DIG 3423 Kommunikasjon og digitalisering

DIG 3423 Kommunikasjon og digitalisering

Kurskode: 
DIG 3423
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Alexander Buhmann
Kursnavn på engelsk: 
Communication and Digitalization
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et førstesemesters introduksjonskurs til bachelorprogrammet "Digital kommunikasjon og markedsføring". Kurset kombinerer praktiske erfaringer fra kommunikasjon på nett og i sosiale medier med grunnleggende kunnskap i kommunikasjonsteori og praksis.

Forelesningene i kurset vil være på norsk eller engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal du:

 • Ha kunnskap om grunnleggende konsepter og teorier i kommunikasjon.
 • Kunne analysere og drøfte bruk av sosiale og digitale medier på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.
 • Forstå ulike perspektiver (individuelle, journalistiske, markedsorienterte, organisatoriske) på kommunikasjon, og deres gjensidige relasjoner i digitale samfunn.
 • Ha kunnskap om grunnleggende tiltak og verktøy for å kunne arbeide med kommunikasjon.
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal du kunne:

 • Anvende kommunikasjonskonsepter og -prinsipper til å forstå (digitale) trender og utvikling i ulike og interrelaterte profesjonelle kommunikasjonsdomener, som journalistikk, medierelasjoner, markedsføring eller ansatt-kommunikasjon.
 • Bruke relevante verktøy til å analysere, planlegge, implementere og evaluere kommunikasjon.
Generell kompetanse

Etter kurset skal skal du kunne:

 • Samarbeide med andre og dele oppnådd kunnskap
 • Bruke sosiale nettverkssteder og -plattformer
 • Presentere og gi tilbakemeldinger.
Kursets innhold

Kurset dekker sentrale teorier og perspektiver som lar studentene analysere digitale og sosiale medier og hvordan de påvirker ulike former og profesjoner for kommunikasjon. Det legges vekt på å utvikle en grunnleggende forståelse for sosiale medier og deres rolle i profesjonelle kommunikasjonsdomener (som PR, nyhetsmedier eller markedsføring). Videre introduserer kurset konkrete tilnærminger og verktøy for å kunne analysere, planlegge, implementere og evaluere kommunikasjon. Kurset er delt i to hoveddeler:

Den første delen introduserer grunnleggende konsepter for å forstå kommunikasjon i en sosial mediekontekst. Ved å bruke en prosjektoppgave, dykker denne delen ned i praksisen med å engasjere interessenter på nettet ved å bruke konkrete plattformeksempler. Ved hjelp av denne prosjektøvelsen skal studentene utforske praksis og spørsmål rundt bruk av sosiale medier og utvikle en forståelse for sentrale utfordringer når de bruker sosiale medier til profesjonelle kommunikasjonsformål (f.eks. relatert til behovet for å være synlig og relevant, utvikle en følgerbase og et fellesskap på nettet, engasjere publikum og generere reell verdi gjennom kommunikasjon).

Den andre delen bygger på det første grunnlaget for å gi en bredere oversikt over ulike sammenhengende domener for profesjonell kommunikasjon, som journalistikk og massemedier, PR og medierelasjoner, og markedskommunikasjon. Studentene studerer distinkte fokus, formater og prinsipper innenfor de profesjonelle domenene. De skal utvikle forståelse for hvordan sosiale medier-innovasjoner utløser endring innad, og konvergens mellom disse domenene.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsprosessen vil bestå av forelesninger, seminargrupper og workshops i klasserommet, studentpresentasjoner, nettbaserte læringsaktiviteter og praktiske oppgaver i forbindelse med digitale sosiale plattformer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

En del av undervisningen vil bli holdt på engelsk. En del av kurslitteraturen er engelskspråklig.

Kontinuasjonseksamen i DIG 34231 består av følgende elementer i semestre der det ikke tilbys undervisning (vår):

 • Kandidater må utvikle et nytt prosjekt.
 • Kandidater må levere et refleksjonsnotat med utgangspunkt i prosjektet.
 • Kandidater får ikke veiledning i kontinuasjonsperioden.
 • Kontinuasjonskandidater skal ikke ha muntlig prosjektpresentasjon
Forkunnskapskrav

Studenter forventes å ha adekvate engelskkunnskaper, og videre solid interesse for elementene i kurset, og delta aktivt i undervisningen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe (2 - 4)
Varighet: 
2 Måned(er)
Kommentar: 
Refleksjonsnotat der pensumlitteratur skal benyttes aktivt.
Utlevering ved semesterstart og innlevering medio oktober. Nærmere informasjon vil bli gitt ved kursstart. Se eksamensoppgaven på Wiseflow for mer informasjon om hvordan den skal besvares.
Begge eksamenselementene må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 34231
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
Flervalgseksamen. Begge eksamenselementene må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 34232
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
25 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
36 Time(r)
(inkludert digitale læringsressurser)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.