ORG 9403 Organisasjonsatferd og ledelse

ORG 9403 Organisasjonsatferd og ledelse

Kurskode: 
ORG 9403
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øyvind Lund Martinsen
Kursnavn på engelsk: 
Organisational Behavior and Leadership
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gjennomføres som en pilot ved BI Bergen høsten 2024 komprimert over 3 - 4 uker, med læringsaktiviteter hver dag. Det blir flere og lengre forelesningsøkter i uken enn ordinært, og kurset fullføres dermed raskere. Antall timer forelesninger, pensum og eksamensform er identisk med ORG 3403, dvs. 100 % overlapp mellom kursene.

Dette kurset er en norsk versjon av det internasjonale handelshøyskole faget "Organizational Behavior". Faget dreier seg om at menneskers egenskaper, innsats og samspill, deres organisering og ledelse har grunnleggende betydning for organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi. Det er de menneskelig egenskaper og prosesser som er i fokus i dette kurset.

Kurset dekker de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Kurset gir også en innføring i organisasjonsteoretiske emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign. Organisasjonen er både en kontekst og et verktøy hvor mennesker med forskjellige egenskaper samspiller for å skape verdier. Ledelse er en sentral prosess i alt dette og som gir retning, mobiliserer innsats og som dermed bidrar til medarbeideres, gruppers og organisasjoners suksess.

Kurset skal bl.a. dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til bl.a. trivsel, helse, innsats og produktivitet. Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, arbeidsmiljø, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser og e-ledelse.

Kurset gir en bred og grunnleggende innføring i hvordan man kan legge til rette for bærekraftig bruk av menneskelige ressurser.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende psykologiske, ledelsesfaglige og organisasjonsteoretiske kunnskaper som er relevante for arbeidslivet og for videre studier i andre organisasjons- og ledelsesfag. Disse kunnskapene organiseres på individ, gruppe og organisasjonsnivå.

Eksempler på slike kunnskaper er:

 • hvordan organisasjoner kan legge til rette for gode motivasjonsbetingelser slik at medarbeideres innsats og ytelse blir høyet mulig.
 • hvordan man kan beskrive hva effektive ledere gjør i rollen som leder.
 • hvordan man kan forbedre mulighetene for gjennomslag for sine synspunkter i f.eks. ledelse og i samspill med andre.
 • hvordan man kan øke sin personlige effektivitet gjennom selvledelse.
 • forskningens sentrale funksjon i å fremskaffe pålitelig kunnskap er et gjennomgående tema i alle kursets deler.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal kunne redegjøre for sentrale begreper, prosesser og teorier og hvordan disse relateres til produktivitet, effektivitet og verdiskapning i organisasjoner.
 • Dette innebærer at studentene skal kunne gi eksempler på praktisk anvendelse av lærestoffet eller kunne illustrere lærestoffet med eksempler fra arbeidslivet.
 • Dette innebærer også at studentene må kunne redegjøre for begreper og teorier på en presis måte slik at man skiller ulike begreper og teorier fra hverandre.
Generell kompetanse

Organisasjonsatferd og ledelse er et viktig fag som gjennom anvendelse vil kunne effektivt bidra til menneskelig produktivitet, helse og verdiskaping i organisasjoner. Bakgrunnen for dette er f.eks. at god ledelse og organisering kan forklare høyere ytelse og trivsel, større lojalitet og økonomiske resultater. Mange av de største og mest effektive foretak i verden satser systematisk på å utvikle sine organisasjoner basert på de mest sentrale kunnskapene i dette faget. Når man anvender kunnskaper om gode beslutnings-, lærings-, motivasjons- og kommunikasjonsprosesser, så vil trivsel og ytelse øke.

Mot denne bakgrunnen skal studentene utvikle forståelse for at både psykologiske egenskaper og prosesser, ledelses prosesser og organisasjonsmessige betingelser har stor betydning for verdiskapingen i arbeidslivet.

Kursets innhold
 • Individer i grupper og organisasjoner
  • Individuelle egenskaper og produktivitet i organisasjoner.
  • Motivasjon, holdninger og prestasjoner
  • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet.
  • Arbeid i grupper. Samhandling og arbeidsmiljø.
  • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning.
  • Mangfold i arbeidslivet.
 • Organisasjonsteoretiske emner
  • Hvorfor har vi organisasjoner?
  • Organisasjonsdesign
  • Organisasjonsstruktur
  • Organisasjonskultur
  • Organisasjonsendring
  • Tredjeparts samarbeidet i norsk arbeidsliv
 • Ledelsesfaglige emner
  • Hva er ledelse?
  • Lederegenskaper, lederadferd og leder-medarbeider-relasjoner
  • Mangfold i ledelse
  • Ledelse og teknologi
  • Destruktiv ledelse
  • Ledelse og samfunnsansvar
Undervisnings- og læringsaktiviteter
 1. Læringsprosess. Kurset består av 30 timer forelesninger/synkron aktivitet. I forelesningen vil det bli lagt vekt på gjennomgang av sentrale begreper og teorier, men det vil også være rom for diskusjoner, bruk av små caser som konkretiseringsverktøy, arbeid med oppgaver med mer. Diskusjon omkring praktisk relevans for de ulike tema er også sentralt.
 2. Det vil tilbys digitale læringsressurser som tillegg til den obligatoriske og anbefalte litteraturen. Det er forventet at studenten benytter tilbudet som forberedelse til forelesninger og forberedelse til eksamen. Dette tilsvarer 12 timer med asynkront materiale.

Kurset benytter dataverktøy ItsLearning. Studentene har selv ansvar for å holde seg oppdatert på innholdet som legges ut på kursets nettsider.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Gjennomføring

Kurset gjennomføres svært intensivt over 3 - 4 uker og avsluttes med eksamen kort tid etter siste forelesning.

Kontinuasjon
Studenter som får ikke bestått på skriftlig eksamen, eller som ønsker å forbedre karakteren, tilbys kontinuasjonseksamen våren 2025 og siste gang høsten 2025. 

Studenter som etter høsten 2025 ønsker å avlegge eksamen må gjennomføre ORG 3403. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt, inkludert arbeidskrav.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Skoleeksamen
Eksamenskode: 
ORG 94031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Digitale læringsressurser
12 Time(r)
Forberedelse til forelesninger og forberedelse til eksamen
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
113 Time(r)
Lese obligatorisk litteratur, anbefalt tilleggslitteratur og kollokvier
Gruppearbeid / oppgaver
42 Time(r)
Oppgaveløsning
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.