MRK 3420 Markedsføring

MRK 3420 Markedsføring

Kurskode: 
MRK 3420
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Tarje Børsum Gaustad
Kursnavn på engelsk: 
Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Forbrukerne blir stadig mer bevisste på dagens bærekraftsutfordringer og mange trekkes mot selskaper som ønsker å bidra til en positiv endring i verden Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kundereisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden (aktører) opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Kurset skal tilføre studentene sentral basiskompetanse i markedsføring og samt utvikle forståelse for at markedsføring må gjenspeiles i tydelig verdikommunikasjon, ved å informere, påvirke og gi råd som bidrar til ansvarlig produksjon og forbruk og tjener bedriften, kunden og samfunnet.

Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sentrale begreper, teorier og metoder innenfor markedsføringsfaget, samt utvikle studentens evne til å bruke kunnskapen på praktiske markedsføringsproblemstillinger gjennom bruk av simuleringsoppgaver. 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • ha kjennskap til sentrale begreper, teorier og metoder innen markedsføringsfaget
 • forstå prinsippene bak utvikling av en markedsstrategi for å skaffe, beholde og øke verdien av kunder 
 • ha kunnskap til hvordan ESG-faktorer påvirker produktutvikling og markedsføringsaktiviteter 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs kan studentene

 • anvende teorier og metoder på praktiske markedsføringsutfordringer  
 • finne, vurdere og bruke innsikt og analyse for utvikling av markedsstrategi
 • reflektere over hvordan bedrifter kan kombinere salg og markedsføring av produkter og tjenester basert på bærekraftige prinsipper
Generell kompetanse

Etter endt kurs kan studentene kunne kommunisere og diskutere relevante faglige problemstillinger innenfor markedsføring basert på transparens og åpenhet i alt en markedsavdeling gjør. 

Kursets innhold

Markedsføringsledelse  

 • Markedsføring som begrep, praksis og fagområde 
 • Markedsorientering og markedsanalyse 
 • FNs Bærekraftsmål og ESG-dimensjoner
 • Juridiske og etiske rammer: Åpenhetsloven

Marked- og kundeinnsikt

 • Marked- og konkurrentanalyse 
 • Interessent- og vesentlighetsanalyse, bærekraftsrapportering
 • Segmentering og målgruppeutvelgelse 
 • Kunderelasjonen; beslutningsprosessen og kundereisen

Markedsføringsmiksen

 • Produktstrategi, innovasjon og sirkulære prinsipper 
 • Prisstrategi og kundeverdi 
 • Distribusjonsstrategi, leverandørvalg og markedsføringskanaler
 • Kommunikasjonsstrategi, historiefortelling og grønnvasking

Markedsstrategi 

 • Forretningsmodellen; Hvordan skape, levere og kapre verdi
 • Definere mål
 • Valg av markedsposisjon
 • Utvikling av markedsplanen
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 40 timer undervisning i klasserom, inkludert en simulering i grupper. I tillegg kommer asynkrone læringsaktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Eksamen leveres ut ved oppstart av kurset og skal leveres inn etter av kurset er avsluttet.
Eksamenskode: 
MRK 34201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
160 Time(r)
Inkludert arbeid med prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.