FIN 3521 Finansiering av bedrifter

FIN 3521 Finansiering av bedrifter

Kurskode: 
FIN 3521
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Olav Syrstad
Kursnavn på engelsk: 
Corporate Finance
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i finans - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Finansiering av bedrifter (Corporate Finance) er studiet av hvordan bedrifter er finansiert med gjeld og egenkapital. Finansering, også kalt kapitalstruktur, kan påvirke både verdien av bedriften og verdsettelsen av nye investeringer. Hvordan bedriften behandler disse, og relaterte, spørsmål er viktige spørsmål som tas opp i kurset.

Kurset kobler teori med praksis ved å løse realistiske problemer ved å bruke Excel. Studentene får dermed trening i å bruke et viktig og nyttig verktøy for arbeidslivet samtidig som de får dypere forståelse for faget.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Skjønne betydningen av kapitalstrukturen: betydningen av kapitalstruktur for risiko; viktige karakteristika av gjeld og egenkapital; og beslutningen om å betale utbytte til eierne. 
 • Betydningen av finansielle markeder for bedriftens kapitalstruktur-beslutninger, inkludert at kapitalstruktur faktisk ikke påvirker verdsettingen av bedriften i perfekte markeder. Bedriften må også forholde seg til at finansielle markeder er såkalt informasjons-effisiente i likevekt.
 • Betydningen av skatter for bedrifters beslutninger.
 • Bedrifters risikostyring og bruk av tilgjengelige verktøy, også i en internasjonal kontekst.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs forventes studentene å kunne:

 • Verdsetting av bedriften, både med og uten gjeld, ved bruk av Excel.
 • Praktisk risikostyring
 • Relevante beregninger for fusjoner og oppkjøp (Mergers & Acquisitions)
Generell kompetanse

Kurset fokuserer på bedrifters finansieringsbeslutninger i konkurranseutsatte kapitalmarked. Studenten skal derfor kunne redegjøre for betydningen av slike beslutninger for eierne, långiverne og økonomien for øvrig, og i overordnet forstand hvordan bedrifter må kunne forventes å operere for å bidra positivt til samfunnsutvikling.

Kursets innhold
 • Kapitalstruktur: Fordeler og ulemper med gjelds finansiering
 • Verdsettelse av selskaper under ulik kapitalstruktur og regler for beskatning
 • Dividendepolitikk under ulike regler for beskatning
 • Motivene bak bedriftssammenslåinger (fusjoner) og oppkjøp
 • Risikostyring ved bruk av finansielle derivat kontrakter
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av 15 to-timers forelesninger, inkludert oppgaver. Forelesningene støttes av videoer og annet asynkront materiale. 

Underveis i kurset legges det opp til flere oppgaver og veiledninger, derav 3 tester med oppfølging fra studentassistenter.

Det er utstrakt bruk av Excel i kurset. Kurset studerer et case som krever løsning i Excel. Studentene oppfordres derfor sterkt til å fullføre nettkurset i Excel før dette kurset starter.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

BØK 3423 Finans eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
FIN35211
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
3 økter á 2-timer med oppgaveseminar
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Inkluderer å se videoer, lese stoff, og gjøre oppgaver.
Digitale læringsressurser
15 Time(r)
Forelesningene støttes av asynkront læringsmateriale, deriblant videoer.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
29 Time(r)
Individuell oppgaveløsning
20 Time(r)
Kurset har et case.
Eksamen
30 Time(r)
Forberedelse og gjennomføring av endelig eksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.