JUR 3400 Juridisk metode

JUR 3400 Juridisk metode

Kurskode: 
JUR 3400
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ingvild Schiøll Ericson
Monica Viken
Kursnavn på engelsk: 
Legal Method
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset i juridisk metode omhandler de rettslige normer som styrer juridisk argumentasjon og juristers yrkesatferd. Rettskildelæren er nøkkelen til å forstå juridisk tenkemåte, og angir fremgangsmåten for å avklare juridiske spørsmål. Metodelærens verdimessige fundament henger sammen med sentrale egenskaper ved rettssystemet vårt, så som maktfordelingsprinsippet, lovgivningsprosessen, norsk lovgivningstradisjon og oppbygningen av domstols- og forvaltningsapparatet.

Internasjonale rettskilder, med vekt på EU- og EØS-rettslige kilder, står sentralt i kurset. Videre har den teknologiske utviklingen stadig større betydning for rettskildelæren og juridisk argumentasjon, hvilket er gitt en naturlig plass i kurset.

Metodelæren gir grunnlag for å arbeide med både kjente og fremmede rettsområder. Metodeperspektivet er også grunnleggende for, og en viktig del av, de øvrige fag i studiet i rettsvitenskap.

Kunnskapsmål

Studentene skal ha kunnskap om:

 • juridisk metode og det norske rettssystemet, samt EU- og EØS-reglenes betydning for norske regler og forholdet til andre internasjonale rettskilder
 • rettskildeprinsippene relevans, tolkning og samordning (også kalt relevans, slutning og vekt)
 • lovtolkning, anvendelse av ulovfestet rett og regeldanning på "lovtomt" område
 • rettslige spørsmål knyttet til teknologi i rettskildelæren
 • rettskildeprinsipper som ramme for etiske og bærekraftige forventninger til ulike juristroller
Ferdighetsmål

Studenten skal kunne:

 • identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold, og finne frem til, analysere og sammenstille rettskilder med sikte på å fastlegge gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål
 • anvende juridisk metode, blant annet ved å begrunne standpunkt til rettsspørsmål og evne å skille mellom svake og sterke begrunnelser for rettslige standpunkt
 • identifisere, redegjøre for å vurdere rettskildebruk i lys av rettskildeprinsippene, og kunne fremstille dette muntlig og skriftlig
 • gjøre rede for betydningen av EU- og EØS-rett og internasjonale forpliktelser for norsk rettsanvendelse 
 • anvende digitale verktøy i rettsanvendelse
 • skrive en akademisk tekst med god struktur og korrekte kildehenvisninger
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • være fortrolig med fremgangsmåten for å løse juridiske problemer, enten det er på kjente eller hittil ukjente rettsområder
 • identifisere relevante rettskilder innen kjente og ukjente rettsområder, tolke og avveie dem mot hverandre for å komme frem til et rettslig resultat
 • ha utviklet evnen til kritisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode
 • ha utviklet evnen til å forstå hvordan rettsanvendelse kan påvirke bærekraft, etikk, samfunn og miljø
 • ha et bevisst forhold til den teknologiske utviklingens betydning for rettsanvendelsen
Kursets innhold

Kurset tar for seg følgende temaer:

 • Sentrale rettslige grunnbegreper, som begrepene rett, rettsregel, rettskilde, rettighet, rettsanvendelse, skjønn, plikt (påbud, forbud) og kompetanse
 • Forholdet mellom rettslige og andre normative grunnbegreper, som makt, moral og rettferdighet
 • Skillet mellom skreven (lovfestet) og uskreven (ulovfestet) rett, herunder om legalitetsprinsippet
 • Rettskildeprinsippene, herunder om skillet mellom relevans, tolkning og samordning (relevans, slutning og vekt)
 • Grunnlovens særlige rettsstilling
 • EU- og EØS rettslige kilder
 • EØS-reglenes betydning i norsk rett
 • Sentrale internasjonale konvensjoner
 • Hovedprinsipper for tolkning av lov, herunder om skillet mellom presiserende, utvidende, analogisk og innskrenkende lovtolking
 • Hovedprinsipper for forståelse/tolkning av øvrige rettskilder
 • Domsanalyse
 • Domstolsapparatets oppbygging
 • Forholdet mellom generelle rettsregler og individuelle normer, eksempelvis slike som er gitt ved avtale
 • Løsning av regelkonflikter, herunder om lex-prinsippene
 • Opplæring i ulike oppgaveteknikker
 • Teknologiens betydning for rettskildebildet og juridisk argumentasjon
 • Praktisk rettsanvendelse 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter i en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, ulike digitale læringsaktiviteter og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og gruppearbeid.

De enkelte temaer som gjennomgås på forelesninger utdypes og behandles ytterligere i mindre arbeidsgrupper på 20-25 studenter. Arbeidet i arbeidsgruppene blir ledet av vitenskapelig ansatte og består av en kombinasjon av praktisk oppgaveløsning, diskusjon, muntlige presentasjoner, refleksjon og gjennomgang av løsningsforslag. Materialet som benyttes i arbeidsgruppene vil kunne omhandle temaer på tvers av kurs i inneværende semester.

I deler av opplegget i de organiserte arbeidsgruppene deles studentene inn i kollokviegrupper på 4-5 studenter. Arbeid i kollokviegruppene skal utvikle evnen til å løse relevante problemstillinger og diskutere metodiske spørsmål med medstudenter.

Studentenes evne til å formidle og argumentere for sine standpunkter, både muntlig og skriftlig, skal oppøves gjennom gruppearbeid.

For et godt læringsutbytte, forventes det studentene deltar aktivt på samtlige læringsaktiviteter, inkludert arbeidsgrupper og kollokviegrupper.

Lovdata Pro og andre relevante databaser for rettskildesøk vil benyttes ved alle læringsaktiviteter.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

I tillegg til definert pensum vil domsavgjørelser og offentlige dokumenter utgjøre materiale som brukes i forbindelse med undervisning og andre læringsaktiviteter.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk21Arbeidskrav 1: Studentene skal i grupper på inntil 5 studenter forberede og besvare en oppgave som skal presenteres muntlig. Presentasjonen skal ikke overstige 15 minutter og studentene må selv sørge for at alle i gruppen representeres. Studentene skal straks i etterkant kunne besvare spørsmål hentet fra presentasjonen. Hver enkelt student må ha fått godkjent arbeidskravet. Arbeidskrav 2: Studentene får utdelt en oppgave som skal besvares skriftlig og leveres individuelt. Det gis to uker til arbeid med oppgaven. Studentene må ha fått godkjent minst ett av arbeidskravene for å kunne gå opp til eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Arbeidskrav 1: Studentene skal i grupper på inntil 5 studenter forberede og besvare en oppgave som skal presenteres muntlig. Presentasjonen skal ikke overstige 15 minutter og studentene må selv sørge for at alle i gruppen representeres. Studentene skal straks i etterkant kunne besvare spørsmål hentet fra presentasjonen. Hver enkelt student må ha fått godkjent arbeidskravet. Arbeidskrav 2: Studentene får utdelt en oppgave som skal besvares skriftlig og leveres individuelt. Det gis to uker til arbeid med oppgaven. Studentene må ha fått godkjent minst ett av arbeidskravene for å kunne gå opp til eksamen.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR 34001
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Seminargrupper
5 Time(r)
Digitale læringsressurser
9 Time(r)
Forberedelse til undervisning
65 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Innlevering(er)
30 Time(r)
Knyttet til arbeidskrav i kurset
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
20 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.