JUR 3480 Juridisk metode og EØS-rett

JUR 3480 Juridisk metode og EØS-rett

Kurskode: 
JUR 3480
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gina Bråthen
Kursnavn på engelsk: 
Legal Method and EEA Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsjus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Juridisk metode og EØS-rett er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i to hovedemner:

 1. Juridisk metode
 2. EØS-rett
Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene ha tilegnet seg:

 • God kunnskap om juridisk metode og det norske rettssystemet
 • God kunnskap om EØS-reglenes betydning for norske regler
 • God kunnskap om de institusjonelle forholdene i EU- og EØS-samarbeidet
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studenten:

 • Kunne anvende den juridiske metode, både i lys av norske og internasjonale rettskilder, og være i stand til å anvende relevante digitale verktøy i dette arbeidet.
  • Dette innebærer å kunne identifisere rettslige problemstillinger i et saksforhold, samt å finne frem til, analysere og sammenstille rettskildefaktorer med sikte på å fastlegge gjeldende rett og løse konkrete rettsspørsmål
 • Kunne formulere og formidle kunnskaper om EØS-rettslige problemstillinger, samt løse rettsspørsmål basert på EØS-rettslig metode
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Utvikle evnen til kritisk tenkning og etisk refleksjon, gjennom trening i bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper
 • Kunne arbeide i internasjonale miljøer, samt ha forståelse for rettskilder med internasjonalt opphav
Kursets innhold

Juridisk metode:

 • Sentrale rettslige grunnbegreper, som begrepene rett, rettsregel, rettskilde, rettighet, rettsanvendelse, skjønn, plikt (påbud, forbud), kompetanse
 • Forholdet mellom rettslige og andre normative grunnbegreper, som makt, moral, rettferdighet
 • Skillet mellom skreven (lovfestet) og uskreven (ulovfestet) rett, herunder om legalitetsprinsippet
 • Rettskildeprinsippene, herunder om skillet mellom relevans-, slutnings- og vektspørsmål
 • Lovgivningsprosessen
 • Grunnlovens særlige rettsstilling
 • Hovedprinsipper for tolkning av lov, herunder om skillet mellom presiserende, innskrenkende, utvidende, analogisk og antitetisk lovtolking
 • Hovedprinsipper for forståelse/tolkning og bruk av lovforarbeider og rettspraksis som rettskilde
 • Domstolsapparatets oppbygging
 • Forholdet mellom generelle rettsregler og individuelle normer, eksempelvis slike som er gitt ved avtale
 • Løsning av regelkonflikter, herunder om lex-prinsippene

EØS-rett

 • Kravene til gjennomføring av EØS-regler i norsk rett
 • EØS-reglenes betydning i norsk rett
 • Hovedtrekkene ved EU-retten og EØS-retten
 • Institusjoner og beslutningsprosesser i EU og EØS
 • Hovedtrekkene om forbudene mot hindringer for bevegelighet av varer, personer, tjenester og kapital over landegrensene, og modifikasjonene i disse forbudene (de fire friheter)
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter, i en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, ulike digitale tilbud, veiledning og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og oppgaveløsning. Det tilbys også diverse læringsaktiviteter på nett i form av eksempelvis webinarer, quiz, videoer, samt digitale diskusjonsforum.

I starten av kurset vil studentene få en semesterplan med oversikt over alle læringsaktiviteter. For et godt læringsutbytte, forventes studentene å delta på samtlige aktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lovsamling
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR 34801
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Av de 40 timene er 30 timer tradisjonell klasseromsundervisning, mens den resterende tiden gjennomføres ved digitale læringsaktiviteter.
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
75 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.