MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi

MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi

Kurskode: 
MAN 5069
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Hallvard Føllesdal
Kathrine Johannesen
Kursnavn på engelsk: 
Teamwork and Leadership; Applied Organizational Psychology
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Norge har lenge hatt ry på seg som et foregangsland innen organisasjonspsykologi. Lederprogrammet Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi bygger på norsk og internasjonal forskning og erfaring. Programmet gir praktisk nyttig kunnskap for individ og bedrift om kommunikasjon og samspill mellom større grupper, mindre grupper og individer i sosiale systemer.

Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra bl a gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi. Gjennom programmet skal deltakerne lære å anvende sine kunnskaper i å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap. 

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for. Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap til bruk i bedrifter og organisasjoner der endring skjer stadig raskere. Du vil få rikelig mulighet til å reflektere over egne erfaringer, anvende og forbedre din samspillkompetanse.

Det overordnede mål for programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. I en kontinuerlig prosess formidler programmet en fagpsykologisk viten som også gir den enkelte deltaker en unik mulighet for personlig utvikling

Kunnskapsmål
 • Ha avansert internasjonal kunnskap om og spesialisert innsikt i ulike deler av organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi
 • Ha inngående kunnskap om sentrale psykologiske teorier og metoder.
 • Kan anvende organisasjonspsykologisk kunnskap innenfor ledelsesfaget som kan bidra til å skape bærekraftige organisasjoner.
 • Kan analysere psykologisk teori av relevans for gruppeledelse og relasjonshåndtering i den digitale arbeidshverdag.
Ferdighetsmål

Kandidaten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike digitale og ikke-digitale informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere organisasjonspsykologiske resonnementer.
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor organisasjonspsykologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • Kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
Generell kompetanse

Kandidaten...

 • kan få økt sin relasjonskompetanse, som gjør vedkommende bedre i stand til å skape bærekraftige grupper og organisasjoner.
 • kan få økt selvinnsikt og forståelse av hvordan vedkommende virker inn på andre mennesker.
 • kan få økt evne til å forstå andres perspektiver, både i nasjonale og internasjonale relasjoner.
 • kan bidra til nyskaping og innovasjonsprosesser
Kursets innhold
 • Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team
 • Refleksjonsteam
 • Prosesskompetanse som overlevelsesfaktor
 • Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre
 • Oppsummering av kurset og generalisering til lederrollen

1. samling (fem dager): Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team.
Hva som motiverer og demotiverer teammedlemmer betyr mye for teamets suksess. Derfor er gruppepsykologi et naturlig studieområde for den som er opptatt av resultater. Denne samlingen formidler klassiske strukturerte øvelser og psykologisk teori om grupper og gir nødvendig grunnlag for å forstå de tema som skal tas opp på senere samlinger. Studentene vil erfare og få vitenskapelig dokumentert kunnskap om relasjoner i og mellom arbeidsgrupper.

Emneoversikt
- Ledelse
- Erfaringslæring
- Konkurranse og samarbeid
- Kommunikasjon i og mellom grupper
- Relasjoner til eksterne konsulenter
- Relasjoner til ledere og medarbeidere
- Gruppeidentitet og samhold i grupper
- Det ubevisste i grupper
- Gruppekultur

2. samling (tre dager): Refleksjonsteam
Hvordan gruppen konstruerer sin virkelighet har betydning for hvordan den lykkes med sine interne og eksterne relasjoner. Samlingen gir nytt perspektiv på erfaringene fra 1. samling. Den enkelte deltaker vil få mulighet til å studere egen og andres gruppeatferd og relasjonskompetanse i lys av klassisk og nyere psykologiske forskningsresultater og teori .

Emneoversikt
- Hva kjennetegner det vinnende team?
- Teamutvikling
- Roller og personlighet
- Konflikt og psykologisk trygghet
- Makt, autoritet og lydighet
- Psykologisk kapital

3. samling (fire dager): Prosesskompetanse som overlevelsesfaktor

Det er ikke alltid de beste som vinner. Fantasier og følelser har betydning for bedriftens økonomiske resultat. Relasjonskompetanse og inntrykkspåvirkning, både individuelt og mellom organisasjoner, blir en viktig overlevelsesfaktor. Denne samlingen dreier seg om psykologiske faktorer i oppstart, utvikling, markedsføring og opprettholdelse av kunnskapsbedrifter. Studentene vil få innsikt i betydningen av prosesskompetanse, relasjoner mellom konkurrerende bedrifter, og krav og konsekvenser for den enkelte medarbeider.

Emneoversikt
- Prosessveiledning
- Forberedelse til prosjektoppgave
- Påvirkning og innflytelse
- Attribusjon
- Oppbygging av kompetanse og tillit
- Ressursutnyttelse og overtallighet
- Gruppetilhørighet
- Emosjoners betydning
- Ledelse av nyetablerte team
- Relasjonsbygging
- Målteori

4. samling (fem dager): Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre

Å kjenne seg selv er en kongstanke ved ledelse. I tillegg er emosjonell kompetanse blitt en viktig del av lederrollen. På denne samlingen vil studentene gjennom arbeid i små grupper få økt selvinnsikt. Studentene vil ved hjelp av vitenskapelig dokumenterte psykologiske metoder og praktiske oppgaver bli utfordret til å videreutvikle emosjonell intelligens. Sammen med kunnskaper fra moderne personlighetspsykologi vil det bli gitt praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling.

Emneoversikt:
- Personlighet, typer og trekk
- Personlighetstester
- Ledelse er å kjenne seg selv
- Barndommens innflytelse
- Betydningen av emosjonelle opplevelser for personlighetsutvikling
- Egen og andres vurdering av personlighet
- Åpenhet og hjelperrollen
- Personlighetsendring
- Emosjonell intelligens
- Empati, ekthet, aksept og forståelse av andre

5. samling (tre dager): Oppsummering av kurset og generalisering til lederrollen
 

Læringen skal ikke være bare for skolen, men for livet. Samlingen gir et nytt blikk på tidligere samlinger og gir deltakerne trening i å anvende det som er lært på programmet til å løse lederoppgaver og utvikle nye muligheter. Anvendelse av erfaringsbasert psykologisk kunnskap. Oppsummering av kurset og forberedelse til eksamen.

Emneoversikt:
- Tilbakemelding på personlighet og ledelse som er vurdert i løpet av kurset.
- Coaching
- Om hjemmeeksamen
- Refleksjon over læring i kurset og generalisering til lederrollen
- Trening i å løse eksamensoppgaver

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Studentene oppfordres til å lese pensum i etterkant (fremfor i forkant) av hver samling.

Man jobber med prosjektoppgave gjennom hele kurset.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

Hver samling er lagt opp som en sekvens med nøye integrerte forelesninger og øvelser. Mesteparten av arbeidet vil skje i små grupper, men også i større grupper. I disse gruppene vil det utvikles arbeidsmåter som du vil kjenne igjen fra eget arbeid. Gjennom å knytte disse erfaringene sammen med andre deltakeres erfaringer, forskningslitteratur, forelesninger, vil du få mulighet til å finne fram til anvendbar organisasjonspsykologisk kunnskap til bruk i egen organisasjon. Programmet setter i gang en læringsprosess som fortsetter også etter at programmet er slutt. 

Det kreves deltakelse i minimum 75% av samlingene (tilsvarende 15 dager) i tillegg til fullført og bestått eksamen for å få utstedt kursbevis. Krav om 75% oppmøte gjelder ikke for kontinuasjonsstudenter som tidligere har oppfylt dette kravet.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I forbindelse med prosjektoppgave og eksamen forventes det at studentene bruker et adekvat tekstbehandlingsprogram (f.eks. Word) og referansehånderingsprogram (f.eks. EndNote). Velger man en kvantitativ prosjektoppgave forventes i tillegg at man bruker et adekvat program for dataanalyse (f.eks. SPSS eller R). Under kurset vil informasjon bli lagt ut på Itslearning. Prosjektoppgave og eksamen leveres i DigiEx. 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Det oppfordres til å bruke programmet EndNote i forbindelse med skriving av prosjektoppgave og hjemmeeksamen.

Det er viktig å være tilstede på alle dager/samlinger, da de bygger på hverandre. Da kurset er basert på erfaringslæring vil det være vanskelig å lese seg opp på alt som skjer på samlingen. 

 

Kurset er utviklet i samarbeid med flere psykologer, med Paul Moxnes som første fagansvarlig. Kathrine Johannesen og Hallvard Føllesdal har vært fagansvarlige siden høsten 2011.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50691
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50692
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.