ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse

ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse

Kurskode: 
ORG 2000
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anne Berit Swanberg
Cecilie Asting
Kursnavn på engelsk: 
Leadership in Action - Final Bachelor Program in Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Leadership in Action er avsluttende Bachelor Program i ledelse og inngår som obligatorisk program på 30 studiepoeng frem til tittelen Bachelor of Management.

I dette programmet setter vi fokus på hva ledelse i aksjon er som en dynamisk verdiskapende aktivitet der mange kan bidra.  Ledelse i aksjon handler om forståelse og utøvelse av ledelse i praksis. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktives læringssituasjon. Leadership in Action tilbyr en kombinasjon av:
- samarbeidslæring og spennende møter med yrkesaktive deltakere med erfaringer fra mange bransjer
- valgmuligheter og tilpasset "skreddersøm" av en del av kurslitteraturen og individuell læringsoppgave
- prosjektoppgave nyttig for den enkeltes interesse og evt. virksomhet
- og bruk av aksjonslæring og aktiv refleksjon for å øve en dypere bevissthet om sider ved ledelse og organisering.

Målet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning innen fagområdet ledelse og organisering samt aktuelle utfordringer som organisasjoner står overfor, f.eks knyttet til bærekraft, digitalisering og internasjonalisering.

Kunnskapsmål

Gjennom kurset forventes studenten å erverve seg følgende kunnskap:

 • Vise forståelse og bevissthet om kompetent ledelse
 • Kjenne til og utvikle kunnskap, kreativitet og integritet i ledelse

Programmet tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, utfordringer og spørsmålsstillinger - og "konfronterer" disse med nye ledelsesformer, aktuelle teorier, og kunnskap og metoder til praktisk nytenkning og refleksjon. Programmet søker også å fremme flere perspektiver på ledelse. Ledelse og organisering er komplekse fag og praksisområder der man aldri blir utlært.

Ferdighetsmål
 • Være med å bidra til nyskapning innen ledelse og organisering. Det inkluderer å utvikle ferdigheter for hvordan læring kan integreres på personlig og organisatorisk nivå, og øke bevissthet om kompetent ledelse.

Programmet ser ledelse som en mulighet for å utløse potensial i mennesker og fornyelse i virksomhet gjennom aksjon og refleksjon. Programmet skal derfor være en arena for dialog, refleksjon, læring og handlingsevne. Gjennom prosjektarbeid og andre oppgaver i grupper, og selvstendig arbeid, vil deltakeren arbeide med løsning og belysing av aktuelle problemstillinger fra egen eller annen organisasjon. Læringsmålene forutsetter derfor aktiv deltakelse og ansvar for egen læring i samspill med andre.

Generell kompetanse
 • Utvikle konstruktive og reflekterte holdninger, og evne til å stille spørsmål rundt ledelse, organisasjon og utvikling
 • Vise forståelse for eget og andres bidrag til ledelse

Dette innebærer å øke studentens interesse for å bidra til å utvikle konkrete, aktuelle og fremtidsorienterte spørsmålsformuleringer rundt ledelse, organisasjon, og fornyelse. Evne til kritisk tenkning inngår også som del av deltakers økte generelle kompetanse.

Læringsmålene oppnås gjennom aktiv deltakelse i undervisningsaktivitetene, enten disse er på samling, i grupper eller selvstendig arbeid.  På alle samlingene vil deltakerne være delaktige i ulike «aksjoner», aktiviteter og øvelser som skal bidra til at deltakerne oppnår programmets læringsmål.

Kursets innhold
 • Leadership in Action, avsluttende Bachelor Program i ledelse, består av følgende fem emner:

  Modul 1. Aksjonsbasert ledelse

  I modul 1 setter vi scenen for aksjonslæring og aksjonsbasert ledelse. Vi tar et overordnet blikk på programmet, gir en innføring i perspektiver på ledelse og metodikken vi bruker i kurset. Videre er vi opptatt av den enkeltes rolle og hva hver og en bidrar med til ledelse og i gruppe-sammenhenger. Det du lærer påvirker deg og din atferd, som igjen har effekt på gruppens prestasjoner og effektivitet.

  Modul 2. Selvinnsikt, Organisasjonsperspektiver og ledelse og selvinnsikt og ledelse

  Hvor mye påvirker den du er, og måten du ser verden på, din læring og utvikling som medarbeider og leder? Med andre ord, hvilken effekt har jeg på andre? Hva har du med deg av verdifull kompetanse? Når du tar initiativ til ledelse, hva ser du og hva ser du etter? Vi dykker ned i vår egen personlighet og presenterer forskjellig perspektiver og forståelse. Det gis tilbud om å gjennomføre en personlighetsprofil basert på 5-faktorteorien.

  Modul 3. Samspill og kommunikasjon

  Organisasjoner er avhengig av kontinuerlig læring og utvikling for å overleve. Samlingen tar utgangspunkt i hvordan samspill og kommunikasjon kan bidra til økt kunnskap for individ, gruppe og organisasjon. Samspill og relasjoner er komplekst, verden vi opererer i er kompleks. Organisasjoner forholder seg til en rekke krav, noen interne og noen eksterne. Eksempelvis trenger ledere å forholde seg til bærekraft, på flere plan også knyttet til medarbeideres utvikling. 

  Modul 4. Ledelse som samskaping i et komplekst arbeidsliv

  Kultur skaper en viktig kontekst for ledelse, samtidig som en leder kan bidra til utvikling av organisasjonskulturen. Hva betyr ledelse på norsk når organisasjoner bli mer globalisert og mangfoldige? Det kulturelle bakteppet setter sitt preg på og utfordrer ledelse i organisasjoner. Vi setter fokus på tilrettelegging for utvikling og forandring, medvirkning og samskaping i en stadig mer mangfoldig arbeidshverdag.  Hva kan vi eksempelvis lære av kultursektoren og idrett?

  Modul 5. Ledelse i aksjon – veien videre

  På siste samling samler vi trådene og ser framover. Hva innebærer ledelse som integrerende aktivitet for deg? Dette utforsker vi sammen gjennom aksjon og refleksjon. Hvordan kan du bruke tidligere kunnskaper og erfaringer sammen med nye kunnskaper og innsikter i egen arbeidshverdag? Hvor går veien videre, hva tar du med deg og hva hindrer deg i å nå dine mål?

   

  Nye perspektiver på verdiskapende ledelse i aksjon vektlegges, kombinert med utvikling av eget bidrag til ledelse i kreative samarbeid med andre. Det inkluderer innsikter om forandringsledelse, nytenkning og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Ansvarlig, bærekraftig ledelse, smarte arbeidsformer og mangfold i nordiske og internasjonale impulser inngår i perspektiver og eksempler i kurset. Programmet vil også fleksibelt ta opp emner på tvers av modulene for en best mulig integrert læring og ut fra behov under programmets gjennomføring.

  Pensum vil samlet omfatte ca 2250 sider fordelt på obligatorisk litteratur og litteratur valgt av den enkelte deltaker i samråd med programansvarlige i forhold til valgte problemstillinger.

   

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmets struktur baseres på aksjonslæring i grupper, observasjon og refleksjon. Programmet gjennomføres over to semestre. Kursrommet på itslearning inneholder fagressurser og praktisk informasjon som studentene må forholde seg til.

Kurset gjennomføres ved hjelp av flere former for undervisning fordelt på forelesninger, øvelser og aksjoner; i klasserommet, utenfor campus og digitalt mellom samlingene (i form av webinarer).  Studentene jobber selvstendig og/eller i grupper med litteraturstudier, forberedelser, studentpresentasjoner, ulike former for bruk av digitale ressurser og veiledning. Samlingene  knyttes til hovedelementene i kurset.

Det forventes at studentene bidrar aktivt og tar del i de undervisnings- og læringsaktiviteter som er planlagt ved semesterstart, inkludert deltakelse på alle samlinger.

 • Programmet Leadership in action skal knyttes opp mot deltakernes egen virkelighet. Deltakerne skal således bringe med seg spørsmålsstillinger fra egen hverdag som medarbeider/leder. Disse bearbeides i løpet av programmet gjennom meningsfylt erfaringsutveksling, aksjons- og refleksjonsoppgaver og gjennom et prosjektarbeid.
 • Den enkelte deltaker skal, innen gitte rammer, utvikle sitt eget pensum og eksamineres i sitt eget pensum. Studenten må videre vise god innsikt i obligatorisk pensum. Selvvalgt fordypningslitteratur må samlet sett tilfredsstille kursets faglige bachelor nivå. 
 • Det vil bli gitt veiledning under forelesning og personlig veiledning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. 
 • Til samlingene og til individuell veiledning skal studentene normalt forberede og presentere sine valgte problemstillinger og innfallsvinkler.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Siste samling blir vanligvis lagt eksternt - for å gi økt samspill, opplevelseslæring, grenseoverskridende kompetanse - med et koordinert faglig og aksjonslæringsorientert opplegg.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmet avsluttes med (1) en individuell skriftlig synopsis og (2) en muntlig eksamen i ledelse i aksjon, og (3) en prosjektoppgave (1-3 deltakere). Evalueringene er en integrert del av læreprosessen. Alle tre eksamener må være fullført og bestått for å oppnå godkjent karakter.  Det tilbys veiledning på både synopsis og prosjektoppgave.

 • Synopsisbesvarelsen skal innleveres i forkant av muntlig eksamen.
 • I den muntlige eksamenen inngår samtale om eget synopsisarbeid og kandidatens videre refleksjon over egen valgt litteratur med både teori og evne til å anvende kunnskap på eksempler fra ledelse i handling. Den skriftlige synopsiseksamen er med andre ord en forutsetning og et grunnlag for muntlig eksamen. Kandidaten kan også i den muntlige eksamen bli invitert til en samtale om emner fra obligatorisk pensum.
 • Prosjektoppgaven skal være relevant for ledelse i aksjon og forankres i et eget innhentet empirisk primærmateriale.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Opptakskravet er høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Deltakeren må i tillegg være 25 år og ha 4 års yrkeserfaring for å komme i betraktning ved opptak.

For å få tittelen Bachelor of Management, må deltakeren ha 180 fullførte og beståtte studiepoeng som BI godkjenner, slik det fremgår av studiemodellen for Bachelor of Management.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
15
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
20 Uke(r)
Kommentar: 
SKRIFTLIG SYNOPSISEKSAMEN: Deltakerne skal skrive en individuell synopsisbesvarelse på 3-5 sider som er et sammenfattende, kort teori- og refleksjonsnotat. Oppgaven beskrives skriftlig og publiseres ved kursstart. Videre instrukser gis i samling og på kurssiden. Synopsisbesvarelsen skal innleveres i forkant av muntlig eksamen (se under). Kriterier for vurdering av skriftlig synopsiseksamen gis i oppgaveteksten.
Se også beskrivelse under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode: 
ORG 20003
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Muntlig aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
25
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
MUNTLIG EKSAMEN: Deltakerne skal gjennomføre en muntlig eksamen om ledelse i aksjon, ut fra sitt eget individuelle synopsisarbeid og egen læring i relasjon til ledelse i aksjon. Kriterier for vurdering til muntlig eksamen publiseres på itslearning.
Den skriftlige synopsiseksamen er en forutsetning og et grunnlag for muntlig eksamen. Kandidaten kan også i den muntlige eksamen bli invitert til en samtale om flere emner fra obligatorisk pensum.
Se også beskrivelse under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Ved muntlig eksaminasjon er det kun tillatt å bringe med det individuelle skriftlige arbeidet (synopsistekst uten noen påskrifter) som grunnlag for muntlig eksamen.
Eksamenskode: 
ORG 20004
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
PROSJEKTOPPGAVE: Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper på inntil 3 personer. Oppgaven er på maks. 25 s. ekskl. vedlegg, og skal være relevant for ledelse i aksjon og forankres i et eget innhentet empirisk primærmateriale. Egen eksamensoppgave beskriver oppgaven nærmere, samt gir vurderingskriterier.
Se også beskrivelse under punktet "Other information" i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode: 
ORG 20005
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
110 Time(r)
Fem fysiske samlinger, til sammen 13 dager
Gruppearbeid / oppgaver
200 Time(r)
Gruppearbeid, aksjons- og refleksjonsoppgaver, øvingsoppgaver, oppgaverelatert veiledning, synopsis- og prosjektoppgavearbeid.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
460 Time(r)
Inkluderer lesning av pensum, utvelgelse og bruk av relevant litteratur og selvstudium mht. eksamen og forberedelse til undervisning.
Digitale læringsressurser
30 Time(r)
Omfatter webinarer, nettveiledning og andre digitale aktiviteter som f.eks video, podcast, digitalt gruppearbeid
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.