BIK 2958 Ledelse under konstant endring - KONTINUASJONSEKSAMEN

BIK 2958 Ledelse under konstant endring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BIK 2958
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Donatella De Paoli
Kursnavn på engelsk: 
Leadership in times of continuous change- RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Ledelse har sjelden vært mer komplekst enn i dag. Verden opplever uforutsigbare endringer knyttet til klimakrise, samfunnsmessige utfordringer, pandemier, globalisering, rask teknologisk utvikling og tilhørende økonomisk ustabilitet. Ledere og organisasjoner må håndtere endring hele tiden - på nye måter, med nye tilnærminger og verktøy, under nye forutsetninger og under tidspress. For å møte denne situasjonen kan mange ledere ha behov for å utvikle bedre forståelse av ledelse og oppdatere sin kunnskap. I dette kurset vil du tilegne deg kunnskap og lære hvordan håndtere en økende kompleksitet og konstant hyppig endring.

Kunnskapsmål
 • Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Ha tilegnet seg forskningsbasert kunnskap om nyere ledelsestilnærminger for endring som det bestående
 • Ha innsikter om ledelsestilnærminger som styrker evnen til å stå i endringsprosesser
 • Ha utviklet forskningsbasert kunnskap om strategiske endringsprosesser og endringsledelse
 • Ha fått innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser
 • Forskningsbasert kunnskap om hvordan storytelling bidrar til å skape mening i endringsprosesser
 • Grunnleggende innsikt i narrative strukturer
Ferdighetsmål
 • Kunne lede effektivt når omgivelser og organisasjonen er i konstant endring
 • Kunne lede seg selv og andre på en tilpasningsdyktig og smidig måte
 • Kunne anvende prinsipper om effektiv storytelling til å skape mening rundt endring
 • Kunne analysere endringsutfordringer
 • Kunne analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer
Generell kompetanse
 • Tilegne seg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til endring
 • Utvikle en bevissthet til etiske dilemmaer i forholdet mellom mening og sannhet
 • Utvikle en reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten i endringsprosesser
Kursets innhold

Del 1 - Å navigere i endring:

Her vil studentene lære hvordan de kan navigere seg selv og andre når endring er det stabile. De vil få innsikter i nyere teorier om ledelse som tar utgangspunkt i at ledelse er en kollektiv prosess, såkalt Samledelse, om kompleksitetsledelse, tilstedeværende ledelse, estetisk og i-kroppen ledelse.

Del 2 - Å utvikle endringskapasitet

Her vil studentene lære hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser. Det vil handle om hvordan organisasjoner kan bygge opp evne og kapasitet for endring.

Del 3 - Å skape mening rundt endring:

Her vil studentene lære seg storytelling som verktøy, for å skape mening rundt omstillings- og endringsprosesser.  Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå omgivelsene våre. Derfor er storytelling spesielt godt egnet for å gi mening til endringer vi enten initierer selv eller forsøker å tilpasse oss til.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved felles online samlinger beskrevet i Short Learning Module-kursrekken, Ledelse i endring.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Ledelse under konstant endring, som består av kursene SLM  2007 Å navigere i endring, SLM 2008 Å bygge endringskapasitet og SLM 2008 Å skape mening rundt endring. Kursene er basert på kurset BIK 2958 Ledelse under konstant endring, Dersom du har gjennomført tre kurs i denne kursserien, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper er påkrevet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
BIK 29581
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Webinar
27 Time(r)
Undervisning
3 Time(r)
Eksamenswebinar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
75 Time(r)
Forberedelse til undervisning
71 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.