MAN 5106 Consulting

MAN 5106 Consulting

Kurskode: 
MAN 5106
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Steinar Bjartveit
Tor Bang
Kursnavn på engelsk: 
Consultancy
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Programmet Consulting gir deltakerne avanserte kunnskaper og ferdigheter i fagfeltet ”management consulting”, rådgivning av ledere og organisasjoner. Gjennom programmet lærer man seg både kritisk analyse av aktuelle problemstillinger og anvendelse av kunnskaper og ferdigheter gjennom intervensjoner og relevante metoder. Programmet særmerker seg internasjonalt ved å være et av de få eksisterende programmer om ”management consulting” som gir studiepoeng på master-nivå. Således retter Consulting seg direkte mot rådgivere, både eksternrådgivere og internrådgivere. Men programmets faglige tyngde, aktuelle problemstillinger og anvendelse av avanserte ferdigheter gjør programmet også relevant for ledere, spesielt i  bruk coachende lederstil eller i endringsarbeid. Kurset dekker sådan sentrale felt som angår bærekraft i organisasjon og ledelse.

Kunnskapsmål
 • Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet konsultasjon
 • Ha spesialisert innsikt i et hypotetisk-deduktiv metode og anvendelse av den på egne empiriske data
 • Ha innsikt hermeneutisk analyse og den aktualitet i konsulenters arbeid
 • Har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor konsultasjon
 • Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i konsultasjon historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Ha innsikt i ulike modeller for konsultasjonsprosessen
 • Ha kjennskap til ulike teoretiske perspektiver fra samfunnsvitenskap og filosofi som legger føringer for analyse og intervensjoner i konsultasjon
 • Ha kjennskap til eksistensialistiske perspektiver og pragmatiske kommunikasjonsmodeller og slik innsikts anvendelsesområde for konsultasjon/coaching av enkeltmennesket/ledere
 • Ha kjennskap til perspektiver for enhet (sosial identitetsteori og sosialkonstruktivisme) og diversitet (kompleksitetsteori og maktteori) som dialektiske motsatser
   

 

Ferdighetsmål
 • kunne tilpasse intervensjoner i konsultasjon ut fra prosessuelle aspekter i konsultasjonen
 • kunne kritisk vurdere vitenskapelig holdbarhet av konsulenters verktøy og ledelses-/organisasjonsmodeller
 • kunne analysere aktuelle oppdrag/saker ut fra hermeneutisk analyse
 • kunne kritisk anvende og kontrastere alternative teoretiske perspektiver mhp analyse og intervensjoner i konkrete oppdrag
 • kunne gjennomføre en coachingsamtale med ledere
 • kunne balansere mellom tiltak for å fremme sosial identitet og samtidig opprettholde komplekse nok strukturer for utvikling og nyskapning
Generell kompetanse
 • bevisstgjøre konsulentens etiske ansvar for sine intervensjoner i lys av konsulentrollen som en hjelperrolle
 • fremme metodisk, og med det også etisk, bevissthet om hvilke verktøy og teoretiske modeller som holder mål i konsultasjon, og derved bevisstgjøre om motetrender og pseudovitenskap innenfor konsultasjon
 • kjenne sine muligheter og begrensninger mhp kompetanse innenfor rådgivning
Kursets innhold

1. samling - Konsultasjon; basiselementer
2. samling - Diagnoser og metoder
3. samling - Intervensjonsstrategier
4. samling - Coaching: konsulent/klient  relasjonen som en terapeutisk relasjon
5. samling - Consulting i et internasjonalt perspektiv / Samlingen gjennomføres i Venezia

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. Samling - Konsultasjon; basiselementer
Delmål

Samlingen skal gi en grunnleggende innføring i konsulentvirksomhetensulike aspekter. Den første samlingen er basert på en simuleringsøvelse hvor konsulentfirma opprettes og utfører oppdrag.

Emneoversikt
Konsultasjon som virksomhet
Konsulentroller
Konsulentmodeller
Skjulte agenda og forfektede bestillinger
Integritet som konsulent
Konsulentteam - individ vs. kollektiv
Strategiske analyser og strategiske verktøy
Aktuelle tema og utfordringer for konsulentbransjen

2. Samling Diagnoser og metoder
Delmål

Samlingen gir en grundig forståelse av de vitenskapelige metoder og modeller som ligger til grunn for konsulentens analytiske arbeid. Konsulentfirma vil presentere egne modeller og deres syn på metodikk i så måte. Prosjektoppgaven defineres i denne samlingen.

Emneoversikt
Den vitenskapelige metode: bakgrunn og absolutte krav
Kvantitative og kvalitative metoder i undersøkelser
Diagnostiske metoder
Psykologiske tester
Hermeneutisk metode analyse
Metodiske krav til konsulentens verktøy
Placebo-effekter og overtro

3. Samling - Intervensjonsstrategier
Delmål

Samlingen skal gi en dypere forståelse for de ulike intervensjonsformene intervensjonsformer som man disponerer over som konsulent, samt underbygger det strategiske perspektivet i valget av intervensjonsformer. Samlingen vil sette dette opp mot de ulike styringsformer i organisasjoner.

Emneoversikt
Epistemologi og konstruktivisme
Maktspill og korridorpolitikk
Systemteori og kaosteori
Visjon og verdistyring
Etikk og konsulentvirksomhet

4. Samling - Coaching: konsulent/klient relasjonen som en terapeutisk relasjon
Delmål

Samlingen gir forståelse for den mellommenneskelige relasjonen som oppstår i konsulentarbeidet coaching - dens muligheter og begrensninger. Synspunkter og metoder fra terapeutiske modeller vil belyse dette området.

Emneoversikt
Personlige forutsetninger for ulike konsulentroller
Coaching som en egen konsulentform
Kommunikasjonens pragmatiske aspekt
Psykoterapeutiske metoder og modeller
Konflikter Konfrontasjoner og konfliktløsninger
Coachen som en katalysator for klientens vekst og forandring
Problemer som går utover konsulentens kompetanseområde

5. Samling Studietur til Venezia, Italia

Delmål
Samlingen skal gi internasjonal erfaring med hensyn til metoder og teoretiske perspektiver. Vi vil gå i dybden på teoretiske, historiske og filosofiske perspektiv i kurset og søke lærdom i renessansens Venezia og byens syn på ledelse, kreativitet og resultatoppnåelse. Ingen organisasjon eller stat har hatt slik suksess med å skape et handelsimperium som varte i 1000 år. Spesielt dyktige var de i å bygge et samhold og en sosial identitet som bar byen fremover. I sin egen tid ble de benchmarket av alle stater som prøvde å avkode byens hemmeligheter. I denne samlingen vil vi da også videreføre og spesialisere oss på enkelte av de viktigste teoretiske perspektivene som Consulting inneholder.

Målet er å integrere internasjonale og historiske erfaringer mot deltakernes praktiske hverdag. Deltakerne forventes å kombinere teori og erfaringer fra tidligere samlinger med nye og vanskeligere problemområder.

Annen informasjon:

Utviklet emneoversikt
Nyere tenkning innenfor organisasjonsteori og -psykologi. Kaosteori, systemteori og kommunikasjonsteori
Grunnleggende innføring i den vitenskapelige metode og grunnleggende og utradisjonell innføring i hermeneutikk som aktuell metode for konsultasjon
Innsikt,kunnskaper og ferdigheter i ulike intervensjonsformer, som maktspill og verdistyring
Grunnleggende innsikt i coaching og relasjonen mellom konsulent og klient – muligheter og begrensninger. Folus på kommunikative, empatiske og løsningsfremmende ferdigheter
Syn på kulturelle perspektiver belyst gjennom consulting i ulike kulturer.
Metoder og tilnærminger i internasjonal konsulentvirksomhet.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51061
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 51062
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.