ELE 3785 Konkurranseøkonomi og konkurranseloven

ELE 3785 Konkurranseøkonomi og konkurranseloven

Kurskode: 
ELE 3785
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Henrik Sigstad
Kursnavn på engelsk: 
Competitive Economics and the Competition Act
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset omhandler hvilken betydning konkurranseloven og konkurransepolitikk har for bedrifter og forbrukere.

Kurset gir først en kort innføring i mikroøkonomisk analyse av ulike konkurranseformer. Spesiell vekt legges på å forstå hvordan konkurransen i markedet avhenger av produktenes særtrekk, kostnadsstrukturen i produksjonen av dem og hvilke etableringsmuligheter det er i markedet. Skillet mellom kortsiktige og langsiktige virkninger vektlegges i den forbindelse.

Videre gis det en innføring i teorier om kartelldannelser, dvs. ulovlig prissamarbeid mellom bedrifter. Det drøftes videre hvordan selskaper med dominerende stilling, dvs. som har en svært høy markedsandel, kan fortrenge konkurrenter fra markedet, og påføre økonomien skade.

Kurset gir en innføring i konkurranselovens forbudsbestemmelser, og disse belyses gjennom aktuelle case hentet fra norsk og europeisk konkurranserett.  Videre tar kurset for seg konkurranselovens bestemmelser om foretakssammenslutninger (fusjoner og oppkjøp), hvordan disse praktiseres, og de samfunnsøkonomiske prinsippene for vurderingene.

Konkurranseloven legger begrensninger på hva bedrifter kan gjøre, og spesielt for bedrifter som har stor markedsmakt (dominerende selskaper). Men ved å legge begrensninger på selskapers handlingsrom kan en risikere å svekke innovasjonen og verdiskapingen, og da spesielt innen teknologitunge sektorer. Gjennom eksempler fra digitale markeder, som EU-kommisjonens inngrep overfor Google, vil vi diskutere denne vanskelige balansegangen.

Kurset vil videre gjennomgå hvilke konsekvenser konkurranseloven har for bedrifter, og hvilke kunnskaper bedrifter bør ha om konkurranseloven. F.eks. når vil et samarbeid med andre bedrifter rammes av forbudet mot kartellvirksomhet? Er det forskjell mellom å samarbeide med konkurrenter, og det å samarbeide med leverandører? Hvilke typer kontrakter, som bedrifter inngår med sine kunder, vil kunne rammes av loven? Brudd på konkurranselovene kan medføre høye straffer, og kunnskap om hva som er lov, og hva som ikke er lov, er viktig i bedrifters daglige drift.

Kurset har primært en samfunnsøkonomisk vinkling. Men kurset vil også ivareta de juridiske perspektivene gjennom inviterte gjesteforelesere.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Ha oversikt over konkurranselovens bestemmelser.
 • Tilegne seg innsikt i konkurranselovenes praktiske betydning for bedrifter, og kunne redegjøre for de viktigste begrensningene som følger av loven, og konsekvensene ved brudd på dem.
 • Opparbeide god kunnskap om hvordan konkurranseregulering utøves i Norge og i EU. De skal ha oversikt over de sentrale utviklingstrekkene i konkurranseregulering i EU.
 • Ha god innsikt i samfunnsøkonomisk analyse av ulike konkurranseformer.
 • Tilegne seg kunnskaper om de særskilte konkurranseutfordringene i digitale markeder.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Forstå og vurdere premissene for vedtak truffet av konkurransemyndigheter. 
 • Stille opp en mikroøkonomisk analyse som del av en analyse av om det foreligger brudd på konkurranseloven.  
 • Lese vedtak fra Konkurransetilsynet og domsbeslutninger, og drøfte argumentasjonen ved bruk av enkel mikroøkonomisk analyse.
 • De skal også kunne gjøre rede for når lovens unntaksbestemmelser kan komme til anvendelse.
 • Beherske grunnprinsippene for en samfunnsøkonomisk analyse av fusjoner, og betingelsene for at en fusjon er effektiv sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Generell kompetanse

Studentene skal kunne gjøre etiske og bærekraftige refleksjoner ved hjelp av både samfunns- og mikroøkonomiske analyser.  

Kursets innhold
 • Konkurranselovens forbudsbestemmelser.
 • Fusjoner og oppkjøp.
 • Karteller og stilltiende prissamarbeid.
 • Dominerende aktører i et marked.
 • Forbrukerhensynet.
 • Konkurransepolitikk og virkninger på investeringer og innovasjon.
 • Digitale markeder og konkurransepolitikk.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner i plenum og gruppearbeid. I gruppearbeidene vil man diskutere aktuelle case fra Europeisk og norsk konkurranserett. I gruppene vil studentene trene på å formulere argumenter for hver side av en sak.  

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Pensum

Det blir utarbeidet et kompendium bestående av sentrale dokumenter (lover, retningslinjer), faglige artikler, offentlige rapporter, beskrivelser av case osv.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe (1 - 4)
Varighet: 
1 Uke(r)
Eksamenskode: 
ELE 37851
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Seminargrupper
15 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Eksamen
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
35 Time(r)
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.