MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft

MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft

Kurskode: 
MAN 5075
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Per Espen Stoknes
Kursnavn på engelsk: 
Green Growth as Competitive Advantage
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Bærekraft er ikke lenger valgfritt eller til pynt, men likevel ser mange fremdeles på disse tiltakene mer som en kostnad enn en kilde til bredere verdiskaping.  Med selskaper som Tesla, Novo Nordisk, Unilever, Interface, Vestas, IKEA, Microsoft, Apple eller Orsted har grønn vekst-agendaen kommet inn i mainstream. Også internasjonale offentlige institusjoner som OECD, EU-kommisjonen, UNEP, World Bank, IEA og IRENA har lenge løftet frem alle mulighetene fremover mot 2050. Økonomiske vurderinger har i økende grad har blitt trukket inn internasjonalt som argumenter for bærekraft som - ikke lenger bare en kostnad, men som både lønnsomme og smarte, privat som offentlig. Slike påstander har likefullt vært omstridte og resultatene var lenge sprikende. Nyere forskning viser stadig flere og tydeligere sammenhenger mellom økonomisk lønnsomhet og ulike indikatorer på bærekraft og grønn vekst (som ESG, CSRD). Programmet oppsummerer den nyere kunnskapen om hvordan og hvorfor innføring av sunn vekst kan skape både økt lønnsomhet og inkludering, samt hvordan man presist kan skille grønnvasking fra reelt grønn verdiskaping.

De siste årene har skandinaviske og norske selskaper i økende grad lagt om forretningsutvikling og strategi i retning av grønn vekst og sirkulær økonomi. Fagforeninger og offentlige virksomheter etterlyser grønne arbeidsplasser og grønt innkjøp. Dette programmet vil gi deltagerne den nødvendige og kritiske kompetansen til å omsette retorikken om grønn økonomi til praksis i nordisk nærings- og arbeidsliv. Programmet legger særlig vekt på grønne strategier, forretnings-modeller, regnskap og rapportering, samt innovasjon og ledelse. Dette er de kritiske kompetanse-områdene som trengs for å lykkes i praksis med å gjøre omstillingen til en grønn økonomi både lønnsom og raskt voksende.

Kunnskapsmål
 • har avansert kunnskap om grønn økonomi, særlig om de langsiktige trender i ressursforbruk, ulikhet og jordens tålegrenser
 • har inngående kunnskap om grønn forretnings-strategi, sirkulær økonomi, innovasjon og grønt regnskap (inkludert EU CSRD, ESG etc)
 • kjenne de internasjonale rammene for FNs bærekraftsmål, ulikhets-bekjemping og Paris-avtalen
 • har inngående kunnskap til verktøy for omstilling til grønn forretningsmodeller, ledelse, organisering, scenarier 
 • har avansert kunnskap om offentlig reguleringer for grønne innkjøp, innovasjon og avgifter som fremmer grønn vekst
Ferdighetsmål
 • kan analysere og gjennomføre alle faser og trinn i en grønn strategianalyse og rapportering
 • kan analysere og kommunisere grønne innovasjoner og deres lønnsomhet på en måte som tiltrekker investeringer
 • kan analysere lønnsomhet til grønn vekst prosjekter fra bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk ståsted
 • kan analysere eksisterende teorier og metoder innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk problemløsning
 • kan utvikle retningslinjer for tilpasset grønt, integrert regnskap og rapportering i egen selskap/industri
Generell kompetanse
 • kan gjennomføre og lede en omstilling til grønnere økonomisk virksomhet, både offentlig og privat
 • kan fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering på egenhånd
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner om klima og grønn vekst, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og formidling i innovasjonsprosesser
Kursets innhold

Samling 1) Grønn vekst utfordringen
Temaer:
-Introduksjon til kjernebegreper: grønn vekst, planetens tålegrenser, fotavtrykk & ressursprod.
-Grønn vekst og omstillingshastighet i hoved-sektorene: bygg, transport, energi, industri, mat
-Grønn vekst strategier: når og hvordan går en virksomhet «opp trappa»?
-«Bærekraft», CSR, ESG, CSRD, Net Zero og buzzwords: Når er det reelt eller grønnvasking?
-Hva er de viktigste forskjellene mellom grønn vekst og konvensjonell økonomisk teori?
-Hvordan gjennomføre grønn strategi for virksomheter i praksis?
-Hvorfor tradisjonell klima-kommunikasjon ikke fungerer, og hva vi kan gjøre med det.
-Radikal ressurs-produktivitet: er full frakobling av økonomisk vekst fra ressursforbruk mulig?

Aktiv læring i grupper:
-Bruk av strategi-verktøyet "grønn-vekst trappen" for å identifisere status, mangler og anbefalinger for neste skritt
-Utforske egen motivasjon og etikk ift ledelse av grønne initiativer

Samling 2) Grønn innovasjon
-Innovasjonsprosessen sett i lys av grønn vekst og grønne investeringer: Hva er impact?
-Finansiering av grønne innovasjoner: trender og fallgruver
-Hva kjennetegner gode pitcher til investor / CFO som vekker tillit og engasjement?
-Hvordan møte systemisk & organisatorisk motstand mot endring og innovasjon?
-Intra- og entreprenørskap: utfordringer fra såkorn til vekst-fase, inkl psykologiske faktorer

Aktiv læring i grupper:
-utvikle smarte grønne ideer til innovasjoner og nye forretningsmodeller
-verkttøy for å utvide fra inkrementell innovasjon til systemiske innovasjoner og design-tenking

Modul 3) Det store bildet og den langsiktige fremtiden
-Hvordan tenke om fremtiden: Hva er scenarier, visjoner, prognoser, og prediksjoner?
-Klimaendringer: hvor store blir de dette århundret? Hva kan gjøres? Hvor mye vil bli gjort?
-Earth System Science: å forstå og se sammenhengene mellom økonomien og jordens økosystemer?
-Behovet for, og effekten av, visjoner og veikart til 2050. 
-I hvilken grad vil menneskelig kreativitet og innovasjon være tilstrekkelig til å møte utfordringene i møte med systemisk ulikhet og multiple kriser?
-Hva er fremtiden for økonomi-faget selv? Hvordan tenke som en 21-århundres økonom?

Aktiv læring i grupper:
-spill simlulator for verdens utvikling de neste 10-50 årene
-Utvikle alternative scenarier for samfunn og seg selv

Samling 4) Grønt regnskap i det 21. århundre
 -Oversikt krav til bærekrafts-rapportering (ESG, CSRD) og integrert regnskap
 -Verktøy for vurdering av sosial og miljø-påvirkning (som LCA, capro)
 -Hva er bred verdiskaping – og utfordringene med å måle ulike type verdier
- Multippel kapital-tilnærming; om sosial- og natur-kapital og verdsetting av økosystemtjenester.
 -Måling av sosial-kapital: lykke, tillit og livskvalitets-regnskap 
 -Samfunnsansvar og CSR: Hva er det – hvor utbredt er det? Og er det lønnsomt?

Aktiv læring i grupper:
-Gjennomføre et energi-regnskap for eget selskap
-Beregning av klimagassutslipp per verdiskapningsenhet (Capro)

Samling 5) Grønn ledelse: hvordan lede i det grønne skiftet?
-Hva er grønn- & bærekraftig ledelse? Teori- og masse eksempler
-Status for bærekrafts-ledelse i Norge; hvor langt har vi kommet? 
-Betydningen av indre-motivasjon, visjon og formål / "purpose"
-Hvordan gjennomføre en grønn/bærekraftig strategi? Barrierer og verktøy.
-Kjønnsbalanse og kvinners potensial i bærekraftsledelse
-Strategisk bærekraftstransformasjon. Hva er de neste ledelsesmodellene innen strategi og bærekraft?  
-Om eksamen, eksempler og løsningsforslag for hvordan besvare eksamens-oppgavene

Aktiv læring i grupper:
-meg som bærekrafts-leder: min kommunikasjon-stil i møte med andre
-dobbel materialitets-analyse og bruk av denne 
-hvordan engasjere og mobilisere interessenter for felles formål

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer. Deler av undervisningen kan foregå digitalt og/eller på engelsk.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 24 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50751
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
24 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 24 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50752
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.