MAN 5180 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

MAN 5180 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Kurskode: 
MAN 5180
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eric Breit
Kursnavn på engelsk: 
Leading Development and Change
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Kurset er rettet mot skole- og barnehageledere, og gir inngående kunnskap, ferdigheter og kompetanse på endringsledelse og utviklingsarbeid i skoler og barnehager. Kurset bygger videre på innføring i endringsledelse og utviklingsarbeid i andre kurs, og gir skole- og barnehageledere en bredere og mer nyansert forståelse av organisatoriske, styrings- og ledelsesmessige forutsetninger for vellykket endring og utvikling, samt konkrete ledelsesverktøy for å få dette til. Innholdet i kurset omhandler blant annet planlagt endring og forbedringsledelse, involverende endringsledelse, lærende ledelse (‘open to learning’), mellomledelse, motivasjon og målorientering, utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og læringskultur, ledelse i team og teamutvikling, refleksjon og fasilitering av utviklingsprosesser, og implementering av endrings- og utviklingsprosjekter. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger på BI og gruppebaserte treningssamlinger fasilitert av erfarne skole- og barnehageledere. Hensikten med kurset er dermed å gi den enkelte leder oppdatert kunnskap og ferdigheter i rollen som endringsleder i skolen og barnehagen, samt forbedre skole- og barnehagelederes kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere endrings- og utviklingsarbeid. Kurset er utviklet for Utdanningsdirektoratet. 

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Har avansert kunnskap om begreper og perspektiver knyttet til endringsledelse og utviklingsarbeid generelt og til skole- og barnehagevirksomheter spesielt
 • Har avansert kunnskap om organisatoriske, styrings- og ledelsesmessige betingelser som hemmer/fremmer endring og utvikling i skoler og barnehager
 • Har inngående kunnskap om prinsipper om lærende ledelse i endrings- og utviklingsarbeid
 • Kjenner til relevante metoder for å innhente, analysere og implementere data og erfaringer fra endrings- og utviklingsarbeid
Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • Kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger for å planlegge, gjennomføre, evaluere og implementere endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon
 • Kan bruke relevante metoder og verktøy for å engasjere og involvere medarbeidere i endrings- og utviklingsarbeid, blant annet gjennom lærende samtaler
 • Kan gjennomføre et avgrenset utviklingsprosjekt i egen virksomhet
 • Kan reflektere over egen og andres praksis i utviklings- og endringsarbeid
 • Kan anvende og kritisk forholde seg til ulike informasjonskilder til å gjennomføre endrings- og utviklingsarbeid i egen virksomhet
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan planlegge, gjennomføre, evaluere og implementere endrings- og utviklingsarbeid i egen skole eller barnehage
 • Kan anvende prinsipper i planlagt organisasjonsendring og lærende ledelse for å få til reell forbedring av blant annet pedagogisk praksis
 • Viser evne til kritisk forståelse og refleksjon rundt begreper og verktøy vedrørende endrings- og utviklingsarbeid
Kursets innhold

Samling 1: Identifisere utvikling- og endringsbehov 

Mål:

 • Å få et overblikk over sentrale begreper og perspektiver innenfor endringsledelse og utviklingsarbeid
 • Å bli kjent med egen og andre skole/barnehagelederes tenkning og ferdigheter knyttet til endrings- og utviklingsarbeid
 • Å begynne å øve på kritisk refleksjon rundt eget og andres utviklingsarbeid

Tema:

 • Introduksjon av kurset og dets hovedinnhold
 • Perspektiver på endrings- og utviklingsarbeid: instrumentelt, kulturelt og myteperspektiv
 • Utvikling av læringskultur og profesjonelle læringsfellesskap i skoler og barnehager
 • Prinsipper om utvikling og oversettelse av kunnskap
 • Inndeling i basisgrupper, samt presentasjon av prosessdesign for prosjektoppgave og arbeid mellom samlingene

 

Treningssamling 1

Refleksjon over egen og andres læring fra samling 1, samt arbeid med kandidatenes prosjektoppgave

 

Samling 2: Planlegge og lede utvikling- og endringsarbeid 

Mål:

 • Å forstå prinsipper og modeller for planlagt endring, generelt og i skoler og barnehager spesifikt
 • Å forstå muligheter for involvering og engasjering av ansatte i endrings- og utviklingsarbeid, herunder hvordan arbeide med motstand mot endring som en ressurs for endring
 • Å forstå prinsipper for lærende ledelse, herunder gjennomføring av og refleksjon rundt hvordan gjøre utfordrende samtaler til konstruktive og lærende samtaler

Tema:

 • Planlagt endring og forbedring
 • Motstand mot endring
 • Involverende endringsledelse
 • Lærende ledelse

 

Treningssamling 2

Refleksjon over egen og andres læring fra samling 2, samt arbeid med kandidatenes prosjektoppgave

 

Samling 3: Å være endringsleder 

Mål:

 • Forstå egen rolle som leder i endring- og utviklingsarbeid

Tema:

 • Mellomledelse og ‘street-level management’: Hvordan ta mulighetsrom for endring og utvikling i krysspresset mellom roller, aktører og forventninger
 • Håndtering av motsetninger og spenninger mellom drift og utvikling og mellom styring og ledelse
 • Motivasjonsorientering og HR-arbeid i utviklings- og endringsprosesser

 

Treningssamling 3

Refleksjon over egen og andres læring fra samling 3, samt arbeid med kandidatenes prosjektoppgave

 

Samling 4: Å lede felleskap 

Mål:

 • Å øke kunnskap og ferdigheter i å skape gode strukturer og prosesser for samhandling

Tema:

 • Profesjonelle læringsfellesskap og lærende møter
 • Psykologisk trygghet og læring
 • Ledelse i team og teamutvikling
 • Fasilitering av endrings- og utviklingsprosesser

 

Treningssamling 4

Refleksjon over egen og andres læring fra samling 4, samt arbeid med kandidatenes prosjektoppgave

 

Samling 5: Evaluere utvikling- og endringsarbeid 

Mål:

 • Å øke kunnskap og ferdigheter knyttet til evaluering og implementering av endringsarbeid

Tema:

 • Evaluere utviklings- og endringsarbeid
 • Implementering av endringer
 • Kunnskapsoverføring og oversetterkompetanse
 • Oppsummering av kurset

I tillegg til disse fem kurssamlingene vil kurset bestå av fire treningssamlinger i grupper (se undervisnings- og læringsaktiviteter).

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over fem samlinger på BI og fire treningssamlinger i basisgrupper, totalt ca. 75 timer.

Samlingene på BI gjennomføres som kombinasjoner av forelesning, trening i verktøy for endrings- og utviklingsarbeid, samt praksisnære oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum.

Treningssamlingene vil bestå av refleksjon rundt egen og andres læring i samlingene samt i utviklingsprosjektet. Treningssamlingene foregår digitalt, gjennomføres mellom hver kurssamling og fasiliteres av erfarne skole- og barnehageledere. Kandidatene vil bes om å sende inn et refleksjonsnotat før hver samling, for å bidra til egen læring samt utgangspunkt for diskusjon i samlingene.

Prosjektoppgaven utgjør en sentral del av kurset. Oppgaven blir utlevert allerede på første dag i første samling og baserer seg på utviklingsprosjektet som kandidatene gjennomfører gjennom modulen. Arbeid med prosjektoppgaven vil foregå både samlingene på BI og på treningssamlingene. Kandidatene vil få individuell veiledning på prosjektoppgaven i løpet av kursets gjennomføring.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
MAN 51803
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timers individuell hjemmeeksamen.
Eksamenskode: 
MAN 51804
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med individuell 72 timers hjemmeksamen.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Forberedelse til undervisning
96 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
130 Time(r)
Gruppediskusjoner, gruppearbeid, kollokvier, individuelt utviklingsarbeid osv.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.