MAN 5170 Strategisk ledelse og organisering for samarbeid i helsetjenesten

MAN 5170 Strategisk ledelse og organisering for samarbeid i helsetjenesten

Kurskode: 
MAN 5170
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bjørn Erik Mørk
Vegard Kolbjørnsrud
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Management and Collaboration in Healthcare
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management - Helseledelse
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Helsepolitikkens mange samtidige tiltak for å styrke samordning og samarbeid på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner forutsetter ledere med endringskraft og innsikt i nye modeller for organisering, inkludert hvordan organisere for og effektivt ta i bruk digitale løsninger. Grensesnittet mellom spesialist- og primærhelse er i endring, og regjerningens visjon om ‘pasientens helsetjeneste’ er en viktig driver. Dette programmet vil bidra til at det utdannes toppledere med kompetanse til å delta i strategiutvikling og strategisk ledelse. Programmet skal bidra til økt samfunns- og samspillsforståelse, økt organisasjonsforståelse og bedre personlig lederskap.

Kunnskapsmål

•    Inngående kunnskap om drivere, verdier og kulturer i samfunn og organisasjoner som påvirker helsetjenestene.
•    Inngående kunnskap om organisering samt systemer for styring og finansiering i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
•    Bred kunnskap om ledelsesutfordringer knyttet til implementering av helseteknologi.
•    Avansert kunnskap innen strategisk ledelse, endringsledelse og annen ledelsesteori om hva som må til for å bidra til utvikling.
•    Inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling i lederrollen.

Ferdighetsmål

•    Kan analysere, foreslå, begrunne og gjennomføre strategiske endrings- og forbedringsprosjekter som kan bidrar til å møte samfunnsmessige, teknologiske og kompetanseutfordringer i helsetjenesten.
•    Kan analysere og forstå utviklingen i helsetjenesten og dens rammevilkår.
•    Kan analysere, legge til rette for og ta i bruk nye organisasjonsformer som fremmer utvikling, effektivitet og samspill i helsetjenestene.  
•    Kan bruke relevante metoder for å sette egen ledergruppe og støttefunksjoner i stand til å jobbe effektivt og målrettet.

Generell kompetanse

•    Kan anvende kunnskap og lederferdigheter som kreves når man skal lede på tvers av formelle strukturer.  
•    Kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å skape innovasjon og utvikling av helsetjenestene, samt evne til å kommunisere handlingsrommet på en faglig velbegrunnet og forståelig måte til brukere, ansatte og samfunnet for øvrig
•    Kan reflektere over egne og andres personlige reaksjoner i utøvelse ledelse, spesielt i krevende situasjoner.
•    Kan fremstå som trygg, innovativ og endringskompetent toppleder i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kursets innhold

Programmet består av seks tematisk organiserte moduler som på ulike måter belyser sentrale utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og som med ulike faglige perspektiver vil belyse aspekter ved pasientens helsetjeneste. De seks modulene er:

1. Strategisk ledelse og strategiutvikling i helse og omsorg. Samlingen starter med ulike perspektiver på pasientens helsetjeneste og behovet for bedre samspill. Kunnskapsgrunnlaget for effektiv ledelse legges. Topplederverksted for lederutvikling etableres, hvor deltakerne utforsker rollen som virksomhetsleder, og reflekterer over egne utviklingsmål for programmet. Helsetjenestens rammebetingelser og kompleksitet drøftes opp mot deltakernes roller og ansvar. På første samlingen skal deltagerne møte representanter fra oppdragsgiver.

2. Ledelse på tvers og organisering for samarbeid. Lederutviklingsarbeidet starter med kunnskap om smidig, tverrfaglig og relasjonsbasert ledelse. Det vil være trening og refleksjon i basisgrupper, med utgangspunkt i 270/360-graders tilbakemelding fra medarbeidere, kolleger og overordnede. Grunnleggende modeller for ulike tjenesters verdiskapende organisering skal presenteres og bearbeides. Det vil legges vekt på samarbeidsfremmende organisering, inkludert digitale plattformer og tjenester. Gevinstrealiseringsarbeid settes i fokus, og analyseverktøy for beslutningsstøtte presenteres.

3. Strategisk innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi. Kunnskap om innovasjonsledelse på toppledernivå drøftes i lys av forskning om ledelse og organisering av nyskaping og drift. Deltagerne får praktisk trening i innovasjonsmetodikk. Det vil bli trening og refleksjon i topplederverksted om nyskapende ledelse og ledelse under usikkerhet. Videre skal vesentlige teknologitrender og innovasjonsmuligheter presenteres og diskuteres. 

4. Helseøkonomi, teknologi og kultur. Deltagerne får kunnskap om finansieringssystemene i kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt en introduksjon til tidlig metodevurdering og gevinstavtrykk. Videre vil temaene digitalisering, endring og kulturer stå sentralt i samlingen. I topplederverkstedene jobbes det med ledelse og samspill i team, inkludert delegering og tverrfaglig samarbeid. 

5. Ledelse for implementering og kvalitet. Kunnskap og modeller for ledelse av kvalitet, forbedring og implementering gjennomgås, og settes i sammenheng med forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det blir faglig fokus på samarbeidsorganisering, med vekt på styringsmekanismer og grensearbeid.   

6. Lederkommunikasjon og helhetlig styring. Kunnskap om lederkommunikasjon ved legitimering av endring for politikk, partnere, ledere og medarbeidere legges til grunn for trening og refleksjon i basisgrupper og prosjektteam. Makt, påvirkning og beslutninger under usikkerhet er sentrale temaer i samlingen. Kunnskap om samarbeid og partnerskap for felles samfunnsoppdrag skal tas med, og det skal også samspillet mellom top-down og bottom-up prosesser. Første dag på samlingen inviteres oppdragsgiver, deltakernes ledere, og relevante interessenter til å høre på når alle prosjektteamene presenterer resultatet av sine arbeid for å utvikle strategier og tiltak for samarbeidsorganisering på tvers.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over seks samlinger, totalt ca. 150 timer. Mellom samlingene skal deltakerne jobbe med delinnleveringer som er relatert til utvikling av prosjektene, basert på tematikk fra samlingene. Undervisningen i forbindelse med samling 3 skal kombineres med besøk hos relevante organisasjoner som både illustrerer god praksis innenfor innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi, og som setter den norske helse- og omsorgssektoren i et internasjonalt perspektiv.

Det er en klar forventning om at deltagerne deltar samtlige dager på de seks samlingene. Dette inkluderer også samling 3 som er i utlandet.

Det blir gitt minimum fire veiledningstimer per utviklingsprosjekt, i tillegg til deling og veiledning i plenum og grupper relatert til undervisningstemaene modulene. Det legges videre opp et eget opplegg for lederutvikling i grupper. Generelt kan deltagerne forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
MAN 51701
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
MAN 51702
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Eksamen
24 Time(r)
Arbeidet med individuell hjemmeeksamen.
Gruppearbeid / oppgaver
76 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
400 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.