BMP 2424 Helseledelse, kvalitet og utvikling

BMP 2424 Helseledelse, kvalitet og utvikling

Kurskode: 
BMP 2424
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Nils-Otto Ørjasæter
Kristin Woll
Kursnavn på engelsk: 
Health Management, Quality and Development
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

For å løse utfordringene i dagens helsesektor er det nødvendig med kvalitetsforbedring i tjenestene, økt effektivitet og mer innovasjon. Det stilles store krav både til ledere og medarbeidere for å håndtere disse utfordringene. Dette kurset passer både for faglige og administrative ledere, og dessuten medarbeidere som ønsker å bli ledere i helsesektoren. Kurset vil gi studentene grunnleggende forståelse for utøvelse av ledelse i ulike deler av helsetjenesten og hvordan man kan bidra til å utvikle medarbeidere, organisering og tjenestene. Deltakerne vil lære hvordan man som leder best mulig kan håndtere og bidra til endringsprosesser. Samtidig vil man i kurset bli bevisst på hvordan man kan håndtere dilemmaer som oppstår i presset mellom ulike hensyn. Dette kan være dilemmaer mellom å ivareta medarbeidere samtidig som man skal møte kravet til effektivitet. Deltakerne vil også lære om hvilken betydning innovasjon har for helsesektoren og hvordan man kan lede eller bidra inn i utviklingsprosesser. Videre vil kurset bidra til en bedre forståelse av hvordan pasienter, brukere og pårørende skal ivaretas gjennom god kvalitet og involvering i de ulike tjenestene.  

Kunnskapsmål

Ved fullført kurs skal studentene ha tilegnet seg   

  • Forskningsbasert kunnskap om lederrollen og hva som kjennetegner ledelse i helsetjenesten, herunder effektiv ledelse, psykologisk trygghet og ledelse på tvers av kulturer og profesjonsidentiteter.
  • Kunnskap om ulike måter å organisere helsetjenester, og hvordan formell og uformell struktur har betydning for adferden til de ansatte.  
  • Kunnskap om hvordan man som leder kan bidra til kvalitetsforbedring, tjenesteutvikling og innovasjon i helsetjenesten.  
  • Ha oversikt overhelsetjenestens finansiering og helsepolitikkens utforming.  
Ferdighetsmål

Ved fullført kurs skal studentene kunne:  

  • Bidra til å bygge tillit og psykologisk trygghet i egen organisasjon.
  • Bidra til å planlegge og gjennomføre en endringsprosess.
  • Bidra til eller lede kvalitetsforbedringsarbeid.
  • Bidra til utvikling av nye tjenester og andre innovasjoner, enten de pålegges av helsemyndigheter eller vokser frem i egen organisasjon.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studenten kunne:

  • Forstå hvordan man kan utøve ledelse basert på et positivt menneskesyn og forankret i etiske verdier med pasientenes og brukernes beste i fokus.
  • Ha en konstruktivt kritisk, etisk og reflekterende holdning om helsesektorens systemer og rutiner, med bevisstgjøring om hva som må til for å ivareta brukerorientering, kvalitet, forbedringsarbeid og innovasjon.  
Kursets innhold

Ledelse i helsetjenesten: Hva er spesielt med ledelse i helsetjenesten. Kunnskap om hvordan bygge tillit mellom leder og medarbeidere, videre hvordan motivere og skape psykologisk trygghet og mestringstro, psykologiske mekanismer for utvikling og endring.   
 

Organisering og kulturer: Ulike former for organisering for å møte kravet til både effektivitet og innovasjon, og betydningen av profesjoner og ulike organisasjonskulturer i denne sammenheng.
 

Utvikling og innovasjon: Hva er innovasjon og hvorfor er innovasjon viktig i helsesektoren? Om innovasjonsprosessen, fra kreativitet til implementering, hvor relasjons- og endringsorientert ledelse spiller en sentral rolle.
 

Kvalitet i helsetjenesten: Hva er kvalitet og hvordan måles kvalitet i helsesektoren? Hvordan lede og organisere for kvalitetsarbeid, avvikskultur og pasientmedvirkning? Hvordan møte eventuelle dilemmaer som oppstår i forhold til krav til kvalitet versus krav til effektivitet.
 

Innføring i helseøkonomi og lovgivning: Innføring i helseøkonomiske aspekter, hvordan styringsstrukturene ser ut og den grunnleggende helselovgivningen.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av fysiske samlinger på campus, digitale samlinger og læringsaktiviteter på BIs digitale læringsplattform.  Det vil være 4 fysiske samlinger av 3 dager, supplert med 4 digitale 3-timers samlinger.

Kurset har en variert undervisningsform med forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier, forberedelser til samlingene, oppgaveløsning og digitale læringsressurser.  

Programmet avsluttes med en 5-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen (teller 40%) første semester, og innlevering av en prosjektoppgave (teller 60%) andre semester. Prosjektoppgaven kan skrives i gruppe på inntil 3 studenter. Begge eksamener må bestås for å få karakter i kurset.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

BMP 2424 Helseledelse, kvalitet og utvikling godkjennes som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
BMP 24241
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
BMP 24242
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
84 Time(r)
Undervisning på campus.
Webinar
12 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Individuell hjemmeeksamen
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Forberedelse til undervisning
250 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
299 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.