MAN 5211 Lederskap i uforutsigbare omgivelser

MAN 5211 Lederskap i uforutsigbare omgivelser

Kurskode: 
MAN 5211
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Odd Arne Nissestad
Olav Kjellevold Olsen
Kursnavn på engelsk: 
Leadership in Unpredictable Environments
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det er på det rene at en av de viktigste endringene og erfaringene etter COVID-19 er at organisasjoner og mennesker i større grad enn tidligere har tatt inn over seg at verden er preget av stor grad av usikkerhet. Vi operer nå oftere i kontekster hvor turbulens, usikkerhet og stadig forandring fremstår som en stadig større og mer krevende utfordring. Derfor er det særdeles viktig at organisasjoner utvikler adaptive kapabiliteter på individ-, team- og organisasjonsnivå slik at man har motstandsdyktighet (resilience) i møte med disse utfordringene. Det er derfor helt avgjørende at om man befinner seg i en kontekst med ekstrem usikkerhet så må man forstå og identifisere usikkerhet. Dette krever at man å evne å analysere konsekvensene og treffe beslutninger etter hvert som usikkerheten vokser frem.  Man må ha prosesser som kan håndtere usikkerheten gjennom distribuert beslutningstaking slik at man kan ta beslutninger veldig raskt fremfor å anta at man kan planlegge for dette på forhånd.

Dette kurset vil gi deltakerne avansert kunnskap og praktiske verktøy som vil sette de i stand til å være forberedt på å håndtere slike unike og krevende kontekster og dermed bidra til å redusere negative og langvarige konsekvenser for organisasjonen som helhet og dens medlemmer.

Kunnskapsmål

Programmet er utviklet med sikte på å gi studentene bred kunnskap som bidrar til avansert forståelse av de utfordringer det innebærer å utøve lederskap i stadig skiftende omgivelser med økende grad av kompleksitet og iboende usikkerhet. Studenten skal:

 • Ha bred og inngående kunnskap om hvordan man kan anvende Cynefin® rammeverket som et beslutningsstøtteverktøy som et kompass for å håndtere og utøve lederskap i den konteksten man befinner seg i.
 • Inngående kunnskap om tilstrekkelighet, erkjennelsen om at man kan aldri vite alt man trenger å vite, men at man må kjenne grensene for hva man vet når det gjelder de beslutninger man tar.
 • Avansert kunnskap om hva som krevers med tanke på bygging og utvikling av motstandskraft før hendelser inntreffer.
 • Inngående kunnskap om prosesser rundt lederskap og beslutningstaking under hendelser med særlig vekt på samspill og ledelse i kontekster som er preget av iboende usikkerhet slik at man som individ, team og organisasjon mestrer disse.
 • Bred kunnskap om nødvendige tiltak som kan iverksettes for å sikre læring for å opprettholde og utvikle adaptive kapabiliteter på individ- team og organisasjonsnivå for å oppnå best mulig motstandsdyktighet.
Ferdighetsmål

Programmet er utviklet med sikte på å utvikle studentenes ferdigheter til å håndtere komplekse situasjoner med iboende usikkerhet slik at de etter endt kurs skal:

 • Ha ferdigheter slik at Cynefin® rammeverket beherskes som et beslutningsstøtteverktøy.
 • Ha praktiske ferdigheter for å lede og ta beslutninger i kontekster som er kaotiske, komplekse og kompliserte med særlig vekt på utøvelse av lederskap og styring i kontekster med fremvoksende iboende usikkerhet.
 • Kunne beherske teknikker og metoder for å oppnå kognitiv presisjon som «rituell uenighet», og «future backwards».
 • Evne å anvende faglig kunnskap og relevante faglige verktøy for å bidra til økt beredskap på å mestre det ukjente og hvordan håndtere den belastning dette medfører.
 • Være i stand til å etablere læringsprosesser, operativ pedagogikk, på individ-, team- og organisasjonsnivå etter en hendelse.
Generell kompetanse

Deltakeren skal kunne styrke sin kompetanse når det gjelder å utøve lederskap i komplekse og uforutsigbare situasjoner. De skal etter fullført kurs ha avansert kunnskap samt kunne anvende verktøy for hva som kreves for å:

 • På selvstendig grunnlag bidra til å utvikle adaptive kapabiliteter i form av motstandsdyktighet for å håndtere uventede og uforutsette hendelser.
 • Utøve lederskap under uforutsette hendelser med iboende og fremvoksende usikkerhet.
 • Ta ut læring under og etter hendelser for å videreutvikle motstandsdyktighet på individ, team og organisasjonsnivå.
Kursets innhold

Kursets består av tre fysiske samlinger a to dager, samt to digitale øvelser og et webinar. Kurset vil starte med en digital forøvelse som danner grunnlaget for å forstå kursets tematikk og røde tråd.

 • Samling 1:
  • Vil ta for seg perspektiver og rammeverk som belyser hva som krevers for å prestere i en kompleks verden med iboende usikkerhet. Herunder hva er sentralt for å lykkes og yte i slike kontekster.  Hva det er som kjennetegner de enheter og organisasjoner som klarer dette med tanke på samspill.
  • Ha dyp kunnskap Hvordan utvikle disse kapabilitetene og ferdighetene for å lykkes
    
 • Samling 2:
  • Lederskap i det komplekse og uforutsette. Her vil det bli lagt vekt på betydningen av evnen til hurtig reorientering (agility) og samhandling med utgangspunkt i den fremvoksende situasjonen, samt beslutningstaking i ulike kontekster.
  • Betydningen av å kunne utvikle tillit, trygghet og samhold som virksomme moderatorer for å opprettholde initiativet med det formål å oppnå best mulig ytelse.
  • Hvordan utøve et bærekraftig lederskap i komplekse og uforutsigbare kontekster som normalt vil kunne medføre tap av ytelse.
    
 • Samling 3:
  • Hvordan utvikle motstandsdyktighet, med særlig vekt på hva kan gjøre før-, under- og etter at man er eksponert for uventende og krevende hendelser.
  • Hvordan lære fort og effektivt, formalisere erfaringer og øke motstandskraften med tanke på fremtiden.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med 3 fysiske samlinger a 2 dager, og 2 digitale øvelser a 3 timer samt ett webinar på 2 timer over et semester, totalt ca. 75 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må være bestått for at vitnemål i kurset skal bli tildelt

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 52111
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 52112
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
118 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Prosjektoppgave
Eksamen
24 Time(r)
Hjemmeeksamen 72 timer
Digitale læringsressurser
8 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.