MAN 5109 Human Resource Management

MAN 5109 Human Resource Management

Kurskode: 
MAN 5109
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Bård Kuvaas
Anders Dysvik
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Human Resource Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Selv om menneskelige ressurser har stått sentralt i ledelsesfagene i flere tiår, har faget i løpet av 90-årene utviklet seg til å bli et av de mest sentrale strategiske områder for mange organisasjoner. Viktige drivkrefter bak denne utviklingen er stadig sterkere internasjonal konkurranse og økte krav om effektiv drift i både privat og offentlig sektor.

Sammenhengen mellom overordnet bedriftsstrategi og  forvaltning av menneskelige ressurser er viktig. Denne sammenhengen dreier seg først og fremst om konsistens mellom bedriftsstrategi og HR-strategiske valg. Vi ser imidlertid også en utvikling der de ansatte vurderes som bedriftens mest verdifulle ressurs og hvor denne ressursen danner grunnlaget for organisasjoners overordnede strategi. Disse sammenhengene har gitt fenomenet ledelse og organisering av menneskelige ressurser nytt innhold og gjør HR-strategiske valg til en enda viktigere del av lederoppgaven.

Programmet gir deltakerne grunnlag for å gjøre slike valg basert på oppdatert forskningsbasert kunnskap på området. På den måten vil deltakerne få kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan hjelpe dem til å bli mer sentrale medspillere i utviklingen av en tidsmessig og produktiv lederstil i norske virksomheter.

Til tross for de utviklingstrekk som er beskrevet, er det ikke uvanlig at HR-funksjonen i mange bedrifter sliter med manglende status og innflytelse. Nettopp derfor er det viktig at ledere både innenfor og utenfor HRM-funksjonen får økt kunnskap og innsikt i kompetanse og ytelse, endring og omstilling, organisatorisk klima, ledelse og sammenhengen mellom HRM-området og den overordnede bedriftsstrategi. Programmets mål er å gi deltakerne grunnlag for å spre slik kunnskap i egen organisasjon og å gjøre sine valg på en gjennomtenkt og helhetlig måte.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, øvelser, diskusjoner og bruk av mindre cases. Det siktes mot at deltakerne skal være aktive i læringsprosessen for å integrere sine egne erfaringer med programmets teoretiske og praktiske innhold.

Kunnskapsmål
  • Kandidaten har avansert kunnskap om sentrale funn fra mikro- og makroorientert HR-forskning
  • Kandidaten har inngående kjennskap til vitenskapelig metoder innenfor HR-forskning
  • Kandidaten kan analysere HR-relaterte problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdighetsmål
  • Kandidaten kan analysere og anvende HR-forskning på praktiske HR-utfordringer i organisasjoner
  • Kandidaten kan analysere og forholde seg til kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere HR-faglige resonnementer
  • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig avgrenset HR-basert forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldene forskningsetiske normer
Generell kompetanse
  • Kandidaten kan analysere HR-relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger
  • Kandidaten kan kommunisere om HR-faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med både HR-spesialister og andre
  • Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig og behersker HR-fagets begreper og definisjoner
Kursets innhold

1.samling - Strategisk HR, HR og organisatorisk ytelse og effektivitet
2. samling - HR for indre og prososial motivasjon
3. samling - Utviklende HR, rekruttering, seleksjon, karriereutvikling og trening og utvikling
4. samling - HR og innovasjon, digitalisering innenfor HR, kontinuerlig forbedring og HR-trender
5. samling - Ledelse og HR

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 3 timers skoleeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Qualtrics
SPSS
Tilleggsinformasjon

1. samling Strategisk HR
Samlingen vil gi en innføring i strategi som begrep og prosess med særlig vekt på planlegging og koordinering av HR-funksjonen med sikte på optimal utnyttelse av menneskelige ressurser.

Emeoversikt
HR som konsept
HR og organisaotrisk ytelse og effektivitet
Makro- vs. mikro-HR

2. samling HR for indre og prososial motivasjon
Samlingens skal gi en innføring i trekk ved mellommenneskelige relasjoner og samspill mellom medarbeidere med sikte på å etablere et best mulig samarbeidsklima og lagspill.

Emeoversikt
Motivasjon
Jobbtilfredshet og organisasjonstilhørighet
Rettferdighetsteorier

Prestasjonsledelse
Effekter av HRM på mikro-nivå

3. samling Utviklende HR
Samlingen vil klargjøre betydningen av evidensbaserte seleksjonsrutiner og metoder. Ansettelser blir dessuten knyttet til et videre karriereforløp i organisasjonen og til trening og utvikling.

Emneoversikt
Rekruttering og seleksjon
Karriereutvikling og planlegging
Trening og utvikling

4. samling HR og innovasjon, kontinuerlig forbedring og HR-trender
På samlingen skal man tilegne seg kunnskaper om sammenhengen mellom HR, kreativitet og innovasjon. .

Emneoversikt
HRs rolle i utvikling av kreativitet og innovasjon
Systematisk forebedringsarbei
Innovativ HR, trender og utviklingstrekk

5. samling Ledelse og HR
Den siste samlingen vil fokusere på sentrale HR utfordringer knyttet endringsprosesser og arbeidsmiljø.

Emneoversikt
Ledelse og ledereffektivitet
Endringsledelse og konflikthåndtering
Teamledelse

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51091
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Individuell skriftlig 3 timers eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51092
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BLU 2913/2914/2915/2916100
Credit reductions:
Kurskode:BLU 2913/2914/2915/2916
Credit reduction:100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.