JUR 3550 Alminnelig forvaltningsrett

JUR 3550 Alminnelig forvaltningsrett

Kurskode: 
JUR 3550
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Johan Vorland Wibye
Kursnavn på engelsk: 
General Administrative Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i rettsvitenskap - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Den alminnelige forvaltningsretten dreier seg om rettslig grunnlag og rettslige rammer for utøvende makt i statlig og kommunal forvaltning. Slik makt kan ta form av å fatte vedtak i enkeltsaker, regelutforming, informasjonsarbeid og avtaler med andre samfunnsaktører. Forvaltningen har mange oppgaver i mange vidt forskjellige sektorer, som det å opprettholde og eventuelt gi dispensasjoner fra forbud mot næringsvirksomhet, stå for tildeling av offentlige goder og pengeytelser, gi faglige råd og veiledning og å regulere privat adferd innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Det er stor variasjon i regelverket alt ettersom hvilken sektor vi står overfor og hvilke oppgaver forvaltningen utøver.

Den alminnelige forvaltningsretten setter søkelys på viktige felles- og grunntrekk ved slike former for utøvende makt. Disse rettslige utgangspunktene er forutsetninger for å kunne forstå sektor- og oppgavespesifikke spørsmål som forvaltningen og de som berøres av den, kan stå overfor.

Kurset har forbindelseslinjer til og må ses i sammenheng med kursene Statsforfatningsrett og menneskerettigheter, EU/EØS-rett og Bærekraftsregulering.

Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide:

 • God kunnskap om sentrale forvaltningsrettslige begreper, institusjoner, utfordringer og rettslige rammer
 • God kunnskap om et utvalg forvaltningsrettslige regelsett
 • God kunnskap om relevante metodespørsmål
 • God kunnskap om de verdier og hensyn som forvaltningsretten bygger på
Ferdighetsmål

Studenten skal kunne:

 • Identifisere forvaltningsrettslige grunnproblemstillinger
 • Gjennomføre selvstendige vurderinger av forvaltningsrettslige spørsmål
 • Bidra til å avklare grensene for forvaltningens kompetanse og hvordan grenseoverskridelser håndteres innenfor rettslige rammer
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Ha forståelse for norsk forvaltnings oppbygging og grunntrekk
 • Anerkjenne de muligheter og begrensninger som forvaltningsretten gir utøvende myndigheter og personer som møter forvaltningen, og kunne formidle disse til andre
 • Kunne utarbeide forvaltningsvedtak innenfor relevante rettslige rammer
 • Være i stand til å gi forvaltningsrettslig begrunnede råd
Kursets innhold
 • Forvaltningens oppbygging og ulike oppgaver.
 • Kravet om materiell kompetanse (hjemmelskravet)
 • Saksbehandlingsreglene for de beslutninger som forvaltningen tar som ledd i utøvelse av offentlig myndighet, herunder ved enkeltvedtak og forskrifter.
 • De krav som stilles til forvaltningens øvrige virksomhet, som veiledning og utøvelse av privatrettslig kompetanse.
 • Ugyldighetslæren og de rettslige konsekvensene av ugyldighet.

Rettslige fremgangsmåter for å påtale forvaltningsrettslige feil, herunder gjennom administrative virkemidler som klage og omgjøring, ombuds- og tilsynsvirksomhet og søksmål for domstolene.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved bruk av varierte læringsaktiviteter i en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, ulike digitale læringsaktiviteter og selvstudium. Hovedvekten av den tilrettelagte undervisningen ligger på forelesninger og gruppearbeid.

De enkelte temaer som gjennomgås på forelesninger utdypes og behandles ytterligere i mindre arbeidsgrupper på 20-25 studenter. Arbeidet i arbeidsgruppene blir ledet av fagpersoner og består av en kombinasjon av praktisk oppgaveløsning, diskusjon, muntlige presentasjoner, refleksjon og gjennomgang av løsningsforslag. Materialet som benyttes i arbeidsgruppene vil kunne omhandle temaer på tvers av kurs i inneværende semester.

I deler av opplegget i de organiserte arbeidsgruppene deles studentene inn i kollokviegrupper på 4-5 studenter. Arbeid i kollokviegruppene skal utvikle evnen til å løse relevante problemstillinger og diskutere metodiske spørsmål med medstudenter. Det oppfordres sterkt til å arbeide i kollokviegrupper også utenfor den organiserte undervisningen.

For et godt læringsutbytte, forventes det studentene deltar aktivt på samtlige læringsaktiviteter, inkludert arbeidsgrupper og kollokviegrupper.

Lovdata Pro og andre relevante databaser for rettskildesøk vil benyttes ved alle læringsaktiviteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

I tillegg til definert pensum vil domsavgjørelser og offentlige dokumenter utgjøre materiale som brukes i forbindelse med undervisning og andre læringsaktiviteter.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått det første året i rettsstudiet.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig Studentene har anledning til å levere inn ett skriftlig arbeid som svar på en oppgitt oppgave og få dette vurdert og kommentert. Innleveringen er frivillig, men det oppfordres sterkt til å gjøre bruk av tilbudet.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav:
Kommentar arbeidskrav:Studentene har anledning til å levere inn ett skriftlig arbeid som svar på en oppgitt oppgave og få dette vurdert og kommentert. Innleveringen er frivillig, men det oppfordres sterkt til å gjøre bruk av tilbudet.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR 35501
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Seminargrupper
5 Time(r)
Digitale læringsressurser
9 Time(r)
Forberedelse til undervisning
67 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Innlevering(er)
30 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
20 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.