MAN 2920-2921 Internasjonal skatterett

MAN 2920-2921 Internasjonal skatterett

Kurskode: 
MAN 2920-2921
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Kursnavn på engelsk: 
International Taxation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnet vi lever i blir stadig mer og mer internasjonalisert. Det internasjonale aspektet i skattretten blir som følge av dette stadig mer viktig. Det finnes både bilatteratle avtaler, slik som skatteavtaler, og multilaterale avtaler, slik som EØS-avtalen, som begge er av stor betydning når vi skal ta stilling til hvor stor skatteplikt en person eller et selskap har til Norge og andre land i verden. 

I dagens samfunn er det vanskelig å jobbe med nasjonal skatterett uten samtidig å ha god forståelse for internasjonal skatterett. 

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Kunnskapsmål

Ha inngående kjennskap til regler om:

 • Skatteavtalene og deres oppbygging
 • Norsk skattelovgivnings regler om internasjonale forhold
 • Globalskatteplikt
 • Begrenset skatteplikt
 • Utflytting
 • Bosted for personer og selskaper
 • Kreditregler
 • Fast driftssted
 • Lønnsarbeid i utlandet
 • Hovedtrekk ved sokkelklausulen
 • Gjennomskjæring
 • Informasjonsinnhenting
 • Grensene for internasjonal skatteplanlegging
 • Internprising - bare hovedtrekk - TP behandles i egen modul

 

Ferdighetsmål

Kunne:

 • analysere internasjonale skattespørsmål
 • forstå samspillet mellom intern skatterett og skatteavtaleretten
 • beherske hovedtrekk i internasjonal skatteplanlegging i internasjonale konserner
 • ha kjennskap til de virkemidler skatteetaten kan benytte i internasjonale skattesaker
Generell kompetanse
 • Studentene skal ha en åpenhet for skattedimensjonene ved alle internasjonale transaksjoner og bevegelser. 
Kursets innhold
 • Hvordan tenker internasjonale foretak
 • Lokaliseringsstrategier
 • Konsernorganisering
 • Skatteparadiser
 • Skatteavtaler – oppbygging og anvendelse
 • Metodebestemmelser
 • Kreditregler
 • Utflytting
 • Uttak fra Norge
 • NOKUS
 • Fast driftssted
 • Renter
 • Utbytte
 • Royalty
 • 183 dagers-regel
 • Ikke-diskriminering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset forutsetter at studentene møter forberedt til undervisning. Videre forventes det at deltagerne bidrar til diskusjon og dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist. 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i gjennomføringen slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk 

Kurset er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med prosjektoppgaven.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av én student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil variere, men kan bestå av tre deler. Ca. 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av et gitt saksforhold. For ca. 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens ca. 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.
For studenter som skal benytte programmet til sin avsluttende masteroppgave vil det komme mer informasjon senere. Enkelte oppgaver gis på engelsk, men kan besvares på norsk.

For studenter som bruker kurset som avsluttende modul i spesialiseringen:
For studenter som skal benytte kurset som en av sine to avsluttende moduler, skal fire (4) kurs à 15 ECTS være bestått.
I de 2 siste modulene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av én student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Tillit og redelighet er avgjørende for all akedemisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Forkunnskapskrav

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder.
En viss innsikt i grunnleggende merverdiavgiftsregler er en fordel.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2921, 9 studiepoeng
Eksamenskode: 
MAN 29211
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2920, 6 studiepoeng
Eksamenskode: 
MAN 29201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
200
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.