er en bedrift og hvor kommer bedriften fra?
 • Hvem er bedriften til for? Hva er bedriftens grunnleggende mål? Ulike interessenter i bedrifter.
 • Utvikling i organisering og eierskap i bedrifter.
 • Enkelte grunnleggende trekk ved ulike typer eierformer (enkeltperson, partnerskap, samvirkeselskaper, selveide virksomheter, AS, ASA, stiftelser etc.)
 • Nærmere om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper i dag og rettslig regulering av selskapsformene.
 • Hva er et «fritt marked»? Markedet som et rettslig, sosialt og kulturelt system
 • Framveksten av den globale økonomien
 • Konsekvenser av økonomisk vekst for klima, miljø og velstandsutvikling

Del 2:  Rettsstatens prinsipper og historiske utvikling

 • Rettsstatens idé og grunnprinsipper (herunder maktfordelingsprinsippet, folkesuverenitetsprinsippet samt ytrings-, religions-, og forsamlingsfrihet, men også andre sentrale prinsipper som legalitetsprinsippet, rettsikkerhet og vilkår for bevaring av rettens legitimitet).
 • Fremveksten av rettstaten nasjonalt og internasjonalt.
 • Hva er rettens funksjon i økonomien?
 • Forholdet mellom offentlig rett og privatrett
 • Hvem håndhever rettstaten (lovgivende makt, domstoler, meglingsordninger, offentlige tilsyn, EU-systemet og Norge) Tvisteløsning innenfor og utenfor domstolene i Norge.
 • Lovgivningsprosessen i Norge
 • Rettens internasjonalisering.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av forelesninger, videoforelesninger, klassediskusjon, gruppearbeid, muntlige presentasjoner, skriftlige innleveringer og medstudentevalueringer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Mappevurdering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
JUR 34051
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Forberedelse til undervisning
65 Time(r)
Innlevering(er)
20 Time(r)
Undervisning
9 Time(r)
Asynkron undervisning
Seminargrupper
5 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
70 Time(r)
Eksamen
5
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.