MAN 5159 Anvendt økonomi for ledere - globale perspektiver

MAN 5159 Anvendt økonomi for ledere - globale perspektiver

Kurskode: 
MAN 5159
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Espen Ekberg
Kursnavn på engelsk: 
Applied Economics for Managers - Global Perspectives
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Vil du forstå den økonomiske bakgrunnen for dagens klimakrise? Hva skjer med den globale økonomien i en tid med krig i Europa, inflasjon og stor uro i mange markeder – og hvordan kan dette påvirke din organisasjon? Er du nysgjerrig på hvordan økonomisk ulikhet i lønn og formue påvirker økonomien? Dette er noen av temaene vi tar opp i dette masterprogrammet. I tillegg legges det særlig vekt på formidling og på det å utvikle studentenes skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner med tanke på større gjennomslagskraft.

Programmet er internasjonalt i sin innretning og ser på dagens økonomi – så vel som den historiske utviklingen av denne økonomien – i et nasjonalt, europeisk og globalt perspektiv. Programmet gir studentene verktøy til å undersøke, analysere og formidle forskjeller og likheter mellom land og kontinenter. Både nasjonale og internasjonale data og nyhetskilder, inkludert Statistisk Sentralbyrå, Verdensbanken, gapminder.org, economist.com og ourworldindata.org, benyttes.

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. I kurset anvendes kunnskaper innen makroøkonomi og økonomisk historie til å analysere og forstå dagens globale økonomi. Fagstoffet presenteres i et prosessorientert pedagogisk opplegg, der tilbakemeldinger og dialog mellom student og faglærer underveis, vektlegges. Et overordnet mål er at deltakerne skal utnytte sine erfaringer, oppleve et godt læringsmiljø og gjennom det oppnå mestring og læring.

Hvem passer programmet for? Programmet passer for de som er interessert i den globale økonomiens fremvekst og funksjonsmåte og som samtidig ønsker å utvikle sine evner til å formidle fagstoff på en effektiv måte både skriftlig og muntlig. Kurset har som mål å utvikle studentenes evner til å kritisk analysere, diskutere og formidle dagsaktuelle, økonomiske problemstillinger gjennom aktiv bruk av grunnleggende makroøkonomisk teori i kombinasjon med økonomisk-historisk kunnskap. Programmet passer både for de som er nykommere inne fagene økonomi og historie og for de som vil friske opp sine kunnskaper.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne ha inngående kunnskap om hvordan økonomien fungerer og hovedtrekk i hvordan den har utviklet seg historisk.

Konkretisert:

 • Kunne anvende kunnskap om nasjonalregnskap til å beskrive et lands økonomi og hvordan det danner grunnlag for makroøkonomiske analyser av økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser
 • Analysere årsaker til økonomisk vekst på kort og lang sikt
 • Kunnskap om hovedtrekk i velstandsutviklingen i verden gjennom historien
 • Inngående kunnskap om Keynesiansk teori og modeller så som AD-AS modellen
 • Analysere finans- og pengepolitikk med hensyn til utforming og konsekvenser
 • Kjenne til hovedtrekk i fremveksten av den globale økonomien
 • Kunnskap om utviklingen av ulikhet mellom land og internt i land.
 • Kjennskap til hvordan den kraftige økonomiske veksten i verden har påvirket jordens klima og natur.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal deltakerne kunne analysere dagsaktuelle nasjonale og internasjonale problemstillinger ved hjelp av makroøkonomisk teori og økonomisk historisk kunnskap.

Konkretisert:

 • Analysere nasjonalregnskapsstatistikk med tanke på økonomisk struktur, utvikling og konjunkturbevegelser
 • Anbefale finanspolitiske strategier og bedømme effekter av budsjettunderskudd
 • Analysere ulike faktorers betydning for økonomisk vekst.
 • Kunne diskutere etiske dilemma og økonomiske konsekvenser av ulikhet mellom land og internt i land
 • Benytte relevante teori og modeller så som Keynesiansk teori og AD-AS modellen, til å analysere konjunktursvingninger og ulikhet
 • Kritisk reflektere rundt ulike forklaringer på variasjonene i innovasjonsevne, økonomisk vekst og velstandsutvikling i fortid og nåtid
 • Kunne anvende historisk kunnskap om fremveksten av den globale økonomien for å reflektere over utfordringer og framtidsutsikter for dagens globale økonomi
Generell kompetanse

Konkretisert: 

 • Planlegge, strukturere og skrive analytiske tekster. Herunder kunne strukturere og formulere faglige resonnement basert på kritisk analyse av eksisterende litteratur samt nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder.
 • Planlegge, strukturere og gjennomføre en muntlig presentasjon av et utvalgt fagstoff. Herunder kunne strukturere og formulere faglige resonnement basert på kritisk analyse av eksisterende litteratur samt nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder.
 • Tolke og formidle økonomiske og historiske problemstillinger til både spesialister og legfolk.
Kursets innhold

Makroøkonomi:

 • Hvordan måler vi et lands resultater?
 • Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst?
 • Hvordan kan økonomisk politikk innrettes slik at levestandarden bedres?

 
Økonomisk historie:

 • Hvorfor er noen land rike og andre fattige?
 • Er de økonomiske forskjellene mellom folk større i dag enn de var tidligere?
 • Hvordan vokste dagens globale økonomi fram – og hva kan skje med den i framtiden? 
 • Hvordan har den økonomiske veksten påvirket jordens klima og natur og kan den økonomiske veksten fortsette?
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Når programmet starter, får studentene tilgang til læringsplattformen Insendi. Der vil fagstoffet presenteres gjennom ulike, separate enheter. Hver enhet består av læringsmål, videoer hvor faglærer forklarer de aktuelle temaene, oppgaver hvor man kan teste sin forståelse og henvisninger til pensum. Læringsplattformen gjør det enkelt å skape progresjon i kurset på en måte som er tilpasset hver enkelt student. I løpet av semesteret blir det flere seminarer. Disse utgjør til sammen fire dager hvor man kan delta enten fysisk eller via Zoom. Det legges også ved starten av semesteret ut to eksamensoppgaver. Det ene er en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Det andre er en individuell multimediaoppgave som teller 40 %. Mens prosjektoppgaven består av skriftlige arbeider, består oppgaven i multimedia av en videopresentasjon. Begge settene med oppgaver utvikles i løpet av programmet gjennom innleveringer og tilbakemeldinger. Arbeidene kan forbedres så lenge programmet pågår.

Alle oppgaver og tidspunkt for innlevering og tilbakemelding blir oppgitt ved programmets oppstart slik at semesteret kan planlegges.

Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Generelt kan det forventes rådgivende veiledning, ikke evaluerende. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 9 studiepoeng. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra de valgte kurs og programmer.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ læringsplattform eller annet kursmateriell.

Dataverktøy: Microsoft Office pakken, Nasjonale og internasjonale data- og informasjonskilder, inkludert Statistisk Sentralbyrå, Verdensbanken, Gapminder, The Economist og Our World in Data. Kildene inngår i arbeidet med planlegging, strukturering og presentasjon av skriftlige og muntlige tekster. Disse er spesielt viktig for god oppnåelse av ferdighetsmålene.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51591
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering annen type enn PDF
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Multimediaoppgave, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51592
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Undervisning på samlinger.
Digitale læringsressurser
 • Interaktive web-sider
 • Test med automatisk tilbakemelding
51 Time(r)
Læringsplattformen INSENDI.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
4 Time(r)
Veiledning 2 timer per oppgave (prosjektoppgave og multimediaoppgave).
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
321 Time(r)
Lese pensumlitteratur, forberedelser til undervisning, jobbe med prosjektoppgave og multimediaoppgave.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.