JUR 3555 Bærekraftrett

JUR 3555 Bærekraftrett

Kurskode: 
JUR 3555
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Bergo
Kursnavn på engelsk: 
Sustainability Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i bærekraftsreglene som har særlig relevans for næringslivet, med særlig søkelys på a) klimaendringer, b) vern av ressurser, c) sirkulærøkonomi, d) sosial rettferdighet og e) god selskapsadferd.

Det er også et perspektivfag som skal bidra til økt bevissthet om sentrale økologiske og sosiale faktorer og forholdet mellom juss, økonomi, politikk og etikk.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om bærekraftsregler, med særlig vekt på EØS-rett og forventet EØS-rett. Studentene skal også få kjennskap til de ulike konsepter om bærekraft (ESG) og de økologiske og sosiale utfordringene disse springer ut av.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne systematisere og kritisk analysere bærekraftsreglene utfra reglenes formål og konsekvenser.

Generell kompetanse

Studentene skal få forståelse for de økologiske og sosiale utfordringene som motiverer bærekraftsreguleringen og få en bevisst holdning til samspillet og motspillet mellom økonomi, juss, politikk og etikk på dette feltet.

Kursets innhold

Kurset skal redegjøre for 

- utviklingen av etiske, politiske, økonomiske og rettslige konsepter om bærekraft/ESG, med særlig søkelys på FNs bærekraftsmål, Paris-avtalen og EUs tiltak og planer for bærekraft.

- EØS-reglene for klassifisering av bærekraftige økonomisk aktiviteter (Taksonomien med mer)

- EØS-regler om rapportering knyttet til bærekraft (CSDR, ESRS med mer)

- generelle og spesielle handlingsregler knyttet til bærekraft (CSDDD, ETS, regler om ressursbruk/ressursvern, sirkulærøkonomi og avfallshåndtering)

- Bærekraftrettens implikasjoner for andre juridiske fag, med særlig  søkelys på selskapsretten (definisjon av selskapsinteressen,  krav til integrasjon av bærekraft, krav til god selskapsadferd osv.)

Kurset vil ha særlig vekt på følgende bærekraftsmål (med referanse til systematikken i ESRS): forebyggelse av klimaendringer (E1), vern av ressurser (E2-4), sirkulærøkonomi (E5), sosial rettferdighet (S1-4) og god selskapsadferd (G). 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Undervisningen fordeles med en kombinasjon av forelesninger, gruppeundervisning og digitale undervisningstilbud.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig1 Studentene har anledning til å levere inn ett skriftlig arbeid som svar på en oppgitt oppgave. Innleveringen er frivillig, men det oppfordres sterkt til å gjøre bruk av tilbudet.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:
Kommentar arbeidskrav:Studentene har anledning til å levere inn ett skriftlig arbeid som svar på en oppgitt oppgave. Innleveringen er frivillig, men det oppfordres sterkt til å gjøre bruk av tilbudet.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
48 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR 35551
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Seminargrupper
5 Time(r)
Digitale læringsressurser
9 Time(r)
Forberedelse til undervisning
67 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Innlevering(er)
10 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
58 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.