MAN 5186 Juss for ledere

MAN 5186 Juss for ledere

Kurskode: 
MAN 5186
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anette Hemmingby
Kursnavn på engelsk: 
Law for Leaders
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Skole- og barnehageledere står ovenfor flere komplekse utfordringer. Det er derfor viktig at de opparbeider seg den kompetansen som kreves for å følge det juridiske rammeverket som er beskrevet i opplæringsloven og i rammeplanen, samtidig som man fokuserer på utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag, det pedagogiske behovet, og lederens rolle som arbeidsgiver. En god arbeidsgiver tilrettelegger og motiverer, etterlever det juridiske rammeverket, og har mot til å være leder.  

Dette kurset er et introduksjonskurs i juss for ledere i skoler og barnehager. Kurset inngår som en del av andreåret på Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse, men kan også tas uavhengig av dette løpet.

Kunnskapsmål

Kandidaten har innsikt i og kunnskap om juridisk metode og arbeidsrettslige rettskilder. Vedkommende har kunnskap om de rettslige standarder som ligger bak rettsregler, slik at lovgivers formål så langt mulig realiseres.

Kandidaten har avansert kunnskap om

  • Rettsregler knyttet til lederens rett og plikt til å utøve arbeidsrettslig styring, herunder ansettelser, opphør av arbeidsforhold, lojalitet og ytringsfrihet, samt grunnleggende rettigheter for barn inkludert deres rett til et godt psykososialt miljø.
Ferdighetsmål

Kandidaten kan

  • analysere ulike problemstillinger knyttet til arbeidsrettslige spørsmål i skole- og barnehagelederes hverdag;
  • anvende rettskilder og bruke juridisk metode og spesialisert kunnskap innenfor arbeidsrett for å løse disse problemstillingene;
  • anvende aktuelle arbeids- og elevrettslige regler slik at de kan fatte beslutninger og vedtak til beste for institusjonen, barna, og de ansatte;
  • identifisere situasjonen dersom de står ovenfor en juridisk problemstilling som forutsetter juridisk bistand fra eier;
  • gjennomføre vurderinger av problemstillinger som krever både en teoretisk og en praktisk tilnærming. 
Generell kompetanse

I tillegg til en bevisst etisk holdning til rettslige standarder som ligge bak de aktuelle rettsregler, har kandidatene en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene i arbeidslivet, og arbeider i henhold til disse.

Kandidaten kan formidle ulike relevante faglige problemstillinger innenfor fagområdet til barn og unge, foresatte, kolleger, skole- og barnehageeier og andre relevante grupper.

Kandidaten har evnen til å identifisere, bearbeide og konkludere i ulike situasjoner, og vet også når det er nødvendig å bringe saken videre for ekstern bistand.  

Kursets innhold

Emneoversikt og gjennomføring

1. modul: Arbeidsrettens særpreg, juridisk metode, rektor/barnehagestyrers styringsrett, målsetninger og prinsipper for en god saksbehandling, hva som ligger i begrepet «best kvalifisert», samt saksbehandlingsregler ved ansettelser.

En skole- og barnehageleder har i sitt daglige arbeid et arbeidsgiveransvar. For å kunne utføre arbeidsgiveroppgaver må lederen ha kjennskap til grunnleggende arbeidsrettslige regler. Dette innebærer å ha kunnskaper om arbeidsgivers styringsrett, plikten til å styre, og den arbeidsrettslige plikten til å prioritere arbeidsoppgaver hvor hensynet til barna er den mest sentrale arbeidsoppgaven. Beskrivelsen av styringsrett med bakgrunn i gjeldende rettspraksis er et sentralt tema. Modulen innledes med en kort historisk oversikt over arbeidsrettens utvikling og særpreg. Videre gis en innføring i arbeidsrettslig juridisk metode. En skole- eller barnehageleder har fått delegert myndighet til å foreta ansettelser, eventuelt innstille til hvem som skal ansettes i skolen. Av den grunn må en kjenne innholdet i det juridiske begrepet best kvalifisert. Likeledes må en skole- eller barnehageleder kunne gjennomføre en god ansettelsesprosess, som innebærer kunnskaper om forvaltningslovens saksbehandlingsregler, forvaltningsforskriften, og rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen til de samme bestemmelser. Også grunnleggende målsettinger og prinsipper for en god offentlig saksbehandling behandles.

2. modul: Oppsigelse og nedbemanning. De ansattes stillingsvern

Noen ganger må en skole- eller barnehageleder foreta en overtallighets/nedbemannings vurdering. Reglene knyttet til denne typer er nedfelt i lovgivning, tariffavtaler og rettspraksis og noen ganger i egne avtaler mellom arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner. En sentral målsetting for enhver enhetsleder er å kunne disponere de ansatte som er best kvalifisert. Dette gjelder også etter en overtallighets/nedbemannings vurdering. Dette behovet vil bli drøftet opp imot de hensyn som tradisjonelt ivaretar hensynet til de ansatte. Innenfor skole- og barnehage sektoren, som enhver annen sektor, er det arbeidstakere som ikke er velfungerende i sitt arbeid. Hvordan en enhetsleder skal forholde seg til disse vurdert opp mot skolen eller barnehagens og barnas behov er en viktig problemstilling som blir gjennomgått i denne modulen.

3. modul: Personvern og taushetsplikt

Opplæringsloven og barnehageloven pålegger skoler og barnehager flere oppgaver som forutsetter behandling av personopplysninger. Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger og er en grunnleggende rettighet. Det er store personvern utfordringer ved bruk og lagring av opplysninger om barn og unge i både barnehager og skoler, da «alt» dokumenteres gjennom utdanningsløpet. Det er derfor viktig å kjenne til regelverket for håndtering av personopplysninger. Dette er også viktig i relasjon til de ansatte. Reglene om personvern (GDPR), taushetsplikt og offentlighetsloven vil være tema i denne samlingen.

4. modul: Konflikthåndtering

Denne samlingen setter søkelys på mellommenneskelige utfordringer for det gode arbeidsmiljøet. Dårlig arbeidsmiljø vil kunne skade koordinasjon og motivasjon til de ansatte, samt kunne være en direkte årsak til at arbeidsprosesser går tapt. Ferdighetstreningen i denne modulen vil sette søkelys på konflikthåndtering, på hvordan konflikter oppstår og løses. Skole- og barnehagelederen vil bli introdusert for verktøy for å håndtere konflikter konstruktivt, blant annet ved å tilnærme seg alvorlige personkonflikter formelt korrekt. Dette vil det bli trent på individuelt og i grupper.

5. modul: Psykososialt miljø og ytringsfrihet 

Hensynet til barna er det viktigste i enhver vurdering for en skole- eller barnehageleder. Barna skal føle seg fysisk og psykisk trygge når de er på skolen/barnehagen. 

Samlingen vil inneholde en gjennomgang av skolens og barnehagens plikter når det gjelder det psykososiale miljøet, krenkelsesbegrepet, krav til saksbehandling og dokumentasjonskrav og retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Vi tar også opp den skjerpede aktivitetsplikten som gjelder der en ansatt krenker et barn eller en elev, og særlig det todelte beviskravet (beviskrav etter opplæringsloven og de ordinære beviskrav i arbeidsretten). Gjeldende lovgivning og rettspraksis knyttet til erstatningsansvar ved fysiske skader vil også være et tema. Aktuell rettspraksis, Utdanningsdirektoratets praksis samt praksis fra Statsforvalteren vil bli gjennomgått.

De ansattes rett til å ytre seg er sentral verdi innenfor vårt demokrati. Ytringsfriheten har imidlertid en grense i det en ytring ikke kan fremstå som illojal i forhold til arbeidsgiver.  De ansattes rett til å ytre seg er sentral verdi innenfor vårt demokrati. Ytringsfriheten har imidlertid en grense i det en ytring ikke kan fremstå som illojal i forhold til arbeidsgiver. Med bakgrunn i gjeldende lovgivning, rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen vil grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og lojalitet bli trukket.

 

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over fem samlinger, totalt ca. 75 timer.

Læringsaktivitetene i Juss for ledere består av å utforme et foredrag og å skrive en prosjektoppgave. Læringsaktivitetene blir støttet gjennom kollegaveiledning, gruppediskusjon/gruppearbeid og kontinuerlig tilbakemelding fra faglige. ​


For å tilrettelegge for kontinuerlig erfaringsutveksling vil deltakerne bli delt inn i basisgrupper, bestående av deltakere fra både barnehage og skole. Gruppearbeid foregår i basisgruppene under hver samling med fokus på samlingens tema. ​

​Deltakerne i Juss for ledere skal ta med seg tilbake til egen organisasjon et sentralt tema i pensum og forelese over dette for sin ledergruppe og de tillitsvalgte. De skal få veiledning med hensyn til innholdet i foredraget, og de skal legge frem en disposisjon for foredraget som skal gjennomføres før siste samling. Disposisjonen skal godkjennes av faglærer. ​

​Prosjektoppgaven skal skrives i prosess gjennom programmet. Når det gjelder prosjektoppgaven skal de først beskrive en relevant konfliktsituasjon og få denne beskrivelsen godkjent av faglærer. Deretter skal de juridisk drøfte denne konkrete saken og komme med et forslag til løsning, som innleveres for sensur. ​

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Skriftlig 72-timers casebasert hjemmeeksamen som skal løses individuelt utgjør 40 prosent. Begge eksamner må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MAN 51862
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave som skal løses med inntil 3 studenter utgjør 60 prosent.
Eksamenskode: 
MAN 51861
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5009100
MAN 5131100
MAN 2956/2957100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5009
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5131
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 2956/2957
Credit reduction:100
Reduction description

Kursene MAN 5131 Arbeids- og elevrett for skoleledere og MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv kan ikke brukes sammen i en grad. Dette gjelder også tidligere versjoner av kursene.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Undervisning
75 Time(r)
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
151
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.