SLM 5006 Innovasjon mot sirkulære forretningsmodeller

SLM 5006 Innovasjon mot sirkulære forretningsmodeller

Kurskode: 
SLM 5006
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnhild Kvålshaugen
Kursnavn på engelsk: 
Circular Business Model Innovation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Overgang til en sirkulær økonomi er et viktig virkemiddel i omstillingen av Norge til et bærekraftig samfunn. Sentral i sirkulærøkonomien er avfalls- og gjenvinningsbransjen og deres oppstrømskunder (avfallsbesitterne). Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer bl.a. endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og logistikk. En reell overgang til en sirkulær økonomi krever derfor selskaper som snur om på etablerte måter å gjøre ting på, både når det gjelder forretningsmodeller, teknologi og kompetanseutvikling. Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer som vi beskriver som økosystemer. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, bør avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Verdikjedetankegangen er derfor helt sentral for forståelsen av sirkulærøkonomien. ​Modulen gjennomføres i samarbeid mellom BI, Norsk Gjenvinning (NG)  Group og Skanska hvor formålet er å gi medarbeidere i avfalls- og gjenvinningsbransjen grunnleggende forståelse av hva sirkulærøkonomi er og hvordan de gjennom sitt daglige arbeid kan bidra til at gjenvinningsbransjen utvikler nye sirkulære løsninger for bygg og anlegg.

I dette kurset får deltakerne kompetanse i å utvikle sirkulære forretningsmodeller.

Kunnskapsmål

Kandidaten ....

 • har kunnskap sirkulær forretningsmodell innovasjon  
 • har kunnskap i kreative utviklingsmetoder som design tenking og sirkulære forretningsmodell kanvas
Ferdighetsmål

Kandidaten ...

 • kan bruke kreative metoder for å utvikle sirkulære forretningsmodeller
 • kan identifisere hvilke endringer som bør gjøres for å skape sirkulære løsninger i eksisterende forretningsmodeller
Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har en grunnleggende forståelse av hvordan skape nye sirkulære forretningsmodeller
 • har forståelse for hvilke nye samarbeid som må skapes i aktuelle verdikjeder for å realisere sirkulære forretningsmodeller
Kursets innhold

Første modul: Endringsbehov

 • Nye forsyningskjeder og samarbeid herunder nye roller
 • Materialeffektivitet
 • Rollen til digitalisering
 • Kulturendringer
 • Nye reguleringer - sertifisering
 • Reduksjonskost – alternativkost (kost-nytte til klimaregnskapet)

Arbeide med kartlegging av endringsbehov knyttet til en konkret case mellom modul 1 og 2. Se videoer om design tenking og sirkulær forretningsmodell innovasjon.

 

Andre modul: Innovasjonsmetoder

 • Kreative metoder for sirkulær forretningsutvikling: design tenking og sirkulær forretningsmodell kanvas
 • Innovasjonsworkshop

Fortsette arbeid med innovasjonsprosjekt og utarbeide refleksjonsnotat om gevinstpotensialet og realiseringsbetingelser knyttet til forslaget som er kommet fram under workshop mellom modul 2 og 3.

 

Tredje modul: Endrings- og omstillingskompetanse

 • Presentasjon og diskusjon av innovasjonsprosjekter
 • Realisere endring i øko-systemer: nye samarbeid og skalering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online, og består av nettsamlinger, klassediskusjoner, casearbeid, podcaster og andre digitale læringselementer.

Litteraturlisten til BIK 3118 Avfall som ressurs finner du her.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi, som består av består av SLM-kursene SLM 5004 Sirkulære forretningsmodeller, SLM 5005 Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller, og SLM 5006 Innovasjon – mot sirkulære forretningsmodeller. Kursene er basert på kurset BIK 3118 Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen i denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
9 Time(r)
Forberedelse til undervisning
21 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
28 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
58

Text for 0 credits