BIK 2950 Omstilling for bærekraft

BIK 2950 Omstilling for bærekraft

Kurskode: 
BIK 2950
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Transition for Sustainability
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I en tid der virksomheter risikerer å tape kontrakter og miste kunder hvis de ikke driver bærekraftig, blir det avgjørende å ta riktige strategiske valg og snu utfordringer til muligheter for vekst og lønnsomhet. I dette kurset lærer du om hvordan økte krav til bærekraftig utvikling påvirker forretningsmodeller, strategi, innovasjon, markedsfunksjoner og kundeadferd, samt hvordan digitalisering og sirkulærøkonomi styrker konkurransefortrinn og fremmer bærekraftig vekst.

Kurset passer for deg som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til bærekraft og fremtidig forretningsdrift. Kurset passer også deg som jobber med markedsføring og strategisk kommunikasjon knyttet til bærekraftig utvikling i privat og offentlig sektor. 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • ha kunnskap om de menneskelige, teknologiske og organisatoriske betingelsene for bærekraftig omstilling
 • forstå sammenhengen mellom sirkulære forretningsmodeller og den helhetlige tilnærmingen i bærekraftig utvikling
 • ha innsikt i hvordan digitalisering og muliggjørende teknologier som plattformer, stordata og kunstig intelligens kan fungere som en katalysator for bærekraftsarbeid og styrke innovasjonsevne  
 • kjenne til prinsipper for kommunikasjon og markedsføring av bærekraftige virksomheter, produkter og tjenester
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • bidra i arbeidet for bærekraftig omstilling i egen organisasjon
 • identifisere bærekraftig og verdiskapende muligheter gjennom sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet
 • påvirke arbeidet med digital strategi og sikre at hensynet til bærekraft blir en del av strategiske beslutninger for datadrevet virksomhetsutvikling
 • bidra med å ta en strategisk posisjon i planlegging og gjennomføring av kommunikasjons- og markedsføringsaktivieter om bærekraftig utvikling  
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • kunne reflektere over virksomhetens miljømessige og etiske konsekvenser for samfunnet og foreta etiske vurderinger, basert på praktiske forretningsmessige problemstillinger
Kursets innhold
 • Globale utfordringer; et miljømessig, sosialt og økonomisk problem
 • Digital sirkulæræøkonomi og bærekraftig verdiskapning
 • Bærekraftstrategi, posisjonering og innovasjon
 • Sirkulære prinsipper, forretningsmodeller og design
 • Bærekraftige verdikjeder; risiko-, interessent- og vesentlighet
 • Digital transformasjon, strategi og teknologi for bærekraftsarbeid
 • Endringsledelse og viksomhetsstyring; hvordan bygge en kultur for bærekraft
 • Bærekraftsrapportering og klimaregnskap  
 • Bærekraft og forbrukeradferd
 • Operativ klima- og bærekraftskommunikasjon; kommunikasjonsstrategi, mediestrategi og fortellerteknikk 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over 10 uker, som en kombinasjon av 2 x 2 fysiske dager på campus med klasseromsundervisning og nettundervisning mellom de fysiske samlingene. I ukene på nett lages det ukentlige videoforelesninger som deles som opptak. Læringsressursene vil på de fysiske samlingene suppleres med innhold fra eksterne forelesere fra private og offentlige virksomheter som enten har gjennomført, eller er i prosess med å innovere eksisterende forretningsmodeller for bærekraft som er attraktive og lønnsomme.

Eksamen: Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven deles ut ved semesterstart og gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Prosjektoppgaven kan knyttes til en utfordring studentene selv står foran - eller er midt oppi - knyttet til bærekraftig omstilling i egen virksomhet. Dette kan for eksempel handle om innovasjon, produkt-/tjenesteutvikling, organisasjonsarbeid, o.l.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte. Besvarelsen skal være på maksimum 20 sider, eks egenevaluering, litteraturliste, sammendrag og evt innholdsfortegnelse.
Eksamenskode: 
BIK 29501
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
2 x 2 dager samling på campus.
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Interaktive web-sider
13 Time(r)
Digitale læringsressurser og veiledning .
Gruppearbeid / oppgaver
27 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Eksamen
72 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 72 timer.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.