SMC 1002 Lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

SMC 1002 Lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

Kurskode: 
SMC 1002
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
5
Kursansvarlig: 
Anders Dysvik
Kursnavn på engelsk: 
Leadership For Dentists In The Public And Private Sector
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Management Courses
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hvordan gjøre tannleger til bedre ledere som bidrar til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser.

NTF har i samarbeid med BI utviklet et lederkurs, kun for tannleger med medlemskap i foreningen. Kurset treffer både deg som er leder, og deg som vil bli leder, både i privat og offentlig sektor. Kurset vil styrke din kompetanse som leder, og er tilpasset din hverdag som tannlege.

Dette kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser.

Lederutfordringene kommer normalt med erfaring og tid, men for å lykkes best mulig i overgangen trenger man kunnskap, verktøy, metoder og innspill. Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktiske jobbsituasjon i helsetjenesten.

Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet; til å stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

Det overordnede målet med programmet er å bygge deltakernes kunnskap, ferdigheter og holdninger til å utøve sitt lederskap på en måte som øker virksomhetens levedyktighet.

Dette innebærer tre typer læringsmål:

Kunnskapsmål

• Solid forskningsbasert kunnskap om hvordan utøvelse av eget lederskap kan øke virksomhetens levedyktighet. Dette innebærer at deltakerne erverver kunnskap fra et spekter av områder fra ledelsesforskningen, som for eksempel hvordan medarbeidere motiveres, hvordan man bygger ytrings- og mestringsklima, hvordan man bygger en velfungerende gruppe, hvordan man håndterer endring og konflikter.

Ferdighetsmål

• Kunne reflektere kritisk om hva lederskap handler om og sette dette i sammenheng med egen praksis.
• Deltakerne vil utvikle ferdigheter gjennom praktisk erfaring med et spekter av lederverktøy. Felles for verktøyene er at de både kan brukes direkte i egen virksomhet og på den måten bidra positivt til virksomhetens resultater, men også at utprøving av verktøyene muliggjør kritisk selvrefleksjon og kontinuerlig utvikling av eget lederskap.
• Kunne gjenkjenne, analysere og håndtere dilemmaer knyttet til utøvelse av eget lederskap.

Generell kompetanse

• Verdsette betydningen av forskningsbaserte kunnskaper om ledelse
• Verdsette at god ledelse er forbundet med kontinuerlig egenutvikling i rollen som leder
• Verdsette betydningen av samspill mellom leder og medarbeider som grunnlag for god ledelse og utvikling av eget lederskap
• Verdsette betydningen av åpenhet og ydmykhet i møtet med de man leder og bruke medarbeiderne som den viktigste ressursen i utvikling av eget lederskap.
• Verdsette utforsking og eksperimentering med egen lederskapsutøvelse for å lære fra disse erfaringen.

Kursets innhold

Forberedelse til kurset

For å få størst mulig effekt av kurset legges det opp til at hver deltaker tenker gjennom en del utfordringer og problemstillinger på forhånd, og at dette oppsummeres i en video (eventuelt skriftlig dersom det foretrekkes) som sendes inn og deles med de andre kursdeltakerne. I denne sammenheng vil det tilgjengeliggjøres digitale læringsressurser, herunder Podcasts og videoer.

Modul 1: Introduksjon til effektiv ledelse og ledelsesbegreper

Tid: 2 dager
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Professor Anders Dysvik og Psykolog Tord F. Mortensen.

Fokusområder og innhold

Hvordan ledelse virker gjennom medarbeidere. Vi ser på aktuelle ledelsesteorier, selve lederrollen, lederstil og lederoppgaver. I tillegg går vi gjennom aktuelle lederverktøy, med mål om å kunne anvende disse i praktiske jobbsituasjoner. Andre temaer som blir tatt opp er:

 • Introduksjon av tematikker og disponering for samlingen
 • Utfordringer, og egne erfaringer, gjennomgang av øvelser
 • Hva sier forskning om god og dårlig ledelse
 • Gjennomgang og trening på lederverktøy

Modul 2: Etisk refleksjon knyttet til lederutfordringer

Tid: 1,5 time
Sted: Digitalt, Zoom
Faglig ressurser: Professor Øyvind Kvalnes

Fokusområder og innhold
Denne samlingen gir introduserer etisk refleksjon knyttet til lederutfordringer. Ledere trenger gode beslutningsverktøy for å håndtere krevende situasjoner på en forsvarlig måte. Uten dette, vil de ofte handle panisk og impulsivt under stress eller når de støter på spesielt vanskelige saker:

 • Navigasjonshjulet
 • Skille mellom moral og etikk
 • Moralsk nøytralisering

Modul 3: Lederferdigheter for bygging av psykologisk trygghet

Tid: 1,5 time
Sted: Digitalt, Zoom
Faglig ressurser: Psykolog Tord F. Mortensen

Fokusområder og innhold
Denne samlingen gir introduserer begrepet psykologisk trygghet, og bereder grunnen for å planlegge gjennomføring av en aktiv utprøving frem til neste samling. Temaer som vil bli tatt opp er:

 • Grunnleggende forståelse av psykologisk trygghet
 • Effekter av lav og høy trygghet på prestasjoner i virksomheten.
 • Aktuelle lederferdigheter for bygging av psykologisk trygghet.

Modul 4: Mestringsledelse

Tid: 2 dager
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Professor Anders Dysvik, professor Øyvind Kvalnes og psykolog Tord F. Mortensen.

Fokusområder og innhold
en enkeltes mestring på jobben er avgjørende for å få til et høyt presterende arbeidsmiljø. På denne samlingen ser vi nærmere på dilemmaer for å få dette til i praksis. Temaer som vil bli tatt opp er:

 • Småskrittsforbedringer.
 • Ytringsklima
 • Mestringsklima
 • Mestringstro
 • Konflikt og konflikthåndtering

Modul 5: Endring og utvikling

Tid: 1,5 time
Sted: Digitalt, Zoom
Faglig ressurs: Psykolog Tord F. Mortensen

Fokusområder og innhold
ndring og utvikling er ligger nærmest innbakt i lederskapsbegrepet. På denne samlingen ser vi nærmere på psykologiske mekanismer for utvikling og endring. Temaer som vil bli tatt opp er:

 • Hvordan henger følelser sammen med endring og utvikling?
 • Implisitt lederteori.
 • Lede på tvers av kultur og (profesjons)identitet
 • Drivere for kollektiv kreativitet.

Modul 6: Oppsummering av aktive utprøvinger

Tid: 1 dag
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Professor Øyvind Kvalnes, professor Anders Dysvik og psykolog Tord F. Mortensen

Fokusområder og innhold
Denne samlingen organiseres i tre bolker, sortert på temaer som er berørt i de aktive utprøvingene. Her samles trådene fra de foregående tematikkene som har vært belyst gjennom samlingene, men man setter søkelys på temaer som særlig har opptatt deltakerne underveis slik at man gå dypere ned på enkelttemaer på en måte som er koplet tett på deltakernes erfaringer og refleksjoner.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset har en varighet på ca 14 uker, med tre 1-2 dagers fysiske samlinger og tre digitale samlinger á 1,5 timer. Deler av undervisningen vil skje på lden digitale æringsplattformen og et videokonferansesystem. Læringsressurser som Podcast og video vil benyttes.

Læringsaktiviteter

 • Undervisningen legger opp til høy involvering, både gjennom refleksjon i plenum og i små grupper (ca. tre personer).
 • Aktiv utprøving: Mellom samlingene gis små oppgaver som handler om å prøve ut og vinne erfaringer med verktøy, konsepter og perspektiver som har vært behandlet i kurset. Hver student fremstiller sine erfaringer og refleksjoner i en kort innlevering.
 • Kollegaveiledning: Hver deltaker drøfter egne erfaringer i en veiledningstime som hver studentgruppe avtaler seg imellom.
 • Simulering: Enkelte ferdigheter vil det trenes på gjennom simuleringer på samlingene.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Mappevurdering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Studentene får caseoppgaver underveis i kurset med tilbakemeldinger på innleveringene. Det vil være 3 innleveringer. Den siste leveringen vil være den endelige besvarelsen som blir sensurert. Siste innlevering leveres ca. 14 dager etter siste samling.
Eksamenskode: 
SMC 10021
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
1-2 dagers samlinger a 8 timer pr dag
Webinar
5 Time(r)
3 samlinger a 1,5 time pr gang
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
55 Time(r)
Pensumlesing, aktiviteter og læringsressurser
Eksamen
35 Time(r)
Mappeinnlevering, caseoppgaver til innlevering 2 x 5 timer + 15 timer eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
135

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 135 timer.