MAN 5212 Det verdiskapende styret

MAN 5212 Det verdiskapende styret

Kurskode: 
MAN 5212
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Espen Andersen
Kursnavn på engelsk: 
The Value Creating Board
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset Det verdiskapende styret er designet for å utstyre deltakere med avanserte ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for effektiv deltakelse I og ledelse av styrer. Dette kurset søker å utvikle en dyp forståelse av styrets rolle i selskapsstyring, strategisk beslutningstaking, risikostyring, og etisk lederskap, som vil sette deltakerne i stand til å gjøre verdifulle bidrag til bedrifter i utvikling. Kurset er beregnet på deltakere som har, skal ha, eller ønsker å ha styreverv, samt ledere som må forholde seg til et styre.

Kunnskapsmål

Deltakerne vil etter endt kurs:

 • Ha en inngående forståelse av styrets rolle og ansvar i ulike typer organisasjoner i ulike utviklingsfaser.
 • Ha god kjennskap til viktigste lovgivningsmessige og regulatoriske kravene som påvirker styrearbeid.
 • Forstå prinsipper og rammeverk for god selskapsstyring og etisk lederskap.
Ferdighetsmål

Deltakerne vil kunne:

 • Anvende strategisk prosess og analyse for effektivt kunne bidra til bedriftens utvikling og beslutningstaking.
 • Identifisere, analysere og håndtere risiko i organisasjoner.
 • Kommunisere klart og effektivt med andre styremedlemmer, aksjonærer og interessenter.
Generell kompetanse

Deltakerne vil utvikle:

 • En sterk etisk tilnærming til styrearbeid, fremme ansvarlighet og transparens.
 • Evnen til å arbeide konstruktivt i team, og håndtere konflikter og divergerende meninger på en profesjonell måte.
 • Selvbevissthet om egen ledelsesstil og hvordan den påvirker styredynamikk og beslutninger.
Kursets innhold
 1. Grunnleggende om styrearbeid:
  • Styrets rolle og ansvar.
  • Lovgivning og regulatoriske krav.
  • Effektiv styresammensetning og -dynamikk.
 2. Strategisk ledelse og beslutningstaking:
  • Utvikling og implementering av bedriftsstrategier.
  • Styrets rolle i strategisk planlegging.
  • Balansering av kortsiktige og langsiktige mål.
  • Styrets rolle i utviklingsfasene: Startup, vekst, konsolidering, salg/avvikling
 3. Risikostyring og corporate covernance:
  • Identifisering og håndtering av risiko.
  • Etablering av effektive governance-strukturer.
  • ESG-rapportering og styreansvar.
  • Etikk og ansvarlig styring.
 4. Finansiell Forståelse og Ytelsesmåling:
  • Økonomiske foretaksmodeller.
  • Finansiell rapportering og analyse.
  • Ytelsesmåling og styringsindikatorer.
  • Investeringsevaluering og verdiskaping.
 5. Kommunikasjon og Interessehåndtering:
  • Effektiv kommunikasjon innad og utad.
  • Håndtering av interessentforhold.
  • Krisehåndtering og omdømmestyring.
 6. Temaer i tiden
  • Digitalisering
  • Globalisering
  • Bærekraft
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med 3 samlinger (3 dager første samling, 2-3 dager de andre), samt webinarer. Forelesninger vil være interaktive og til dels case-basert, med deltakelse fra eksterne diskusjonsinnledere med lang og relevant erfaring. Deltakerne vil levere presentasjoner og diskutere problemstillinger, og forventes å møte forberedt og klare til å diskutere og bidra aktivt til egen og andres læring.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

Studentene evalueres (60% av totalkarakter) gjennom en gruppebasert prosjektoppgave, knyttet til en reell styreutfordring, som utvikles gjennom kurset gjennom presentasjoner og diskusjoner med forelesere og medstudenter, samt en individuell skriftlig skoleeksamen (40% av totalkarakter),

Det forventes aktiv tilstedeværelse av studentene i dette kurset. Med aktiv menes her at studenten forventes å ha studert cases og annen literatur før forelesning, og være villig til og forberedt på å diskutere dem når de blir bedt om det av foreleser. Dette inkluderer å kunne innlede diskusjoner om cases, å trekke konklusjoner og begrunne sine konklusjoner. Med tilstedværelse menes at studenten er tilstede i det fysiske undervisningsrommet. I et digitalt undervisningsrom (f.eks. en videokonferanse) betyr tilstedeværelse at studenten er synlig (kamera påslått), viser fullt navn, og er tilgjengelig og klar til å delta i diskusjonen hvis forespurt av foreleser eller andre studenter.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fordi kurset er svært interaktivt, vil antallet deltakere være begrenset til 40.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe (2 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 52121
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig digital skoleeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 52122
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
67 Time(r)
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
75 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
72 Time(r)
Digitale læringsressurser
25 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Eksamen
3 Time(r)
Skriftlig skoleeksamen, 3 timer.
Webinar
8 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.