BIK 2432 Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet

BIK 2432 Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet

Kurskode: 
BIK 2432
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Project Leadership, Project Team, Being Agile
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet legger vekt på lederskap og teamarbeid i prosjekter. I kurset arbeider man med hvordan lederskap kan understøtte gode teamprosesser, teamkultur, prestasjoner, læring og endringskapasitet. Kurset setter søkelys på lederrollen, ledelse som prosess, og ledelse for å fremme god utvikling i prosjektteamet. Ledelse og teamprosesser sees i lys av smidighet og smidig prosjektgjennomføring. 

Kunnskapsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha kunnskaper om hva ledelse er og hva det betyr for prosjektgjennomføring
 • ha grunnleggende kunnskaper om samarbeid, team og teamutvikling i prosjekter 
 • ha grunnleggende kunnskaper om usikre og omskiftelige omgivelser og hvordan det påvirker prosjektarbeid
 • ha grunnleggende kunnskaper om betydningen av smidighet i prosjekter og hvordan smidighet kan utvikles i denne settingen
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne arbeide for utvikling av prosjektteam og understøtte teamkultur
 • kunne arbeide for utvikling av endringskapasitet i prosjektteam
 • kunne understøtte læring i prosjektteam
 • kunne håndtere smidige prosesser og teknikker i prosjekter
Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:

 • kunne og ville bidra til positiv utvikling av prosjektteam, et bærekraftig samarbeid i prosjektet som også preges av fleksibilitet og endringskapasitet.
Kursets innhold

Kursets innhold: Prosjektlederskap i en omskiftelig verden – smidighet

 • Introduksjon: Hva er ledelse, og hva betyr det i prosjekter?
 • Hvordan lede prosjekter for å:
  • lykkes med gjennomføringen?
  • lykkes med verdiskaping?
  • få fremme endringskapasitet og lykkes med endring?
  • være bærekraftige?
 • Prosjektteam
  • Kjennetegn ved prosjektteam 
  • Hvordan utvikler prosjektteam seg?
  • Prosesser og grep som fremmer høyt-presterende team 
  • Samarbeidsformer i prosjektteam – fokus på tverrfaglighet
  • Gode og dårlige teamkulturer
  • Dysfunksjonelle prosjektteam
  • Læring i prosjektteam
  • Motivasjon i prosjektteam 
 • Lederskap som gir smidighet
  • Hva er smidighet
  • Det agile manifest
  • Gjennomgang av smidige prosesser og teknikker i prosjekter (Scrum, Lean startup, Kanban)
  • Smidighet og verdiskaping
  • Smidighet og bærekraft 

   

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av fysiske samlinger på campus og læringsaktiviteter på BIs digitale læringsplattform.

Undervisningen tilbys som 2 samlinger i klasserom hvor hver av dem er 2 dager (totalt 28 timer). I tillegg tilbys webinarer og asynkron undervisning. 

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100% av karakteren. En viktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modul finner et prosjekt å studere i kursperioden. Det kan være et prosjekt som er i gang eller et avsluttet prosjekt. 

Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Omfanget skal være maksimalt 15 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).

Det kan være aktuelt å kunne demonstrere dataverktøy som blir brukt ved prosjektarbeid.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset inngår i fordypningen «Prosjektledelse», som består av tre selvstendige kurs. Det anbefales at deltakerne følger progresjonen i fordypningen fordi hvert kurs bygger på hverandre. Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Følgende kurs inngår i fordypningen «Prosjektledelse»:
BIK 2431 Verdiskapende prosjektledelse, 7,5 stp.
BIK 2432 Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet, 7,5 stp.
BIK 2433 Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis, 15 stp.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BIK 24321
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Undervisning på campus.
Webinar
8 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
89 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserom: videoforelesinger, selvstudier, forberedelse til forelesinger, oppgaveløsning og bruk av andre online ressurser.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.