BIK 2964 Human Resource Management

BIK 2964 Human Resource Management

Kurskode: 
BIK 2964
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anders Gautvik-Minker
Kursnavn på engelsk: 
Human Resource Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Endringer som automatisering av både yrker og arbeidsplasser, så vel som globalisering, digitalisering og vekst i antall kunnskaps- og serviceorganisasjoner er faktorer som påvirker utvikling av virksomheter. Dette får stor betydning for hvordan HR arbeidet bør utøves – og hvor avgjørende den menneskelige faktoren er for å lykkes i dette landskapet.

I kurset setter vi fokus på sentrale HR aktiviteter, hva HR er, samt hvordan ulike tilnærminger til HR praksis preger organisasjonen og ikke minst dens ansatte. Vi ser på hva som fremmer og hemmer et godt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, organisasjonsklima og god ledelse – hvordan dette påvirker de ansattes motivasjon, trivsel arbeidsglede - mestringsorientert versus kontrollorienter HR er i denne sammenheng sentralt.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene grunnleggende og forskningsbasert kunnskap om:

•          forskning og teorier om menneskelig ressursforvaltning i organisasjoner.

•          psykologiske faktorer som påvirker individer og grupper.

•          betydningen av den menneskelige kapital for verdiskaping i virksomheter.

•          hvordan endring utvikling i organisasjoner påvirker menneskene.

•          hva som er god og effektiv ledelse og hvordan legge til rette for relevante utviklingstiltak.

Ferdighetsmål

Kurset skal gi studentene grunnleggende ferdigheter for å:

•          vurdere effekt av HR systemer og tiltak.

•          vurdere motivasjonsklima i egen organisasjon og legge til rette for relevante tiltak.

•          legge til rette for den menneskelige faktoren i organisasjonens HR- og HMS arbeid.

•          tilrettelegge for bærekraftig utvikling i egen organisasjon.

•          vurdere hva som er grunnlaget for utøvelse og utvikling av god ledelse.

Generell kompetanse

Kurset har til hensikt å:

•          øke studentenes interesse og forståelse for arbeid innen HR feltet.

•          utvikle holdninger som fremmer bærekraftige/sunne, inkluderende og utviklende arbeidsmiljøer.

•          vekke interesse og respekt for kunnskap, vitenskapelige og organisatoriske verdier, slik at studentene lærer etterrettelighet og redelighet i forskning og faglige fremstillinger.

Kursets innhold

Kurset er delt inn i følgende tre hovedområder:

Strategisk HRM og motivasjon

 • Strategisk HR, systemer og intern konsistent HR.
 • Motivasjon
 • Prestasjonsledelse og medarbeidersamtalen
 • Resultat- og prestasjonsbasert belønning

Ledelse og lederskap

 • Transformasjonsledelse
 • Destruktiv ledelse
 • Lederstil, personlighet og intelligens
 • Lederutvikling, kompetanseutvikling
 • Leders rolle i å skape gode relasjoner og motivasjon i organisasjonen

Samspill og relasjoner i arbeidslivet – HMS OG HR

 • Psykososiale faktorer i organisasjonen
 • Grupper, team og teambygging
 • Individet i gruppen
 • Selvoppfatning og opplevelse av andre mennesker
 • HMS – helse-, miljø og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidslivshelse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over ett semester med to samlinger på tre dager hver, samt ni timer digital undervisning. Samlingene gjennomføres i et samspill mellom teori og praksis. Det brukes forelesninger, gruppearbeid, øvelser, gruppepresentasjoner og faglige diskusjoner.

Kurset vil inneholde digitale læringselementer som det forventes at studentene benytter seg av mellom samlingene. Digitale læringselementer består av intervjuer med aktører i ‘det virkelige liv’ – organisasjoner som på en bærekraftig måte praktiserer HR- og HMS aktiviteter i organisasjoner, relevante tester (personlighet, ledelse, motivasjon, destruktiv ledelse) og opplæring i metode. De digitale læringselementene vil være grunnlag for diskusjoner i undervisningen.

Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave som teller 100% av karakteren i kurset. I tilknytning til prosjektoppgaven gjennomføres undervisning i forskningsmetode og oppgaveskriving. Studentene leverer et forprosjekt på inntil 2 sider digital, dette danner grunnlaget for tildeling av veileder.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset inngår i fordypningen «HRM og arbeidsrett» som består av tre selvstendige kurs. Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Følgende kurs inngår i fordypningen «HRM og arbeidsrett»:
BIK 2964 Human Resource Management, 15sp
BIK 2908 Rekruttering og onboarding 7,5sp
BIK 2930 Arbeidsrett: Lover og reguleringer, 7,5sp

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
BIK 29641
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
57 Time(r)
3+3 dager med fysisk undervisning og 9 timer digital undervisning
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
193 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.