ELE 3784 Mikroøkonomisk analyse - institusjoner, forhandlinger og kontrakter

ELE 3784 Mikroøkonomisk analyse - institusjoner, forhandlinger og kontrakter

Kurskode: 
ELE 3784
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Henrik Sigstad
Kursnavn på engelsk: 
Microeconomic Analysis - Institutions, Negotiations and Contracts
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i mikroøkonomisk analyse med særlig vekt på betydningen av institusjoner, eierskap, kontrakter og forhandlingsprosesser.

Et viktig tema er vertikale relasjoner i næringslivet. Forholdet mellom matprodusenter og dagligvarekjedene er her ett eksempel. Leverandørindustrien i forhold til oljeselskapene er et annet. I disse eksemplene blir betingelsene for handel oftest ikke bestemt gjennom prisdannelse i et marked, men gjennom direkte forhandlinger mellom partene. I kurset ser vi nærmere på hvordan forhandlinger og kontraktsinngåelse påvirker økonomisk effektivitet, både for bedriftene og samfunnet, og hvilken betydning eierskap har i den forbindelse. Vi vil sammenligne utfallet av transaksjoner som skjer som resultat av forhandlinger, med transaksjoner som finner sted i et marked.

I kurset vil vi også diskutere hvordan ulike institusjoner og eierstrukturer påvirker incentivene til å investere, noe som har stor betydning for økonomiens utvikling på lang sikt.

Mens forholdet mellom leverandører og videreselgere uttrykker en vertikal relasjon, er forholdet mellom bedrifter som produserer samme vare -- i konkurranse med hverandre -- et eksempel på en horisontal relasjon. Virksom konkurranse mellom bedrifter har stor betydning for forbrukernes velferd. I kurset ser vi nærmere på hva som bestemmer konkurranseintensiteten i markeder.

I kurset skal vi også diskutere hvordan konkurransen avhenger av organisasjons- og eierstrukturen i markedet. I de store globale digitale markedene, er selskaper som Google, Amazon, Facebook osv. svært dominerende, og med et betydelig eierskap i andre mindre selskaper. En slik markedskonsentrasjon kan svekke konkurransen og medføre at forbrukerne over tid blir skadelidende.

Konkurranselovene legger et forbud mot ulike former for adferd som svekker konkurransen i et marked. I kurset ser vi nærmere på ulike former for konkurranseskadelig adferd, der vi henter eksempler fra globale markeder (eksempelvis EU-kommisjonens inngrep overfor Google) og nasjonale markeder. Kurset ELE 3784 (her: referanse til kurset i konkurranseloven) går dypere inn i de rettsøkonomiske problemstillingene knyttet til konkurranselovene

Kurset er av interesse for alle som ønsker å forstå hvordan samfunnets organisering, herunder rettsreglene, påvirker økonomiske beslutninger og det økonomiske resultatet for individer, bedrifter og offentlige aktører. Kurset gir et metodisk grunnlag for å analysere rettsøkonomiske problemstillinger, men er også av interesse for alle som ønsker å forstå institusjoners betydning for økonomien.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om mikroøkonomisk analyse med vekt på institusjoner, næringsstrukturer, kontrakter og forhandlingsprosesser.
 • Opparbeide forståelse av hvordan samfunnets organisering, herunder rettsreglene, påvirker økonomiske beslutninger og det økonomiske resultatet for individer, bedrifter og offentlige aktører.
 • Tilegne seg et metodisk grunnlag for å analysere rettsøkonomiske problemstillinger.  
Ferdighetsmål

Kurset skal gi studentene grunnlaget for å forstå hvordan institusjoner, kontrakter og eierskap påvirker økonomiens virkemåte.  Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Forstå grunnprinsippene for samfunnsøkonomisk effektivitet gjennom figurer og verbale resonnementer.
 • Stille opp en mikroøkonomisk analyse til å belyse hvordan ulike institusjoner og rettsregler påvirker den økonomiske effektiviteten.
 • Drøfte hvordan myndigheters regulering og rettsreglene påvirker valgene som treffes av bedrifter og individer.
 • Forstå hvordan eierskap og kontrakter påvirker investeringsincentiver, og dermed den økonomiske veksten.
Generell kompetanse

Studentene skal kunne forstå hvordan mikroøkonomisk metode benyttes til å analysere betydningen av institusjoner og rettsregler for økonomiens virkemåte. Videre skal studentene kunne sette opp en enkel mikroøkonomisk analyse som er egnet til å belyse effektivitetsvirkninger av endrede institusjoner og rettsregler.

Kursets innhold
 • Samfunnsøkonomisk effektivitet
 • Vertikale vs horisontale markedsstrukturer og betydningen for effektivitet
 • Komplementaritet vs alternativitet
 • Forholdet mellom effektivitet på kort sikt (statisk) og på lang sikt (dynamisk)
 • Forhandlingsprosessers rolle
 • Kontrakter og effektivitet
 • Betydningen av eierskap
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gis i form av 30 undervisningstimer i klasserom, og 15 timer med videoundervisning. I klasseromsundervisningen vil det legges vekt på diskusjon og på å illustrere bruk av faget gjennom aktuelle anvendelser. Videoundervisningen vil gjennomgå de faglige metodene i detalj og forklare de sentrale faglige begrepene. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
ELE 37841
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Digitale læringsressurser
50 Time(r)
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Eksamen
20 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
130

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.