MAN 5045 Strategisk kommunikasjon

MAN 5045 Strategisk kommunikasjon

Kurskode: 
MAN 5045
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Alexander Buhmann
Tor Bang
Kursnavn på engelsk: 
Strategic Communication
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Hvorfor Strategisk Kommunikasjon?

I mange organisasjoner sliter kommunikasjonsenheten med dårlig status og liten innflytelse. Nettopp derfor er det viktig at ledere både innenfor og utenfor kommunikasjonsfunksjonen får økt innsikt i hvordan innsiktsfull kommunikasjon kan skape verdi for organisasjoner, og hvordan slik verdiskaping kan styres og måles.

Programmet forbereder deltakerne til å påta seg lederroller innen kommunikasjon og relaterte funksjoner i private, offentlige og sivilsamfunnsorganisasjoner. Deltakerne får innsikt i kommunikasjonsløsninger på presserende organisatoriske utfordringer, som endringsprosesser, medarbeiderengasjement, omdømmehåndtering og krisehåndtering

Kandidatene lærer å bruke forskningsbaserte verktøy for å planlegge, implementere og evaluere kommunikasjon. Og de vil få trening i å utvikle avanserte løsninger for hvordan førsteklasses kommunikasjon kan organiseres for å fremme en organisasjons prestasjon og bærekraft i en verden i endring.

Kunnskapsmål

EMM Strategisk kommunikasjon er designet som et teoridrevet, akademisk masterprogram. Det blir stadig fornyet i takt med den akademiske, kommunikasjonsfaglige og forretningsmessige utviklingen på feltet, med et formål om å å kunne tilby markedets mest avanserte og innsiktsfulle kommunikasjonsprogram. Prorgrammet har røtter i kunnskapsdelingens sosialpsykologi, mediesosiologi, og i avansert digital kommunikasjon. 

 • Hva er strategisk kommunikasjon? Hvordan kan den bidra til en organisasjons utvikling i en digital tid?
 • Forstå kommunikasjons bidrag til verdiskapning, både gjennom innflytelse over interessenter og ved å legge til rette for bedre intern praksis.
 • Forstå positive og negative sider ved folkemeningen, tradisjonelle medie- og sosiale mediediskurser, ansattes og kunders stemmer, politiske debatter, image, omdømme og legitimitet blant nøkkelinteressenter.
 • Forstå forskjell på, og kunne identifisere, strategisk og operativ kommunikasjon for å kunne vurdere utfordringer, prioritere aktiviteter og allokere ressurser.
 • Identifisere og plassere nøkkelkonsepter for å kunne lede kommunikasjonsfunksjoner i en organisasjon.
 • Erkjenne kommunikasjonens konstituerende rolle, og dens bidrag i endringsprosesser.
 • Erkjenne kommunikasjonens prominens i planlegging, iverksettelse og evaluering av kommunikasjonsprosesser.
 • Forstå og erkjenne viktigheten av kommunikasjon som akademisk fag, med forskningsbaserte, datadrevne metoder. 
Ferdighetsmål
 • Kunne analysere utfordringer ved kommunikasjon i lys av viktige formål, som omdømme, eller i situasjonelle sammenhenger, slik som kriser og organisasjonsendringer
 • Kunne analysere underliggende strukturer og prosesser for organisasjonskommunikasjon
 • Kunne bruke verktøy for å kunne analysere, planlegge, iverksette og evaluere kommunikasjonskampanjer
 • Vurdere og bruke relevante forretningsmodeller for kommunikasjon og kommunikasjonsavdelinger

 

Generell kompetanse
 • Ledelsesferdigheter for å kunne planlegge, iverksette og evaluere strategiske initiativ
 • Tilstrekkelig innsikt for å kunne legge opp til bevisbasert praksis
Kursets innhold
 • Nøkkelperspektiver, konsepter og trender i strategisk kommunikasjon: Studentene utforsker moderne kommunikasjonspraksis for å forstå den bidrag til verdiskapning i et digitalt samfunn. De studerer hvordan det kan gjøres, ikke bare ved å påvirke interessenter, men også ved å legge til rette for gode prosesser og beslutninger.  
 • Interessentanalyse, innsikt, strategiutvikling. Studenter lærer å analysere organisatoriske utfordringer og utvikle relevante kommunikasjonsløsninger tilpasset organisasjonens samlede kunnskap, som ømdømme, kultur eller tillit; situasjonelle kontester, som endringer eller kriser. De utvikler ferdigheter i å bruke forskningsbaserte verktøy for å analysere, utvikle strategier og komunikajsonskampanjer for å møte slike utfordringer.
 • Kanaler og taktikker, måling og evaluering av kommunikasjon. Studentene oppøver innsikt i utfordringer ved strategiske kommunikasjonsaktiviteter ved digitalisering og innovasjon, som A.I. – den rollen kunstig intelligens forventes å spille i fremtiden- Bruke relevante verktøy for å implementere, måle og evaluere kommunikasjonskampanjer.
 • Studieopphold i Berlin. Denne modulen er lagt til Hertie School of Govvernance. Den ligger i Friedrichstrasse, rett ved den elegante Unter den Linden, og Brandenburger Tor. Hertie er en vitenskapelig høyskole innrettet mot behov i offentlige styringsformer. Her vil du studere hvordan du kan lede kommunikasjon tilpasset juridiske, politiske og etiske normer i et moderne samfunn.
 • Utvikle og lede kommunikasjon. Du vil lære å analysere underliggende strukturer og prosesser i organisasjoner, for å kunne planlegge hvordan du kan posisjonere kommunikasjon og kommunikasjonsavdelingen, og hvordan du kan posisjonere deg selv for å kunne lede kommunikasjonsfunksjonen.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Modulene består primært av forelesninger. I tillegg arbeider studentene med gruppeoppgaver og case knyttet til modulenes tematikk.

Prosjektoppgaven utvikles rundt et valgt emne. Den bedømmes i karakterskalaen A-F og utgjør 60% av programmets sluttkarakter. Formålet er å legge til rette for at studenter kan vise sin evne til å belyse en problemstilling ved bruk av relevant forskning og egen datainnsamling.

Prosjektoppgaven legger til rette for at studenter skal forstå nytten av å bruke empiriske data og relevant teori for å kunne analysere og forsøke å løse et problem ved hjelp av strategisk kommunikasjon. Teori legger til rette for god forståelse for hvilke prosesser som er i spill, samt hva som skal gjøres, hvorfor og hvordan det skal gjøres. Arbeidet med prosjektoppgaven utfordrer studenten både teoretisk og empirisk; hvordan anvende teori, og bruke egne data? Hvordan finne relevant litteratur?

Hver modul har korte leksjoner eller workshops knyttet til masteroppgaven. I den første modulen får studentene innføring i masteroppgaveprosjektet, hvordan få mest mulig ut av veiledning, og en innføring i tematikk, og fremdriftsplaner relevant for masteroppgavearbeidet.

Læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres i fem moduler over to semestre, i alt cirka 150 timer undervisning

Prosjektoppgaveveiledningen vil variere fra program til program. Veiledning gis på oppgavenivå, eller i større grupper, hvis det skulle være gjennomførbart. Generelt kan studenter forvente rådgivende, ikke evaluerende veiledning. Veiledningen er estimert til fire timer for hver oppgave.

Selv om det ikke er obligatorisk fremmøte til forelesninger, påligger det studentene et ansvar for å få tilgang til informasjonen som gis i klassen, selv om det ikke er lagt inn i programmets Itslearningside, eller annet kursmateriale.

Studentene blir evaluert gjennom en prosjektoppgave som teller 60% av sluttkarakteren, og en 72 timers individuell hjemmeeksamen som teller 40%. Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre – 3 - studenter. Alle delkomponenter må bestås for å få vitnemål i programmet.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Modul 4 er lagt til Berlin, der vi samarbeider med Hertie School of Gvernance. Utgifter til reise og opphold er ikke inkludert i kursavgiften.  

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad med 180 ECTS fra et universitet eller en vitenskapelig høyskole. Søkere må ha fylt 25 år og ha minst fire års arbeidserfaring. Søkere som har mastergrad må ha tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50451
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50452
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
326 Time(r)
Selvstudium
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med individuell 72 timers hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.