MAN 5210 Bærekraftsrett – klassifisering, rapportering og handling

MAN 5210 Bærekraftsrett – klassifisering, rapportering og handling

Kurskode: 
MAN 5210
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Knut Bergo
Kursnavn på engelsk: 
Sustainability Law – Classification, Transparency and Action
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hovedfokus er EUs planer og regelverk om bærekraft i næringsforhold, og den norske implementeringen av dette. Dette regelverket består bl.a. av karbonkvotesystemet (ETS), taksonomien med definisjoner/klassifikasjoner av bærekraftige næringsaktiviteter samt rapporteringskrav («disclosure», «transparency») og bærekraftstiltak/handlingskrav for næringsdrivende i finansiell sektor og ikke-finansielle sektor. Kurset redegjør for reglenes bakgrunn og forholdet til FNs bærekraft-mål og Paris-avtalen, samt til internasjonale standarder og verktøy for rapportering og bærekraftstiltak. EUs regelverk forbærekraft er i all hovedsak EØS-relevant og implementert eller under implementering i norsk rett, særlige norske regler og problemstillinger vil også bli behandlet. Kurset går i dybden hva angår reglenes rekkevidde og betydning for sentrale norske sektorer som energi, oppdrett, shipping og fast eiendom.  

 

Kunnskapsmål

Kandidatene skal ha:

 • kunnskap om den historiske utviklingen av begreper/konsepter om bærekraft og ESG (næringsdrivendes sosiale ansvar for sikring av miljø og internasjonale menneskerettigheter)
 • inngående forståelse av forholdet mellom begrepene «bærekraft-risiko» og «bærekraft-faktorer» (ESG-risk/ESG-factors)
 • inngående kunnskap om sentrale klimautfordringer (Paris-avtalen mm).
 • Dybdekunnskap om formålene med og det rettslige innholdet i EUs bærekraftregelverk, og evne til å foreta inngående analyse av regelverket
 • dybdekunnskap om norske tilpasninger til EUs regelverk, med inngående forståelse og evne til analyse av særlige ESG-utfordringer for norsk næringsliv inkludert norsk finansnæring.
 • grunnleggende forståelse av sammenhenger mellom økonomi, juss og bærekraft, herunder kjennskap til kritikken av ESG-konseptet og EUs bærekraftregelverk
Ferdighetsmål

Kandidatene skal kunne:

 • identifisere og bruke relevante standarder for rapportering av bærekraft
 • identifisere og analysere bærekraft-problemstillinger i næringsvirksomhet, med særlig fokus på EUs seks miljømål
 • selvstendig anvende regelverkets definisjoner av bærekraftige aktiviteter, rapporteringskrav og handlingskrav for næringsdrivende foretak og sektorer. 
 • analysere bærekrafts-rapporter fra selskaper
 • ha rettslig kunnskaps- og ferdighetsnivå av relevans for gjennomføringen av bærekraftrapportering etter CSRD og ekstern verifikasjon av rapporter.
   
Generell kompetanse

Kandidatene skal:

 • ha dyp forståelse av systemet og sammenhengene i bærekraftretten og koblinger til økonomisk og politisk teori
 • være i stand til kritisk analyse av bærekraftregler og ESG-konseptet , og til kritisk analyse av den politiske og økonomiske kritikken av disse konseptene  
 • kunne følge den løpende internasjonale debatten om ESG
 • kunne følge utviklingen av internasjonale standarder og regler for bærekraft, herunder kunne systematisere nye trekk og tilegne seg ny kunnskap på dette dynamiske feltet
Kursets innhold
 • Sentrale begreper og problemstillinger (ESG, bærekraft, FNs klimamål, Parisavtalen, markedsinitiativer)  
 • Klimagassrapportering (Scope 1, 2 og 3)
 • EUs politiske tiltak om bærekraft (EU Green Deal, Sustainable Financial Action Plan, Fit for 55 m.m.) 
 • EUs karbonkvotehandelssystem (ETS) og planlagte grensebeskyttelsesmekanisme (CBAM) 
 • Taksonomien (TR) med delegert rettsaker samt forslag til utvidet grønn taksonomi og sosial taksonomi 
 • EUs direktiv om bærekraftrapportering (CSRD) og supplerende rapporteringsstandard (ESRS) 
 • EUs direktiv om bærekrafttiltak (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) 
   

Det vil bli lagt særlig vekt på krav til finansnæringen og finansiering av bærekraftig omstilling, herunder:   

 • Forordningen om bærekraftig finans (SFDR) 
 • Institusjonsspesifikk regulering (Sustainability MiFID II, UCITS, Solvency II osv.) 
 • Grønne lån (kapitaldekningsspørsmål (CRR) og grønne obligasjoner (EU-standard og andre rammeverk)
 • Sustainability linked financing som konsept 
 • Finansieringsstrukturer for energisektoren
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med totalt 75 undervisningstimer, hvorav 2 samlinger over 2 dager (tentativt 7 timer per dag) samt 12 veiledningstimer knyttet til prosjektoppgave. Første samling vil bestå av forelesninger, diskusjon og planlegging/påbegynnelse av gruppearbeid. Andre samling vil bestå av forelesninger, muntlig presentasjon av Gruppearbeid fra de enkelte grupper, med diskusjon.

Gruppearbeidene vil bestå i at hver gruppe (1-4 kandidater per gruppe) velger et tema for fordypning. Aktuelle temaer er i) analyse av bærekraft-rapporter fra et eller to (selvvalgte) norske børsnoterte selskaper, b) analyse av publiserte bærekraft-relaterte endringsstrategier fra selskaper eller sektorer, c) utvikling av endringsstrategier for et gitt selskap, eller d) andre relevante oppgaver. Gruppearbeidet kan utgjøre grunnlag for skriftlig oppgave som innleveres ved kursets slutt.  Det vil bli oppfordret og tilrettelagt for «case studies» basert på egen erfaring/bransjekunnskap.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management kurs. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 2 timer pr. oppgave.

I kurs hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en mappeevaluering som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i kurset skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 9 studiepoeng pr. 15 studiepoengs kurs. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra de kurs/program som er tatt.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 52101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Mappevurdering PDF
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Eksamen er organisert som en mappevurdering hvor studentene får ulike oppgaver underveis i kurset, med tilbakemeldinger underveis. Karakter basert på besvarelse av oppgavene samt muntlig gruppepresentasjon
Eksamenskode: 
MAN 52102
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
90 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
85 Time(r)
Studentenes arbeid med muntlig presentasjon
Gruppearbeid / oppgaver
75 Time(r)
Studentenes arbeid med prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.