ELE 3786 Rettsøkonomi

ELE 3786 Rettsøkonomi

Kurskode: 
ELE 3786
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Henrik Sigstad
Kursnavn på engelsk: 
Economic Analysis of Law
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hvordan kan effektive kontrakter utformes? Når bør du gå til sak mot en leverandør? Hvordan kan man gjøre forretninger i land med svake rettssystemer? Hvordan kan økonomisk teori hjelpe deg til å forklare og forstå gjeldende rett?

Dette kurset gir en innføring i rettsøkonomi–økonomiske analyse av juridiske problemstillinger. Vi vil analysere hvordan den enkelte bedrift best kan tilpasse seg rettsregler og hvordan markeder påvirkes av rettssystemet. Vi vil også bruke økonomisk teori til å forklare hvorfor rettsreglene våre eksisterer. Økonomisk innsikt gir deg et kraftig verktøy til å tolke og forstå gjeldende rett og kan brukes til å formulere overbevisende juridiske argumenter.

Undervisningen vil baseres på aktuelle case som kan variere fra år til år.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Tilegne seg kunnskap om rettsøkonomisk teori og tankemåte.
 • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om erstatningsrett, kontraktsrett, miljørett, strafferett og sivilprosess.
 • De skal kjenne til sentrale begreper og metoder i rettsøkonomi:
  • Økonomisk effektivitet
  • Coase-teoremet
  • Forhandlingsteori
  • Enkel spillteori
  Ferdighetsmål

  Etter endt kurs skal studentene kunne:

  • Stille opp en mikroøkonomisk analyse av en rettsregel.
  • Analysere
   • Hvordan rettsregelen påvirker økonomisk adferd: Hvordan den enkelte bedrift best kan tilpasse seg rettsregelen og hvordan andre aktører kan forventes å respondere.
   • Hva konsekvensene av rettsregelen er for økonomisk effektivitet.
   • Hvordan gjeldende rett kan forstås og tolkes ut fra målet om effektiv bruk av samfunnets ressurser.
  • Lese og forstå domsbeslutninger som benytter (retts)økonomiske argumenter.
  Generell kompetanse

  Etter endt kurs skal studentene ha kjennskap til rettsøkonomisk tenkemåte, være komfortabel med anvendt mikroøkonomisk analyse, og ha evne til å tenke systematisk om effekter av rettsregler på økonomiske beslutninger.

  Kursets innhold
  • Kontrakter. Hvordan kan effektive kontrakter uformes? Hvordan kan bedrifter gjøre forretninger i land hvor kontrakter er vanskelige å håndheve? Hva er den økonomiske forklaringen bak våre kontraktsrettslige regler?
  • Økonomisk kriminalitet. Hvordan påvirker rettssystemet insentiver til å begå kriminelle handlinger som skatteunndragelse, hvitvasking, bedrageri og korrupsjon? Hvordan kan bedrifter unngå å bli innblandet i økonomisk kriminalitet?
  • Miljørett. Hvordan burde miljørett utformes for å bekjempe miljøproblemer på en mest mulig effektiv måte?
  • Erstatningsrett. Når er det lønnsomt å gå til sak? Hvor mye erstatning vil saksøker ha rett på? Hvordan kan erstatningsrettslige regler forklares med økonomisk teori?
  • Sivilprosess. Er det for dyrt å gå til sak i Norge? Når burde det inngås forlik? Hvilke konsekvenser har prosessregler for aktørers insentiver til å overholde kontrakter? Hvorfor er prosessreglene utformet slik de er?
  Undervisnings- og læringsaktiviteter

  Kurset vil bestå av interaktive forelesninger, gruppediskusjoner og løsing av eksamensrelevante oppgaver i grupper. Tre av fem innleveringer må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Undervisningen benytter aktuelle case som kan variere fra år til år.

  Dataverktøy
  Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
  Forkunnskapskrav

  Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

  Eksamen
  Vurderinger
  Eksamenskategori: 
  Skoleeksamen
  Vurderingsform: 
  Skriftlig skoleeksamen - digital
  Eksamen/innleveringssemester: 
  Første semester
  Vekting: 
  100
  Gruppering: 
  Individuell
  Hjelpemidler: 
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  Varighet: 
  3 Time(r)
  Eksamenskode: 
  ELE 37861
  Karakterskala: 
  ECTS
  Kontinuasjon: 
  Eksamen ved neste kursgjennomføring
  Eksamenstype: 
  Ordinær eksamen
  Total vekting: 
  100
  Forventet arbeidsinnsats
  AktivitetVarighetKommentar
  Undervisning
  30 Time(r)
  Innlevering(er)
  50 Time(r)
  Studentenes eget arbeid med læringsressurser
  100 Time(r)
  Forberedelse til undervisning
  20 Time(r)
  Sum arbeidsinnsats: 
  200

  Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.