BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten - KONTINUASJONSEKSAMEN

BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BMP 2900
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Nils-Otto Ørjasæter
Kari Jorunn Kværner
Kursnavn på engelsk: 
Innovation and Organization of Healthcare Services - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Diagnosen er kjent; vi blir flere eldre og flere kronisk syke, og det blir for få hender i helsetjenesten i fremtiden. Resepten er også klar: utformingen av tjenestene fornyes. Det forutsetter et innovativt tankesett i hodene til helsepersonell og pasienter, helseleverandører og ikke minst politikere. Men vilje er ikke nok, det må praktiske tiltak til.

Helsesektoren er under press. Vi blir stadig eldre, flere får livsstilssykdommer og forventningene våre til helsehjelp øker. Skal helsesektoren klare å hjelpe alle som trenger det, må vi tenke nytt om dagens helsetjenester. Ledere i helsetjenesten må gå foran og helsemyndighetene må legge til rette for gjennomføringen. Det er nå det gjelder!

I dette programmet får du kunnskap om hvordan vi får til innovasjon i organisasjonen. Du lærer blant annet om hvordan vi:

 • rigger helsesystemet slik at det gir rom for innovasjon,
 • sørger for at vi finner riktig løsning på en utfordring,
 • sørger for at en innovasjon implementeres i det daglige arbeidet og
 • måler effekten av en innovasjon.

Alle ønsker seg pasientens helsetjeneste der kvalitet og pasientsikkerhet kommer først. Politikere og befolkningen forventer mer tverrfaglig samarbeid, og at ny teknologi og nye praksiser skal gi bedre pasientbehandling. Det blir stadig viktigere med bedre samhandling, både innad i og på tvers av organisasjoner, og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Denne utviklingen utfordrer sykehusenes og den kommunale helsetjenestens evne til å omstille seg og helseutøveres kompetanse. Dette kurset tilbyr derfor kunnskap om innovasjon, helserett, helseøkonomi og praksisbasert kunnskap om hvordan innovasjon og endring kan gjennomføres. Det legges stor vekt på å introdusere metodikk og praktisk kunnskap om innovasjon og forbedringsarbeid.

Etter gjennomgått studium forventes det at du har fått innsikt i hva som hemmer og fremmer innovasjon i helse, med vekt på sammenhengen mellom helseøkonomiske, rettslige og organisatoriske rammer. Du lærer det om å lede innovasjonsprosesser. Lederrollene i helsetjenesten har tradisjonelt vært profesjonsavhengige. Det er i mindre grad tilfelle i dag med stadig økende behov for tverrfaglig samarbeid. Realkompetanse kombinert med dokumenterbar og kvalifisert etterutdanning gir gode muligheter for å mæte nye utfordringer. Programmet legger vekt på dialog, refleksjon og læring med utgangspunkt i helsetjenestens grunnleggende ledelses- og styringsutfordringer.

Kunnskapsmål

Ved fullført kurs vil studentene ha tilegnet seg kunnskap om:

 • Helsetjenestens organisering og sentrale reformer, innovasjonsbegrepet og hvordan tjenesteutvikling foregår i praksis
 • Innovasjonsmetodikk for å finne riktig løsning på en utfordring og bruk av prosessverktøy i arbeidet med forbedrings- og innovasjonsprosjekter
 • Introduksjon til helseøkonomi og anskaffelser i innovasjon og endringsprosesser
 • Juridisk metode og viktige rettskilder som gjelder pasientrettigheter, profesjonsatferd og helsetjenesten og
Ferdighetsmål

Ved fullført kurs vil studentene kunne:

Identifisere og adressere i organisatoriske utfordringer fra et innovasjonsperspektiv, og kunne bidra i innovasjons- og endringsarbeid i egen virksomhet

 • Kjenne igjen og gripe fatt i sentrale helserettslige problemstillinger i egen virksomhet
 • Vurdere helseøkonomiske aspekter og den potensielle samfunnsnytten av forbedrings- og innovasjonsarbeid
Generell kompetanse

Etter endt studie skal studentene:

 • Ha opparbeidet seg evnen til å kritisk reflektere over hva som må til for å gjennomføre innovasjon og forbedringsarbeid, og forstå  hvordan man praktisk må legge til rette for å få dette til
 • Bedre forstå hvordan de identifiserer etiske dilemmaer de møter i helsetjenesten,og kunne reflektere over hva som er etisk forsvarlige valg

 

Kursets innhold

Undervisningen har innovasjon og organisering i helsetjenesten som hovedtema, og tar for seg ulike temaer knyttet til innovasjons- og forbedringsarbeid. I tillegg til innovasjon, helserett og helseøkonomi, introduseres verktøy og praktisk kunnskap. Hva som skal til for å utvikle nye helsetjenester. Dette inkluderer innovasjonsmetodikk for å utforske, forstå og utvikle fremtidens helsetjenester med prosessverktøy. Undervisningen adresserer forhold som kan redusere risiko og gi bedre kontroll over kostnader i nye helsetjenester. 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet på 30 studiepoeng gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter BMP 2901 og i 2. semester BMP 2902. Kurset gjennomføres over 6 samlinger av to og tre dager, totalt 13 dager. Til sammen utgjør dette 117 timer. Samlingene gjennomføres med vekt på praktisk anvendelse av fagstoffet i forhold til konkrete utfordringer og behov i sykehus, kommunale, private kommersielle og non-profit baserte helsetjenester i frivillige organisasjoner. 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmet avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave (teller 60%) og en tre timers individuell skriftlig hjemmeeksamen (teller 40%)  etter andre semester. Prosjektoppgaven kan skrives i gruppe på inntil 3 studenter.

Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten, 30 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
BMP 29003
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
BMP 29004
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
117 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Arbeidet med 3 timers hjemmeeksamen.
Eksamen
150 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 150 timer.
Forberedelse til undervisning
250 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
280 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.