EMS 3416 Jus og eiendomsmegling

EMS 3416 Jus og eiendomsmegling

Kurskode: 
EMS 3416
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Thorunn Falkanger
Paul Henning Fjeldheim
Kursnavn på engelsk: 
Law and Real Estate
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene, jus for eiendomsmeglere og eiendomsmegling i praksis.

De økonomiske konsekvensene av manglende juridiske kunnskaper, for eksempel innen kontraktsrett eller erstatningsrett, kan bli store. Kurset fokuserer først og fremst på det eiendomsmeglingsfaglige og er dermed spesielt tilpasset eiendomsmeglerstudiet.

Kunnskapsmål

Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om det juridiske rammeverket og byggtekniske som har betydning spesielt for utøvere av eiendomsmegleryrket.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale retts- og ansvarsforhold i eiendomsmeglingsvirksomhet samt kunne løse grunnleggende konkrete oppgaver i tilknytning til en eiendomshandel. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder.

Generell kompetanse

Studentene skal kjenne til gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan håndteres i praksis.

Kursets innhold
 • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett
 • Erstatningsrett
 • Eiendomsmeglingsrett
 • Eierformer
 • Praktisk eiendomsmegling, herunder salgsoppgave, visning og byggeteknikk.
 • Bruk av Eiendomsverdi.no
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med undervisning i 40 kurstimer, der 28 timer er ordinære forelesninger og 12 timer er viet case og oppgaveløsning. 

Studentene skal jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene som er tillatt under eksamen medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun enkelte sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner vil fremgå av en forelesningsplan. 

Det vil bli gitt undervisning i bruk av Eiendomsverdi.no og veiledning i bruk av Lovdata.no

Studentene vil få anledning til å levere inn et skriftlig arbeid for retting og tilbakemelding.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Dette kurset tilfredsstiller kvalifikasjonskravet for medhjelpere til ansvarlig megler ihht. lov om eiendomsmegling § 4-4 (1) Medhjelpere til ansvarlig megler og Forskrift om eiendomsmegling § 4-9 (1).

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: T. Falkanger og P. H. Fjeldheim. «Forskriftssamling for Eiendomsmeglere». Cappelen Damm akademisk.
 • Etiske regler for Norges eiendomsmeglerforbund
 • Lover og forskrifter
 • Særtrykk av lover og forskrifter
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
EMS34161
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Reduction description

Kurset overlapper med JUR 3420 Forretningsjus, slik at studenter ikke kan velge (gjennomføre) begge disse kursene.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
12 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.