BIK 3118 Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi

BIK 3118 Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi

Kurskode: 
BIK 3118
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnhild Kvålshaugen
Kursnavn på engelsk: 
Waste as Resources – The Key to Circular Economy
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Overgang til en sirkulær økonomi er et viktig virkemiddel i omstillingen av Norge til et bærekraftig samfunn. Sentral i sirkulærøkonomien er avfalls- og gjenvinningsbransjen og deres oppstrømskunder (avfallsbesitterne herunder bygg og anlegg). Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer bl.a. endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og logistikk. En reell overgang til en sirkulær økonomi krever derfor selskaper som snur om på etablerte måter å gjøre ting på, både når det gjelder forretningsmodeller, teknologi og kompetanseutvikling. Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer som vi beskriver som økosystemer. I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, bør avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Verdikjedetankegangen er derfor helt sentral for forståelsen av sirkulærøkonomien.

Dette opplæringstilbud er utarbeidet i et samarbeid mellom BI, Norsk Gjenvinning Group (NG) og Skanska Norge hvor formålet er å gi medarbeidere i avfalls- og gjenvinningsbransjen grunnleggende forståelse av hva sirkulærøkonomi er og hvordan de gjennom sitt daglige arbeid kan bidra til at gjenvinningsbransjen utvikler nye sirkulære løsninger. Sirkulærøkonomi forutsetter samarbeid i verdikjeden - det som anses som avfall i et ledd kan få verdi i et annet. Sammen skaper man en kultur og en økonomi for gjenbruk, materialgjenvinning og utnytting av ressurser i alle ledd, og sammen finner man nye løsninger. Vi mener derfor det er avgjørende at opplæringstilbudet utvikles i et verdikjedeperspekiv hvor gjenvinningsbransjen sees i en slik sammenheng.

Videreutdanningstilbudet rettes mot ledere og medarbeidere i gjenvinnings- og avfallsbransjen for å sette de i stand til å stimulere til og støtte endring som fører til at avfall gjenvinnes og gjenbrukes. For at dette skal skje, trengs det sirkulære forretningsmodell innovasjoner. Slik innovasjon krever at brukte ressurser får nye bruksområder. Identifisering av slike bruksområder krever samarbeid i ulike verdikjeder (økosystemer). Dette fordi gjenbruk og gjenvinning av ressurser krever mottak, bearbeiding og distribusjon som i dag involverer flere ulike aktører i ulike økosystemer (verdikjeder).

Kunnskapsmål

Kandidaten ....

 • har kunnskap i hva som kjennetegner sirkulære forretningsmodeller
 • har kunnskap om hvordan og hva som er betingelsene for at ressurser blir i økonomien lengst mulig
 • har kunnskap om nasjonale regulering og rammebetingelser som fremmer og hemmer overgang til sirkulær økonomi i bygg og anlegg
 • har kunnskap om hvilke insentiver og reguleringer EU bidrar med for å styrke overgang til sirkulærøkonomi i bygg-, anlegg- og avfallsvirksomheter
 • har kunnskap sirkulær forretningsmodell innovasjon 
 • har kunnskap i kreative utviklingsmetoder som design tenking og sirkulære forretningsmodell kanvas
Ferdighetsmål

Kandidaten ...

 • kan identifisere hvordan materialer kan gjenvinnes og gjenbrukes og komme med konkrete forslag til avfallsminimering og material gjenvinning
 • kan gjøre vurderinger av hvordan materialgjenvinning og avfallsminimering kan gjøres lønnsomt
 • kan gjøre grunnleggende tolkninger av nasjonale og internasjonale regelverk relatert til ombruk og gjenvinning av materialer
 • kan utnytte regelverk og reguleringer for å få til ombruk og materialgjenvinning
 • kan bruke kreative metoder for å utvikle sirkulære forretningsmodeller
 • kan identifisere hvilke endringer som bør gjøres for å skape sirkulære løsninger i eksisterende forretningsmodeller
Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har grunnleggende forståelse av hvilke barrierer som eksisterer mellom aktørene i bygg- og anleggsrelaterte verdikjeder for å realisere overgang til sirkulær økonomi
 • har en grunnleggende forståelse av hvordan samarbeid kan bidra til oppfyllelse av sirkulærøkonomi
 • har en grunnleggende forståelse av hvordan rammebetingelser og reguleringer påvirker omstilling til en sirkulær økonomi
 • har evne til å se hvilke reguleringer som bør endres for å muliggjøre grønn omstilling i bygg og anlegg
 • har en grunnleggende forståelse av hvordan skape nye sirkulære forretningsmodeller
 • har forståelse for hvilke nye samarbeid som må skapes i aktuelle verdikjeder for å realisere sirkulære forretningsmodeller
Kursets innhold
 • Kjennetegn ved dagens materialflyt knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet
 • Identifisere utslipp og avfallstyper med spesiell negative effekt på miljøet fra bygg- og anleggsvirksomhet
 • Den geopolitiske situasjon knyttet til mineraler og ressurser
 • Kjennetegn ved sirkulærøkonomi
 • Viktigheten av samarbeid i verdikjeden og ulike partnerskapsmodeller
 • Design for sirkularitet (bygge rett fra start)
 • Kost/nytte vurderinger herunder refleksjoner rundt lønnsomhet av sirkulære løsninger
 • Endring i roller/funksjoner som følge av overgang til mer sirkulære løsninger i bygg- og anleggsvirksomhet​
 • Nye samarbeid og nye kompetansebehov i aktuelle verdikjeder
 • Nasjonale retningslinjer – myndighetene og finansinstitusjonene
 • Internasjonale retningslinjer – herunder EU Green Deal og EU taksonomien
 • Dilemmaer og spenninger i reguleringene
 • Verdikjedebetrakninger – ombruk og skaleringer
 • Hvordan påvirke myndighetene til å gjøre nødvendige endringer i reguleringer
 • Endringsbehov
  • Nye forsyningskjeder og samarbeid herunder nye roller
  • Materialeffektivitet
  • Rollen til digitalisering
  • Kulturendringer
  • Nye reguleringer - sertifisering
  • Reduksjonskost – alternativkost
 • Kreative metoder for sirkulær forretningsutvikling: design tenking og sirkulær forretningsmodell kanvas
 • Realisere endring i øko-systemer: nye samarbeid og skalering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av nettsamlinger med forelesninger, digitalt undervisningsmateriell (for eksempel podcasts, videoer, eller interaktive aktiviteter for å forsterke forståelse), gruppeoppgaver, studentpresentasjoner, og diskusjoner i plenum.   

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi, som består av består av SLM-kursene SLM 5004 Sirkulære forretningsmodeller, SLM 5005 Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller, og SLM 5006 Innovasjon – mot sirkulære forretningsmodeller. Kursene er basert på kurset BIK 3118 Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen i denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Innlevering - alle filtyper
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Videopresentasjon av innovasjonsprosjekt (50%) og refleksjonsnotat (50%)
Eksamenskode: 
BIK 31181
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
27 Time(r)
3 moduler hvor hver er på 9 undervisningstimer
Forberedelse til undervisning
64 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers Individuell hjemmeeksamen. Det skal lages en videopresentasjon av et innovasjonsprosjekt (5 – 7 minutter) og et refleksjonsnotat på max 3 sider.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.