FORK 2910 Forkurs i matematikk

FORK 2910 Forkurs i matematikk

Kurskode: 
FORK 2910
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Kristina Rognlien Dahl
Robert Gunder Hansen
Kursnavn på engelsk: 
Preliminary Course in Mathematics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Forkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

FORK 2910 er et forkurs i matematikk som klargjør en for matematikkurset MET 2910 Matematikk for økonomer. Matematikk for økonomer inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk-administrative fag. Forkurset går over hele høstsemesteret, mens hovedkurset MET 2910 går påfølgende vårsemester.

Forkurset anbefales til alle. Studenter som nylig har tatt R-matematikk på videregående med svært gode resultater, kan vurdere om de har behov for forkurset.

Forkurset dekker fundamentale temaer innen algebra og funksjoner i en variabel. Dette danner grunnlaget for MET 2910 Matematikk for økonomer.

Merk: Undervisningen i MET 2910 Matematikk for økonomer bygger på pensumet i forkurset FORK 2910. Dersom man ikke har forkurstemaene friskt i minne, vil MET 2910 bli svært vanskelig å gjennomføre. Alle som er i tvil om hvorvidt de trenger forkurs, anbefales derfor på det sterkeste å delta. 

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg matematiske kunnskaper innen grunnleggende algebra og funksjonsteori.

Ferdighetsmål

Det er et mål å opparbeide en dypere forståelse av matematiske begreper både gjennom evnen til å kunne utføre matematiske beregninger og å kunne oppnå en grundigere begrepsforståelse. Det innebærer for eksempel evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem eller å se sammenhenger mellom matematikk og andre fag, spesielt økonomi. I tillegg skal studentene opparbeide ferdigheter i å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Generell kompetanse

Studentenes evne til analytisk tenkning og en evne til å reflektere over resultater og beregninger skal styrkes ved å gjennomføre kurset.

Kursets innhold
  • Elementær algebra. Løsning av likninger og likningssystemer. 
  • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner og rasjonale funksjoner. 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Forkursdelen består av 12 forelesningstimer og 24 veiledningstimer, samt en rekke videoer. I forelesningene gjennomgås sentrale deler av pensum. Noen temaer som gjennomgås i forkursdelen kan være kjent for enkelte.

Oppgaveløsning vil være en sentral del av fellesforelesningene ved at studentene presenteres for oppgaver i forelesningen og får tilbakemelding ved at disse gjennomgås og diskuteres.  Hver uke vil det bli utarbeidet et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. Studenten må tilegne seg stoffet i litteraturhenvisningen og løse oppgavene. Noen av oppgavene vil bli gjennomgått i plenum. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For å støtte studentenes læreprosess, arrangerer BI seminargrupper og andre veiledningstilbud ved våre Campuser. Det oppfordres sterkt til at studentene deltar på disse tilbudene for å oppnå faglig mestring.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
12 Time(r)
Digitale læringsressurser
12 Time(r)
Undervisningsvideoer
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
24 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
48

Text for 0 credits