JUR 3545 EØS-rett

JUR 3545 EØS-rett

Kurskode: 
JUR 3545
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Bergo
Kursnavn på engelsk: 
EEA Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset handler om EØS-rettens alminnelige deler bestående av EØS-avtalens alminnelige del, EØS-rettens institusjonelle regler og metoderegler og generelle materielle prinsipper, med særlig vekt på regler av betydning for næringslivet.

Kunnskapsmål

Studenten skal:

 • Ha god kunnskap til EØS-avtalens politiske og økonomiske bakgrunn og hovedinnhold
 • Ha god kunnskap om EØS-institusjonene og deres rolle og kompetanse, kontrastert til EU-systemet
 • Ha god kunnskap til de fire friheter og diskrimineringsforbudets hovedinnhold og betydning for lovgivning, forvaltning og domstoler
 • Ha dyp forståelse av juridiske metoder i EØS-retten
Ferdighetsmål

Studenten skal kunne:

 • identifisere rettsspørsmål med en EØS-dimensjon
 • forstå og anvende EØS-rettens krav til nasjonal lovgivning og forvaltning 
 • finne frem til og anvende EØS-rettskilder og tolkingsmetoder (alminnelig EU-rettslig metode suppler av særkrav i EU-primærretten og særkrav i EØS-retten)
 • forstå forholdet mellom EØS-rettslig metode, alminnelig norsk juridisk metode og metodekrav etter EMK
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne forstå og analysere Norges tilknytning til EU fra en rettslig synsvinkel
 • Ha kjennskap til den politiske og økonomiske konteksten for EØS-samarbeidet, samt utviklingstrekk i EU og EØS
Kursets innhold
 • Introduksjon til EØS-retten med søkelys på EØS-avtalens bakgrunn og hovedinnhold, forholdet mellom EU-rett, EØS-rett og norsk rett og gjennomføringen av EØS-rett i norsk rett
 • EØS-institusjonene (ESA, EFTAD) og EØS-systemet for nasjonal og overnasjonal håndheving, kontrastert til EUs system for håndheving.
 • EØS-rettslig metode; den alminnelige EU-rettslige metoden, særkravene til legalitet, klarhet og forholdsmessighet m.m., EØS-rettslige homogenitet/forskjeller
 • Alminnelig materiell EØS-rett: De fire friheter og diskrimineringsforbudet (hovedinnhold, rekkevidde og kravene til lovgrunnlag og forholdsmessighet ved inngrep), statsstøtteregelverket, konkurranseretten og reglene for offentlige anskaffelser
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter i en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, ulike digitale læringsaktiviteter og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og gruppearbeid.

De enkelte temaer som gjennomgås på forelesninger utdypes og behandles ytterligere i mindre arbeidsgrupper på 20-25 studenter. Arbeidet i arbeidsgruppene blir ledet av vitenskapelig ansatte og består av en kombinasjon av praktisk oppgaveløsning, diskusjon, muntlige presentasjoner, refleksjon og gjennomgang av løsningsforslag. Materialet som benyttes i arbeidsgruppene vil kunne omhandle temaer på tvers av kurs i inneværende semester.

I deler av opplegget i de organiserte arbeidsgruppene deles studentene inn i kollokviegrupper på 4-5 studenter. Arbeid i kollokviegruppene skal utvikle evnen til å løse relevante problemstillinger og diskutere metodiske spørsmål med medstudenter.

Studentenes evne til å formidle og argumentere for sine standpunkter, både muntlig og skriftlig, skal oppøves gjennom gruppearbeid.

For et godt læringsutbytte, forventes det studentene deltar aktivt på samtlige læringsaktiviteter, inkludert arbeidsgrupper og kollokviegrupper.

Studentene får underveis i kurset anledning til å levere oppgave som rettes og kommenteres.

Lovdata Pro og andre relevante databaser for rettskildesøk vil benyttes ved alle læringsaktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Undervisningen tar utgangspunkt i følgende pensumlitteratur, supplert av oppgaver og eksempelstudier som deles ut i kurset:

Cathrine Bernard: The Substantive Law of the EU - the four freedoms, Introduction s. 3-35

Hallvard Haukeland Fredriksen og Gjermund Mathiesen: EØS-rett (side 19-322)

Knut Bergo: Rett praksis - lærebok i norsk juridisk metode, kapittel 7 (s 231-328) og kap 8 (side 371-391 og 419-33)

Knut Bergo: "Dronesaken - klarhetskravet som ble borte i luften"(artikkel i Lov og Rett 2/2022

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR 35451
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Seminargrupper
5 Time(r)
Digitale læringsressurser
9 Time(r)
Forberedelse til undervisning
67 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Innlevering(er)
30 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
20 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.