BIK 2431 Verdiskapende prosjektledelse

BIK 2431 Verdiskapende prosjektledelse

Kurskode: 
BIK 2431
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne Live Vaagaasar
Kursnavn på engelsk: 
Value Creating Project Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det er prosjekter over alt om dagen. Prosjekter er organisasjoner som bringer folk og andre ressurser midlertidig sammen, slik at vi kan løse små og store utfordringer. Ikke minst, er prosjekter gode verktøy for å løse de presserende bærekraftsutfordringene. I dette kurset blir studentene rustet til å lede prosjekter og benytte prosjekt som arbeidsform. Kurset er basert på en ledelsesmessig og dynamisk tilnærming til bruken av prosjekt som arbeidsform og hvordan man kan legge til rette for god prosjektgjennomføring. Vi inkluderer alle typer av prosjekter (bransjer) og både smidig og mer klassisk gjennomføringsmodeller. Gjennom dette programmet lærer studentene om sentrale aspekter ved å etablere prosjekter, planlegge, organisere, følge opp/styre og evaluere prosjektarbeidet. Vi ser også på håndtering av interessenter, usikkerhet og gevinstrealisering.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og problemstillinger innenfor prosjektledelse, knyttet til ledelse, planlegging, organisering, gjennomføring, oppfølging og avslutning av prosjekt
 • ha kunnskap om usikkerhet og interessenter
 • ha kunnskap om grunnleggendebegreper innen fagområdet
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:

 • kunne formulere effektmål og resultatmål for et prosjekt
 • kunne velge gjennomføringsmodell og planlegge et prosjekt
 • kunne organisere et prosjekt og legge til rette for gode effektiv gjennomføring og gode prosjektteamprestasjoner
Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:

 • kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
 • kunne bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
 • ha en ydmykhet overfor kompleksiteten ved prosjektarbeid
Kursets innhold

Dette kurset har fokus på prosjektarbeidsformen generelt. Det gir deg innsikt i sentrale ting og prosesser du må vite for å lede prosjekter fra start til slutt. 

Introduksjon:

 • Hva er prosjekt
 • Hva betyr denne arbeidsformen
 • Når er prosjektarbeidsformen egnet og ikke

Prosjektoppstart: Slik øker vi sannsynligheten for å lykkes med prosjektene våre:

 • Prosjektgrunnlaget
 • Verdiskapning og andre former for suksess
 • Interessenter

Om ulike måter vi kan gjennomføre prosjekter: 

 • Kort om gjennomføringsformer
 • Etablering av baseline for prosjektet og overordnet planlegging 

Organisering og styring av prosjekter:

 • Hovedformer for prosjektorganisering
 • Viktige roller i prosjektgjennomføring
 • Sentrale prinsipper for styring i og av prosjekter

Prosjektavslutning:

 • Sluttarbeid
 • Overlevering
 • Læring og dokumentasjon
 • Verdiskaping  

Kurset skal gi et helhetlig tilbud for dem som trenger å lære det grunnleggende for å kunne bidra i prosjekter.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av fysiske samlinger på campus og læringsaktiviteter på BIs digitale læringsplattform.

Undervisningen tilbys som 2 samlinger i klasserom hvor hver av dem er 2 dager (totalt 28 timer). I tillegg tilbys webinarer og asynkron undervisning. 

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100% av karakteren. En viktig del av kurset vil bestå i at studentene fra første modul finner et prosjekt å studere i kursperioden. Det kan være et prosjekt som er i gang eller et avsluttet prosjekt. 

Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Omfanget skal være maksimalt 15 sider tekst (figurer og tabeller kan komme i tillegg).

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset inngår i fordypningen «Prosjektledelse», som består av tre selvstendige kurs. Det anbefales at deltakerne følger progresjonen i fordypningen fordi hvert kurs bygger på hverandre. Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.
 

Følgende kurs inngår i fordypningen «Prosjektledelse»:
BIK 2431 Verdiskapende prosjektledelse, 7,5 stp.
BIK 2432 Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet, 7,5 stp.
BIK 2433 Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis, 15 stp.

 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
BIK24311
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Undervisning på campus.
Webinar
8 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
89 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserom: videoforelesinger, selvstudier, forberedelse til forelesinger, oppgaveløsning og bruk av andre online ressurser.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.