BIK 3134 Bærekraft i daglig drift - KONTINUASJONSEKSAMEN

BIK 3134 Bærekraft i daglig drift - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BIK 3134
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable business in operations - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Verden står overfor store utfordringer innen bærekraft. Bedrifter har en stor rolle og oppgaver knyttet til å sikre en bærekraftig utvikling. Dette er knyttet til nye utfordringer og muligheter. Dette kurset består av tre kurselementer som tar for seg tema fra et bredere perspektiv.

 • SLM 8001 SLM Bærekraft basics
 • SLM 8002 Bærekraft og felles verdiskaping
 • SLM 8003 Sirkulærøkonomi og nye muligheter

FNs bærekraftsmål er rammen for hvordan verden skal utvikle seg frem til 2030. Men, i praksis, hva innebærer disse målene og hva betyr de for din bedrift, arbeidsgiver eller organisasjon? Dette er i fokus i dette kurset. Sentrale begreper og rammer for bærekraft, praktisk modell for innføring av bærekraft i daglig drift vil bli adressert. Dette blir adressert i modul 1 av kurspakken.

Sentralt i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling er bærekraftsmålene (SDG) 17, som er en oppfordring til handling fra alle land – utviklet og utviklende – i et globalt partnerskap. Dette kurset vil følge opp Kurs 1 Bærekraft basic, med eksplisitt fokus på mål 17, partnerskap. Vi vil overføre ideen om partnerskap til et organisasjonsnivå og fokusere på hvordan bedrifter og andre enheter skaper verdier sammen. Dette er domenet til samarbeidsstrategi der ideen er å "bli bedre med andre", i stedet for å prøve å "være bedre enn andre". Vi skal jobbe med rammer og verktøy som anerkjenner de gjensidige avhengighetene som organisasjoner trenger å jobbe med på en systematisk måte for å kunne samskape verdier. Mål 17 er, på mange måter, et metamål, eller et middel til et mål, i den forstand at kvaliteten på partnerskap, på ulike analysenivåer, har en betydelig innvirkning på mange andre mål.

Sirkulærøkonomi utfordrer oss ved å be oss tenke om materialstrømmer i tillegg til pengestrømmer i økonomisk virksomhet. Redusert sløsing, økt grad av gjenbruk og mindre press på ikke-fornybare ressurser er alle viktige byggeklosser for en bærekraftig framtid. Dette kurset omhandler derfor hvorfor man trenger sirkulære løsninger og gir eksempler på sirkulære løsninger i praksis. Plattformer – ofte digitale – er en viktig del av den praktiske implementeringen av sirkulærøkonomi. Dette blir adressert i modul 3 av kurspakken.

Kunnskapsmål

Kandidaten ...

 • har grunnleggende begreper og definisjoner innen bærekraft
 • kjenner FNs bærekraftsmål og hva de innebærer
 • har kunnskap om bedrifter rolle innen bærekraft
 • har grunnleggende kunnskap om strategi.
 • har grunnleggende kunnskap om verdiskaping.
 • har grunnleggende kunnskap om samspillet mellom strategi, verdiskaping og bærekraft
 • har grunnleggende kunnskap om sirkulærøkonomibegrepet og hvordan det har utviklet seg over tid
 • har kunnskap om mulige anvendelsesområder for sirkulærøkonomiske forretningsmodeller
 • har kunnskap hvordan aktører fra både privat og offentlig sektor møter utfordringen om bedre ressursutnyttelse
Ferdighetsmål

Kandidaten...

 • kan  innføre bærekraft i en bedrift ,med basis i forankring i ledelse, kartlegging, testing, lansering, implementerign og rapportering om bærekraft
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan beherske relevant faglig verktøy, teknikker og uttryksformer innen bærekraft
 • har grunnleggende kunnskap om strategi.
 • har grunnleggende kunnskap om verdiskaping.
 • har grunnleggende kunnskap om samspillet mellom strategi, verdiskaping og bærekraft
 • kan identifisere sirkulære muligheter i ulike økonomiske sektorer
 • kan diskutere barrierer og hvordan disse kan overkommes
 • kan evaluere potensiale for endring av forretningsmodell i ulike sektorer
Generell kompetanse

Kandidaten ....

 • har kjennskap til sentrale elementer innen bedrift og bærekraft
 • kan planlegge og innføre bærekraft i bedrift
 • kan forholde seg til ulike roller innen bærekraft i bedrift
 • kan anvende den klassiske ressursanalysen
 • kan anvende den interaktive ressursanalysen
 • har grunnleggende forståelse for behovet for å fokusere på materialstrømmer i vurderingen av økonomisk aktivitet som ledd i arbeidet mot et bærekraftig samfunn
 • kjenner historien til og kan delta i debatter om utviklingen mot økt sirkularitet
Kursets innhold
 • Hva bærekraft innebærer for bedrifter
 • Innføring i FNs bæreraftsmålene og hvordan anvende disse i bedriften
 • Model for innføring av bærekraft i bedriften
 • Muligheter og utfordringer innen bærekraft
 • Noen sentrale reguleringer knyttet til bærekraft
 • Strategi = verdiskaping gjennom konkurranse eller samarbeid?
 • Perspektiv på verdiskaping og ressursanalyser
 • Klassisk ressursanalyse (fokus på konkurranse)
 • En introduksjon til interaktiv ressursanalyse
 • Samspill mellom egen virksomhet og andre organisasjoner
 • Presentasjon og diskusjon av felles caseanalyse
 • Samspill mellom egen virksomhet og andre organisasjoner
 • Presentasjon og diskusjon av felles caseanalyse
 • Presentasjon av ulike plattformløsninger for sirkulære forretningsmodeller
 • Grunnleggende begreper og definisjoner innen bærekraft
 • Hva ligger i begrepet sirkulærøkonomi, og hvilke utfordringer er det ment å løse
 • Hvordan kan man gå fra lineær produksjon til tjenesteleveranser (servitization)?
 • Presentasjon av ulike plattformløsninger for sirkulære forretningsmodeller
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger i sanntid, digitalt undervisningsmateriell (for eksempel podcasts, videoer, eller interaktive aktiviteter for å forsterke forståelse), gruppeoppgaver, studentpresentasjoner, og diskusjoner i plenum.   

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft I daglig drift, som består av består av SLM-kursene SLM 8001 Bærekraft basics, SLM 8002 Bærekraft og felles verdiskaping, og SLM 8003 Sirkulærøkonomi og nye muligheter. Kursene er basert på kurset BIK 3134 Bærekraft i daglig drift, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen.
Eksamenskode: 
BIK 31341
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Forberedelse til undervisning
46 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.